Saturday, November 21, 2020

ചൊക്ളി 51

 20/11/2020

പപ്പിനി ചെട്ക്കനേ വന്ന്ത് ചൊക്ളിക്ക് ആകനെ എടങ്ങേറായി. പെട്ടന്നനെ എബടയ്ക്കാ മാറ്ണ്? ചൊക്ളി വന്നന്തിയല്ല ഇപ്പോ മറിയപ്പാറേല് കാര്യങ്ങള്. എബടേലും ചെന്ന് കെട്ക്കാനൊന്നും പറ്റ്ല്ല. ആളാര്ക്ക് കാശ് കൂട്യാല്, അപ്പോ കൊറഞ്ഞൊടങ്ങും മറ്റ്ള്ളോരെ വിശ്ശാസം.
'നിന്ക്ക് ഒന്ന് പറയാര്ന്നില്ലേ പപ്പ്നീ നീയ് എത്തുന്ന്..ഞായിപ്പോ എങ്ക്ടക്കാ പോണ്ട്ന്ന് ...ആലോയ്ക്കുമ്പോ..'
പപ്പിനി കുളിച്ച് ഒര് ഒറ ഉട്പ്പും ഇട്ട് വരാന്തേല്ക്ക് വന്നപ്പളാണ് ചൊക്ളി അങ്ങനെ പറ്ഞ്ഞത്.
അവള് ഒറക്കെ ചിറിച്ചു.
'ജ്ജ് ഇബട്ന്ന് എങ്ങ്ടും പോണ്ട. ഇമ്മക്ക് ഇബടെ നിക്കാം. ഇനിക്കും നിനക്കും ആരൂല്യാ..'
ചൊക്ളി സമ്മേയ്ച്ചില്ല.
'പപ്പിനീ പഴേ പോലെ ല്ല.. നാട്ടാര് തൊള്ളേത്തോന്നീത് പറേം. അത് ഒര് കേടല്ലേ..'
അവള് പിന്നേം ചിറീക്കണ്..
'നാ രവ്യേട്ടൻറൊപ്പം കെട്ന്ന്ട്ടാണ് വയ്യാത്ത അവര് ചത്തുപോയതെന്ന് എല്ലരും പറ്ഞ്ഞു. കെട്ന്നണ്ട്. അട്ത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കെട്ന്നണ്ട്. കൊറെ
ഉമ്മ കൊട്ത്ത് ണ്ട്. അയിലപ്പറം ഒന്നും ശെയ്തിട്ടില്ല. നല്ലോണം നോക്കീട്ട്ണ്ട്ന്ന് മാത്തറം. ന്ന്ട്ട്
പാവത്തിനെ അടിച്ച് നെഞ്ഞും വയറും പൊറോം പൊട്ടിച്ച പോല്ലീസാരല്ല, സര്ക്കാര് അല്ല രവ്യേട്ടനെ കൊന്നത്… അത് നാനെന്ന് പറേണ നാട്ട്കാര് എന്ത് ചൊല്ലിയാ ഞമ്മക്കെന്ത്ണ്?'
