Sunday, July 26, 2020

ചൊക്ളി 25


                                 

എട്ടുപത്തൂസം കയിഞ്ഞിറ്റാണ് മറിയപ്പാറ അങ്ങാടീല് പഴേ പോലെ ആളോള് വരലും പൂവ്വലും ഒക്ക്യായീത്.. ആകനെ ആരൂല്യാത്ത മാതിര്യാര്ന്നു അങ്ങാടി.

പപ്പിനീനേ എന്ത്ന്നാണ് പറേണ്ടേന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിര്ഞ്ഞില്ല്യ. അവ് ള് ഇന്ത് രാ ഗാന്തി ചത്തൂന്നറിഞ്ഞപ്പോ മുപ്പാട് പ് രാക്യൊടങ്ങി..

'നന്നാച്ച്..നന്നാച്ച്.. അപ്പടി വേണം. എരന്ത്ട്ട് പോയാച്ഛേ.. രവി അണ്ണാ..'

പറേണട്ടാ തോന്നാ ഇന്ത് രാ ഗാന്ത്യാണ് രവ്യേട്ടനെ കൊന്നത് ന്നാ..

പ് രാക്കന്നെ പ് രാക്കന്നെ.. ഏതേരോം..

ചത്ത് പോയി.. ആ തള്ളേം.. അവരേ വല്യേ മോനാത്തറെ ഇപ്പ ഈ രാജിയം ബരിക്കണേ..

പപ്പിനീരേ മൻസ്സ് ല് എന്ത് തേങ്ങ്യാന്ന് ചൊക്ളി ക്ക് അറീല്ല..

ഇന്ത് രാ ഗാന്തി വെട്യോണ്ട് ചത്ത് പോയ്ത് കൊറെ രവ്യേട്ടമ്മാര് രെ ദണ്ണപ്പെട് ലാന്ന് പറേം. അവര്യൊക്കെ കൊന്നോരെ കൂട്യാര്ന്ന് ആ തള്ളാന്ന് പറേം… അവ് ര്ക്ക് എപ്പളും രാജിയം ബരിക്കണേ ര്ന്ന്ന്നൊക്കെ പറേം. ഇന്ത് രാ ഗാന്തീരേ എളേ മോൻ ബിമാനത്ത്ന്ന് വീൺട്ടാണ്ണ്ന്ന് മെരിച്ചേ..ഇബള്ക്ക് ഇയ്യാതി കാരിയങ്ങള് ആരാണ്ട്റാ കാട്ടിക്കൊട്ക്ക്ണ്.. മെരിച്ചില്ല്യേ.. അയിന് പ്പന്താ..

രവ്യേട്ടനെപ്പോലെ ദണ്ണപ്പെട്ടോര്ടെ പ് രാക്കാന്ന്, അവര്യൊക്കെ ബന്തക്കാര്ടെ പ് രാക്കാന്ന് അയ്യാള് ങ്ങനെ സീൽസ്യൊന്നും ചിയ്യാൻ പറ്റാണ്ടേ ചത്തുപോയേന്ന്.. മെരിക്കണേന്ന് മുപ്പാട് ഇന്ത് രാ ഗാന്തിക്കും വന്നൂലോ മോൻ മെരിച്ച ദണ്ണം..

അങ്ങനേരിക്കുന്ന് വിശ്ശോസിച്ച് ഇര്ന്നാ അപ്പ പപ്പിനീരേ പറച്ചലാ വേറ്യോണാവും. അത് ആ പോളീല് പടിപ്പിക്കണ ബാലേന്ദ് രൻറെ വർത്താനം കേക്ക് മ്പളാണ്..

പപ്പിനീരേ തലയ്ക്ക് ഓളണ്ട്ന്ന് അപ്പോ തോന്നും ചൊക്ളിക്കും…

ബാലേന്ദരൻറെ താടീം ചന്യാസ്യോളടെ പോലത്തേ മുണ്ടും നെറ്റീമ്മത്തേ ചന്തനക്കുറീം ഒന്നുഷ്ടല്ല പപ്പിനിക്ക്.. ചന്യാസ്സോളേം ഇഷ്ടല്ല..

ബാലേന്ദരനാ ഇന്തരാഗാന്തി ചത്തത് അങ്ങട്ട് ഇഷ്ടായിത്… അങ്ങാടീല് ര്ന്ന് പറയ്യേര്ന്നയ്യാള്..