ചൊക്ളിക്ക് ആദിക്ക് ചിറീണ് വന്നത്. ഇബള് എന്തിറ്റ് ബാഷേണ് പറേണ്. മേത്തമ്മാര് രെ, കൊശത്തിയോളരെ, പിന്നെ മറിയപ്പാറേലെ.. ഒക്കേള്ള ഒര് ബാഷ
അപ്പോ പപ്പിനി പറ്ഞ്ഞു. 'ഞമ്മക്ക് ചിയ്യാൻ പണീണ്ട്. അത് ഇട്ക്കാ...കാശ് കിട്ടും...ഇപ്പ മുമ്പത്തെ മാരി ല്ല. ഇസ്റ്റം പോലേ പണീണ്ട്. ഒര് മാറ്റണ്ട്. പണള്ളോര്ക്ക് കൊറെ എന്നതോ നല്ലതെല്ലാം സർക്കാര് കുടുപ്പാങ്ക. ഞമ്മള്ക്ക്ക്കൊക്കെ ആ പണത്ത്ന്ന് ഊറുകായീന്ന് വെള്ളം പോലെ ഇററി കൊറച്ച് കാശ് കിട്ടും. നല്ല പണ്താല്. അങ്കനെ കൊർച്ച് കഴീമ്പോ ഞമ്മളും കൊർച്ച് ഒക്കേ
കാശ്ള്ളവരാങ്കേ...എരിഞ്ഞാലക്കൊടേന്ന് പടിച്ചതാണ്. പാറ്ട്ടി മാത്തറം പറേണത് നാശത്തിൻറെ പണ്യാണ്ന്നാ. പണക്കാര് പിന്നേം പണക്കാരാരിക്കും ന്നാ. ഇന്നാലും
ഞമ്മക്ക് പണീട്ത്ത് ജീവിക്കാടാ… ജ്ജ് ഇബടെ നിക്ക്..എങ്ങട്ടും പോണ്ട.'
ചൊക്ളി പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടീല്ല. പ്രാഞ്ചീസിനും രാഗവേട്ടനും പപ്പിനീരെ മുന്ന്ല് അവ് ള് പറേണത് തന്ന്യാവും അവര്ടെ അയിപ്രായം. അവര്ക്ക് അവളരെ നാക്കിനെ പേടീണ്. പാറ്ട്ടിക്കാരാച്ചാലും.
പപ്പിനീരെ ഒര് ചായിപ്പില് മിഷ്യം വെച്ച്. അവള് ഒറ ഉടുപ്പോള് തയിക്കും. അത് എരിഞ്ഞാലക്കൊടേല് രണ്ട് തുണിപ്പീടികകള്ല് എത്തിക്കണം. കലോന്നും ഇപ്പ ആര്ക്കും വേണ്ട. അതും വിറ്റോണ്ടിര്ന്നാല് കഞ്ഞുടിക്കാമ്പറ്റ്ല്ല. വാറ്റ് ഹറാമാന്ന് ഉമ്മച്ചിമ്മ അവളെ പടിപ്പിച്ച്. ഹറാമ്ന്ന് വെച്ചാ കുറ്റ്റം.
ചൊക്ളിക്ക് പുത്യ പപ്പിനീരെ പേച്ച് കേട്ട് ചിറി വന്ന് മുട്ടി..
ഓരോരോ വാക്കോളേയ്..
പിന്നെ അവള് കാലൊറേം മേക്കുപ്പായും ഒരു കവുത്തിലിടണ തുണീം ണ്ടാക്കും. കൊർച്ച് നാള് കയിഞ്ഞാ അദ്ണ് എല്ലാ ചെറ്പ്പക്കാര് പെണ്ണങ്ങളും ഇടാ.. ഇപ്പന്നേ നല്ല ആവിശ്ശം ഇണ്ട് . പെണ്ണ്ങ്ങള് തോനേ ആ ഉട്പ്പ് ഇട്ണ്ട്. അത് അവള്ക്ക് ഇണ്ടാക്കാനറിയാന്ന് എയ്തി വെക്കണം. 'പ്രാഞ്ചീസ് വന്ന് ട്ട് അത് എയ്താ'ന്ന് ചൊക്ളി പപ്പിന്യോട് ഒറപ്പ് പറ്ഞ്ഞ്.
ഇപ്പ അവ് ളാണ് തുറിച്ചോക്കീത്.
ചൊക്ളി അച്ചരം വരയ്ക്കല്ല.. എയ്തും..ന്നാ പറഞ്ഞേ..
അവ് ള് ഒറക്കുപ്പായം ഇണ്ടാക്കാൻ പടിച്ചപോലേ ചൊക്ളി അച്ചരം എയ്താനും പടിച്ചു.
പപ്പിനി പൂത്തിരി കത്തണന്തിയാ ചിറിക്കണേന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തോന്നി.
അന്ന് തൃസ്സക്കുട്ടീരവടന്ന് ചോറും കൂട്ടാനും ഒന്നും വന്നില്ല..
'ഞാ വന്ന്ല്ല്ടാ. പെണ്ണങ്ങള് അശലാത്ത് പെണ്ണങ്ങ്ക്ക് വെച്ച് കൊട്ക്കല്ല.ആണങ്ങള്ക്കാണെങ്കേ കൊട്ക്കും. '
പപ്പിനീരെ വർത്താനം ചൊക്ളിക്ക് പിട് ച്ചില്ല.
'നീയ് തൊള്ളേത്തോന്നീത് പറേണ്ട. അവര് എന്ന മോനേപ്പോലേണ് നോക്കീത്. നിന്നോട് അവര്ക്ക് എന്തിന്ന്ന്ണ് വിരോദം?'
പപ്പിനി ഒറക്കൊറക്കെ ചിരിച്ചു.
'പെണ്ണങ്ങള്ടെ മനസ്സ് ൻറെ വയിയൊന്നും നിനക്ക്റീല്ലടാ.. സാരല്ല.
കഞ്ഞീം ചമ്മന്തീണ്ടാക്കാനാ പാട്..അതൊക്കെ ഞമ്മള് ഇപ്പ്യാക്കാം.'
ചൊക്ളീടെ നെഞ്ഞ് കലങ്ങി. പെണ്ണങ്ങളെ അറിഞ്ഞൂടാ.. ശരീണ് അവള് പറേണത്.
മറിയപ്പാറേ പോയി വരാം. വല്ലതും വേടിച്ച് വരാം..
'പപ്പിനി, ഞാ അങ്ങാടീല് പോയിറ്റ് ഇപ്പ വരാന്ന് പറ്ഞ്ഞ് 'ചൊക്ളി ഇര്ട്ടിൽക്ക് നടന്നെറങ്ങി.

Thursday, November 19, 2020

ചൊക്ളി 50.

18/11/2020

ദേശവെളക്ക് വരണവരെ അള്ളേം രാമനും കൂടി വർത്താനം പറഞ്ഞേര്ന്ന പള്ളി പൊളിച്ച്ട്ട് ഇത്തറ കൊഴ്പ്പം വന്നൂന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞ്ണ്ടായില്ല.. ദേശവെളക്ക്, കോടംകര പള്ളിപ്പെരുന്നാള്, ആലൂര് അമ്പലത്തിലെ ഉൽസോം.ഒക്കെ അട്ത്ത്ടത്താണ് വരല്.
പ്രാഞ്ചീസ് പറഞ്ഞേര്ന്നു. ആ പള്ളി പൊളിച്ചന്ന് മൊതല് പലോടത്തും വഴക്കും അടിപിടീം ഒച്ചീം വിളീം ആളക്കാരേ വെടിവെച്ച് കൊല്ലലും ഒക്കേണ്ടായീന്ന്. ഇന്തുക്കള് മേത്തമ്മാരേ ഊദ്രവിച്ചു. മേത്തമ്മാര് ഇന്തുക്കളെ ഊദ്രവിച്ചു. അവരാ അദിയം ചെയ്തേന്ന് രണ്ടാളും പറേണുണ്ട്…
കൊറെ നാട്ട്കാര് ബോമ്പ നാട്ട്ല്ണ്ട്. അബരൊക്കെ പെര്ന്നാള് നും ഉൽസോത്തിനും വരും. അപ്പളാണ് ബോമ്പ നാട്ട്ല് വെടിവെക്കലും ആള് മരിക്കലും ഒക്കെണ്ടായീന്ന് ചൊക്ളി കേട്ട്‌റിഞ്ഞ്ത്. മേത്തമ്മാര് തൊടങ്ങീന്നാണ് പണ്ടാരത്തോട്ത്തെ ഗോപി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞേ. മേത്തമ്മാരെ അടിച്ച് ഓടിപ്പിക്കണന്ന് ഗോപി ആലൂരമ്പലത്ത്ലെ ശിവനെപ്പിടിച്ച് സത് യം ഇട്ടു. അത് ന് ഇന്തുക്കള് ഒണരണം. ഒറ്റ മേത്തനെ കാണാമ്പാടില്ല ഇവടെ. ഇന്തുക്കള്ടെ നാട്ട്ല് വന്ന് കേറി നമ്മ്ടെ അമ്പലോക്കെ പൊളിച്ച് പള്ളീം വെച്ച്ട്ട് ചൊണേള്ള ഇന്തുക്കള് പള്ളിപൊളിച്ചപ്പൊ മെക്കിട്ട് കേറല്ലേ മേത്തമ്മാര്…
ചൊക്ളി പ്രാഞ്ചീസ് പറ്ഞ്ഞ രാജാവിന്റെ കത ചോയീച്ചാലോന്ന് വിജാരിച്ച് പിന്നെ വിട്ട് കളഞ്ഞു.
മേത്തമ്മാര് ണ്ടാര്ന്ന് ബോമ്പാന്ന് വന്നോര്. ഞിക്കാഹിനും പേറിനും ചാവിനും ഒക്കേം വന്നോര്.. അവരും പറ്ഞ്ഞ് ഇന്തുക്കള് ഊദ്രവിച്ച കാര്യങ്ങള് തോനേ...തനി ഇന്തുക്കള്ടെ മാത്തറം രാജ്യാന്ന് തോന്നിയൊടങ്ങീന്നും ഇവടെ തൊയിരത്ത്ല് കഴിയ്യാൻ പറ്റ്ല്ലാന്നും മേത്തമ്മാര് പറേണത് ചൊക്ളി കേട്ടു.
ഇന്തായാലും ഇന്തുക്കള് ണ് നാട്ട് ല് അതികോം.അവര് തല്ലിക്കൊന്ന്‌ തീർക്കാൻ വെച്ചാ… മേത്തമ്മാര് ഏബടക്കാ പുവ്വാ…
ചൊക്ളീക്ക് ആകനെ ഒര് വെഷമായി. മനിഷ്യമ്മാര് ഇങ്ങ്നെ തല്ല്ണ്ടാക്കീട്ട് എങ്ങ്നേണ് ജീവിക്കാ.. ആരക്കും അറീഞ്ഞൂടാത്ത പഴമ്പുരാണം പറഞ്ഞ്‌ ഇപ്ളത്തെ പടിപ്പ്ള്ള മനിഷേര് എന്തിറ്റ് തേങ്ങ്യാണ് കാട്ടണ്ത്
ദേശൊളക്കും പെരുന്നാളും ഉൽസോം ഒക്കെ ങ്ങനെ പോയി.. ചൊക്ളി ജക്കുമോനെ മൻസ്സ്ല് എന്നും വിജാരിക്കും. മേത്തമ്മാര്ള്ളേടത്ത് ഒക്കേ ചൊക്ളി പറ്റ്ണ പോലെ മരങ്ങള് നട്ട് ജക്കൂന്നും രവ്യേട്ടാന്നും പപ്പിനീന്നും വിളിച്ചു.
ജാനൂനെ മറ്ക്കാനൊന്നും ചൊക്ളിക്ക് പറ്റീണ്ടാര്ന്നില്ല. എന്തന്നെ പറ്ഞ്ഞാലും പെണ്ണ്, കൊഞ്ചല്, ചണ്ണക്കാല്മ്മേ തിരുമ്മല്, ഒട്ടിക്കെട്ക്കല് ഒക്കെ അവളാണ് ആദ്യം തന്ന്ത്. അതൊക്കെ ഒര് കാര് യം കാണലാർന്നൂന്ന് ആലോയ്ക്കുമ്പോ ഒര് ദണ്ഡം വരാ..ജക്കുനെ സൊന്തായിറ്റ് വല്താക്കാര്ന്ന്.. അവള്രെ മൻസ്സ് ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞ്ല്ല...
ദൂസങ്ങള് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോമ്പ്ളാണ് പപ്പിനി എരിഞ്ഞാലക്കൊടേന്ന് പോന്ന്ത്..അവള് നോക്കിയേര്ന്ന ഉമ്മച്ചിയമ്മ മരിച്ചോയി. ആ തള്ളേരേ മക്കളൊക്കെ ദൂഭേലാര്ന്നു. തള്ളേനെ നോക്കാൻ ആര്ണ്ടായില്ല. പപ്പിനി നല്ലോണം നോക്കി. കെട്ക്കണോട്ത്ത്ന്ന് എണീക്കാമ്പറ്റാത്ത
ഉമ്മേരേ മേത്ത് ഒര് കെടക്കപ്പുണ്ണ്ങ്കൂടി വരാണ്ട് അവള് നോക്കി..
ആ മേത്തമ്മാര് നല്ല കാശ് കൊട്ത്തു..പപ്പിനിക്ക്.. അവള് ഒര് പണക്കാരി ആയിറ്റാണ് മറിയപ്പാറേല് മട്ങ്ങി വന്നേ…
കാത് ല് കമ്മല്. കഴ്ത്ത്ല് മാല . രണ്ട് കൈയിലും ഓരോ വള..പൊന്നന്നേ.. ശരിക്കനേള്ള ദൂഭേപ്പൊന്ന്. പിന്നെ കാശ്.. ഒരു തയ്യ്ല് മിഷ്യം..
ചൊക്ളീരെ കണ്ണ് മിഴിഞ്ഞോയി...അവളെ കണ്ട്ട്ട്. അവള് മൊയ്തീൻക്കേനെ കാണ്ണണന്ന് കടേല് കാത്ത് നിന്ന്. മൊയ്തീൻക്ക വന്നന്നെ ഇല്യ. മൂർക്കല്ലൂര് വരെ വേടിച്ച്… വല്യേ പള്ളി പണീണ്, ചുറ്റാട് ചുറ്റും മേത്തമ്മാര്ടെ വീടോള്, കൊറെ മേത്തമ്മാര് പണിക്കാര്.. മൊയ്തീൻക്കേരെ വീട് കൊട്ടാരം പോലേണ് ഇപ്പോ.. കാറോളും കൊറെണ്ട്..
പപ്പിനി ആര്ണ് മൊയ്തീൻക്ക കടേല്ണ്ടെങ്ങിയന്നെ വന്ന് കാണാൻ…
അവള് ഇളിഞ്ഞാ പോന്നു. രാഗവേട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോ അതറ്ഞ്ഞ്ട്ട് ഒറ്റച്ചിറിയാ..
'പണണ് ജാതീം മതോം ക്കെ..പണള്ള ഇന്തും മാപ്ളേം മേത്തനും ഒക്കെ എല്ലാറ്റ്നും ഒന്നിച്ചാ.. അവര്ക്ക് ഉള്ളില് നല്ല ചേറ്ച്ച്യണ്. പൊറമേക്ക് ചെറ്യേ കുറ്റോം കോറേം ങ്ങനെ പറേം. അതേട്ട് തല്ല്ണ്ടാക്കാൻ കൊറേ മണ്ണുണ്ണിയോളേം ഈയ്യ കാശാരന്നെ ഇണ്ടാക്കിക്കോളും.'
ചൊക്ളി രാഗവേട്ടനെ കണ്ണ്ട്ക്കാണ്ട് തുറിച്ചു നോക്കിയാ നിന്നു.
പ്രാഞ്ചീസും രാഗവേട്ടനും ഒര് പോല്യാ എപ്പളും വർത്താനം.. രണ്ടാളും പാർട്ടിക്കാരാ...

Thursday, November 12, 2020

ചൊക്ളി 49.

12/11/2020

വൈന്നാരം വെയില് ചായണവരെ ത് ര്ശ്ശൂര് കെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ്. സപ്പേറ് ഓട്ടലീന്ന് മൂന്ന് ബിരിയാണി ചൊക്ളി വേട്ച്ച്. പ്രാഞ്ചീസ് മടക്കം പോയിപ്പളും വല്യ കാര്യായിറ്റ് ഒന്നും മിണ്ടീല്ല..
ചൊക്ളി മറിയപ്പാറേരവടെന്ന് നടന്ന് ചെന്ന് അയ്യപ്പൻ കുന്നിൻറോടത്തെ ചെറ്റക്കുടിലീക്കേറി ചെട്ടിച്ചത്തള്ളേരെ കൈയില് ബിരിയാണി വെച്ച് കൊട്ത്ത്. തള്ളേരെ കണ്ണില് വെള്ളം പൊട്ടണ കണ്ടപ്പോ ചൊക്ളി ഇങ്ങട്ട് നടന്നാ പോന്നു. ആരായ്ലും കരയണ കാണണത് വെഷ്മാണ്.
പ്രാഞ്ചീസ് കുളീം കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി അന്തീം കൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി ത് ന്നാൻ വന്നത്.
പാട്ടവെളക്ക് കൊള്ത്തി. മൺകലത്ത്ല് വെള്ളോം അടുത്ത് വെച്ച്. കള്ളു കുടിച്ചാലും ബിരിയാണി തിന്നുമ്പോ വെള്ളദാഹം വരും.
ജാതീം മതോം നോക്കി പണിക്ക് പോണകാലായ്യോന്നാര്ന്ന് ചൊക്ളീൻറെ പേടി. അവന് ഈപറഞ്ഞ രണ്ട മാരണവും ഇല്ല്യാല്ലോ.
മേത്തമ്മാര് എന്തിന്ണ് ഇന്തുക്കള്ടെ നാട്ട്ല് വന്ന് കൂടീത് എന്ന് ചൊക്ളിക്ക് വെഷമായി. അവര്ക്ക് അവരടെ നാട്ട്ല് ഇര്ന്നാ പോരേ..
പ്രാഞ്ചീസ് കത പറഞ്ഞു.
ഇതൊക്കേ ഇന്നലെ പള്ളിപൊളിച്ചപ്പൊ ണ്ടായ കതയല്ല ചൊക്ള്യേ. മേത്തമ്മാര് ഇബടെ വന്നട്ട് ആയിരോ അയിലദികൊ കൊല്ലായിണ്ടാവും. ക്രിസ്ത്യാനിയോള് വരണേൽക്ക് മുപ്പാട് ന്നെ മേത്തമ്മാരാ വന്നത്. അന്ന് ഇങ്ങനെ ഓട്ടിട്ട് നാട് ബരിക്കലല്ല. രാജാവ് ബരിക്കണ കാലാ.. വടക്കെങ്ങാണ്ട് ദൽഹീരെ അപ്പറത്തെ ഒര് രാജാവിൻറെ സുന്നരി മോള് ഒരു രാജാവിനെ പ്രേമിച്ച്. ഇന്തുവന്നേണ് ആ രാജാവ്.. ആദിക്ക് തന്ത രാജാവിന് ഇഷ്ടേര്ന്ന്. പിന്നെ തന്തക്ക് മോള് പ്രേമിച്ചോനോട് വഴക്കായി. അപ്പോ അവളെ വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാന്നായി. മോള് ജീവസ്സ് പോയ്യാ സമ്മതിക്കോ… ഇല്യ..
അവള് അവളക്ക് ഇഷ്ടള്ള രാജാവിന്റെ കൂടെ അങ്ങട് പോയി. തന്ത രാജാവിന് അത് വല്യേ മാനക്കേടായി… അയ്യാള് മരുമോനോടാ ജുദ്ദം ചീതു. അയില് പൊട്ടിപ്പാളീസായി.
അപ്പളും ഈയ്യ് ഭൂമിങ്ങനെ നീണ്ടു പരന്ന് കെടക്കല്ലേ.. അന്ന് വിസ്യൊന്നും വേണ്ട എങ്ങ്ട്ടേലും പൂവ്വാനും വരാനും. ഒരു മേത്തൻ രാജാവ് ഇന്നാട്ടിൽക്ക് വരാൻ ആയിറ്റ് പത്ത് പതിനാറ് വട്ടം നോക്കീറ്റും വഴിയെറ്റി മേത്തമ്മാര്രെന്നെ നാട്ടിൽക്ക് തിരിച്ച് പോയേര്ന്ന കാലാ അത്. ഈയ്യ ഇന്തു രാജാവ് മോളടെ കെട്ട്യോൻ രാജാവിനെ കൊല്ലാനായിറ്റ് ആ മേത്തൻ രാജാവിനെ കാട്ട് വഴീല് കാത്ത്ന്ന് സദ്യൊക്കെ കൊട്ത്ത് പാട്ട്ലാക്കി, മോളടെ കെട്ട്യോനെ കൊല്ലാമ്പറഞ്ഞു.
മേത്തൻ രാജാവും തന്തരാജാവും കൂടി മോളരെ കെട്ട്യോൻറട്ത്ത് ജുദ്ദത്തിന് പോയി. പിന്നീം പൊട്ടിപ്പാളീസായി…
ചൊക്ളി വയറ് നിറക്കെനെ ചിരിച്ച് ….നന്നായിപ്പോയി. മോളരെ കെട്ട്യോനെ കൊല്ലാൻ നട്ക്കണ തന്ത്യാ.. അതെന്തിറ്റ് തന്ത്യാണ്. മക്കളേ ഊദ്രവിക്കണ തന്താരെം തള്ളാരേം നല്ല കവളമടലോണ്ട് തല്ലിക്കൊല്ലണം.
പ്രാഞ്ചീസ് മൺകലത്ത്ല് ന്ന് വെള്ളം കുട്ച്ച്. ചിറി തൊട്ച്ച്. എന്ന്ട്ട് പറ്ഞ്ഞു.
ചിറിക്കണ്ടടാ ചൊക്ള്യേ… ആ ഇന്തുത്തന്ത ഒര് സാത്താനേര്ന്ന്. അയ്യാള് മരുമോൻറെ ഒര് വല്യ മന്ത്രീനേ ചാക്കിലാക്കി. ആയിരം കൊല്ലം മുപ്പാടും ചാക്കിലാക്കൊലെണ്ട് ടാ. അത് ഇപ്പള് തൊടങ്ങീതും ല്ല..ഇന്തും മാപ്ളേം മേത്തനും ന്നല്ല എല്ലാരും കാശ്, പേര്, പെണ്ണ്, സൊത്ത്, അതികാരന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ അപ്പ കേറും ചാക്ക്ല്. ഇന്നട്ട് മോളരേ കെട്ട്യോൻ രാജാവിന്റെ വാളിൻറേം കുന്തത്തിൻറേം രകസിയങ്ങള് അറ്ഞ്ഞ്ട്ട് ആ തന്ത മേത്തൻ രാജാവിന് പറ്ഞ്ഞ് കൊട്ത്ത് .
പിന്നേം ജുദ്ദം ചെയ്തപ്പോ മേത്തൻ രാജാവ് ആ സാത്താൻ ഇന്തുത്തന്തേടെ മരുമോനെ കൊന്ന്.
ചൊക്ളി ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനീണ്ടോ ഒര് തന്ത…
ന്ന്ട്ടാണ് ചൊക്ളിയേ കത കാര്യായ്ത്. മോള് തീയിട്ട് അത് ല് ചാടി മര്ച്ചു. മേത്തൻ രാജാവ് ആ സാത്താൻ ഇന്തുത്തന്തേടെ തല്യാ വെട്ടി. കീട്ടിതൊക്കെ എട്ത്ത്. മേത്തൻരാജാവിൻറെ ആക്കി ആ നാടോളപ്പടി. ആ നാടോള് ബരിക്കാൻ വേറെ ഒര് മേത്തനേം വെച്ച്.
അങ്ങനീന് ആയിരം കൊല്ലം മുപ്പാടന്നെ മേത്തമ്മാര് ഈ ഇന്തുനാട്ട്ല് ബരിക്കല് തൊടങ്ങീത്.
അപ്പ അവര് പള്ളി പണ്ത്ണ്ടാവും. അള്ളാനെ വെച്ച്ണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പൊളിച്ച് അമ്പലം പണ്ത്ട്ട് എന്ത്നാ..
നമ്മള് ഇപ്പ ഇരിക്കണ പപ്പിനീരെ വീട് ആയിരം കൊല്ലം മുപ്പാട് പള്ള്യാരുന്നൂന്ന് പറ്ഞ്ഞ് ഞാനാ മൊയ്തീൻക്ക്യാ വന്നാ എങ്ങനീണ്ടാവുടാ…
ചൊക്ളിക്ക് തോന്നി… എല്ലര്ക്കും കോണം ഉട്ക്കാത്ത പ്രാന്തന്നേണ്.
ഈ മേത്തൻ രാജാവ് വരണേല്ക്ക് മുപ്പാടും മൂന്നാല് മേത്തമ്മാര് കള്ളമ്മാര് വന്ന് ണ്ട് ഇന്തുക്കള്ടെ നാട് കൊള്ളേടാൻ..കട്ട് മുടിച്ച് അവറ്റ പോയി.
ഇന്തുക്കള്ടെ നാട് ബരിക്കാൻ മേത്തമ്മാരെ വിളിച്ച് ഏപ്പിച്ചത് ഇന്തുക്കളന്യാണ്ടാ ചൊക്ളിയേ. അതും സൊന്തം മോളടെ കെട്ട്യോനെ കൊല്ലാൻ അമ്പ് പെര്ന്നാള് പോലെ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടന്നതാ. ഇന്നട്ട് പിന്നെ പാക്കിസ്ഥാന്ല്ക്ക് പൊക്കോ, പള്ളി പൊളിച്ച് അമ്പലം പണീണ്, പന്നീൻറന്തി പെറ്റ് കൂട്ടേണ്..ഇങ്ങനെ ഓരോ ന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കായിട്ടെന്താ…?
പ്രാഞ്ചീസ് ഏൻറ്റു. …
ചോറ്, പെര, ഉട്ക്കാൻ തുണി, പണി, ഉസ്ക്കൂള്, റോഡ്, ആശ്പത്രി, ആവശ്യത്തിന് വണ്ട്യോള്….ഇത് ലും ഒക്കേം വല്തായി മതോം ജാതീം സർക്കാര് പറഞ്ഞൊടങ്ങിയാ, പള്ളിയോളും അമ്പലങ്ങളും പൊളിപ്പിച്ചൊടങ്ങിയാ… ചൊക്ളി യേ ആ നാട് തൊലഞ്ഞൊടങ്ങീന്നാ അർഥം…
ഇമ്മടെ നാട് നശിക്കേണ് ചൊക്ളി...

ചൊക്ളി 48

09/11/2020

എന്ത് ര് വേഗത്ത്ലാന്നാ അയ്യപ്പൻകുന്ന് എർണ്ണാകൊളത്തിക്ക് പോണ ഭാത്തും മറിയപ്പാറ ത് ര്ശ്ശൂര്ക്ക് പോണ ഭാത്തും ആയീ മാറീത്.
മറിയപ്പാറേരവടെന്ന് കുട്ടത്തിക്കര, പാവക്കാട്, ചാത്തമ്പിള്ളി, മൂർക്കല്ലൂര് ഒക്കേം മുസ്‌ലിങ്ങളായി താമസം.
മൊയ്തീൻക്കേരെ ചെറ്യേ രണ്ടു പെങ്കുട്ട്യോളേം രണ്ട് അറ്ബിയോള് ഞിക്കാഹ് കയിച്ചു. ആദ്യം വന്ന പൊക്കള്ള അറ്ബി മൂത്തേനേം പിന്നേപ്പാട്‌ വന്ന അറ്ബി ചെറ്ത് നേം ആണ് കയിച്ചത്. മൂത്തോളക്ക് പയിനെറ്റ് ആയിണ്ട്. ചെറ്യോള്ക് പയിനഞ