അവളാരുടെ മോനേ വിളിച്ച് ദൈവം ആദ്യം.. പിന്നേ ഇപ്പോ അവളാരേം.. അവളാരുടെ അച്ഛനും ആ ഗാന്ധീം കൂടിയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് മേത്തന്മാര്ടെ ആക്കീത്.. എന്നിട്ട് അവളാരുടെ തന്ത ഹിന്ദുക്കളെ വെലക്കി. ഹിന്ദുക്കള് നമ്മള് ചോദിച്ചില്ല്യങ്കിലും നമ്മടെ ദൈവങ്ങള് ചോയിക്കും. സിക്ക് കാര് ഹിന്ദുക്കള് തന്നേണ്.. മാപ്ളേം ജോനോനും അല്ല..

ചൊക്ളിക്ക് ഒരു കുന്തോം അങ്ങട്ട് തിരിഞ്ഞ്ല്ല.

പപ്പിനീരേ ഒച്ച്യാ പൊങ്ങീലോ അങ്ങാടി പൊളിക്കണോണം..

'ആണ്ടവൻ ഗുണ്ടായാ ന്നാ.. എളുപത് വയസ്സാത്തിയെ തുപ്പാക്കിയാലെ കൊണ്ണുപോട്ടാ അത് മശിര്.. അശോക്കിയ പശലേ. ഇന്തുവാ.. യാര് ഇന്തു…നായാര് ഇന്തുവാ..'

പപ്പിനീരേ കൈയും പിട്ച്ച് ചണ്ണക്കാലും വലിച്ചെഴച്ച് ചൊക്ളി അങ്ങാടീന്ന് വീട്ടിൽക്കാ എത്തി..

അവളക്ക് നട്ടപ്രാന്തന്ന്യാ.. ഇന്ത് രാ ഗാന്തി ചത്ത്ത് അവളക്ക് ഇപ്പോ വേണ്ടാന്ന് ആയ്യാ.. എന്തിറ്റ് പണ്ടാര്ണ് പപ്പിനീരേ മൻസ്സ്ല്. ഒര് കാര് യ്യം രണ്ടോണം പറയ്യേ… ചത്ത്ത് നന്നായിണ്ട്.. കൊന്നത് കൊഴപ്പായീണ്ട്.. കൊല്ലാണ്ടെങ്ങ്ന്യാ ചാവണേ..

ആ ബാലേന്ദരൻ ഒര് ജാതി അല്മ്പ്ണ്. അയ്യാള്ക്ക് സറ്ക്കാര് ജോലീണ്ട്. വല്ല ഊദ്രവോം വന്നാ എങ്ങ്ട്ട് പോവ്വാന്നാ..

കൊർച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോ ചൊക്ളീക്ക് തിരിഞ്ഞൊടങ്ങി… രവ്യേട്ടൻ ന്നല്ല ഇന്ത് രാ ഗാന്തി ന്നല്ല ആര് ചത്തൊട്ങ്ങിറ്റാലും പപ്പിനിക്കും അവളരെ തള്ളക്കും ചൊക്ളി ക്കും കഞ്ഞുടിക്കണങ്കി വാറ്റണം.. പണിക്ക് പോണം.. കലോം കൊണ്ട് തെണ്ടണം…

മൊയ്തീൻക്കേരെ കൊറേ ബന്തക്കാര് മറിയപ്പാറേരെ അരീത്തൊക്കെ വന്നൂടി. കടേല് നല്ല കച്ചോടണ്ട്. വന്നോര്ക്കൊക്കെ മൊയ്തീൻ ക്ക പണ്യോളും കൊടക്കണ്ട്.. ഓരോ പലകാരങ്ങള് ഓരോത്തരാണ്ടാക്ക്ണ്.. ഒക്കേം ഇബടന്നെ ചെൽവാവ് ല്ല. അത് പ്രാഞ്ചീസിൻറെ ഓട്ടർഷേല് തൃശൂര്ക്ക് കൊണ്ടോയി തീറ്റക്കഡോള്ളാ കൊട്ക്കും..

ഒരീസം പ്രാഞ്ചീസാ പറഞ്ഞ്.. വിശ്ശൊനാദസ്സാമീരോട പണീണ്ട്ന്ന്..ചൊക്ളി പോയ്യാ കിട്ടുന്ന്..

വാറ്റ്ണ്ട്.. പപ്പിനീരൊപ്പം.. ഉച്യാമ്പോ അവള് കലോം കൊണ്ട് പൂവ്വുമ്പോ ചെട്ടിച്ച്യോളടവ്ടെ പണിക്കാ നിക്കും.. അങ്ങനേന് മയിലീനെ പരിചായിത്… വാറ്റ്ണ്ടാന്നാ മയിലി പറേണ്..

അത് ങ്ങനെ നിർത്തണ്ട്യേരുന്ന് വിജാരിച്ചന്നെ ല്യ..


No comments: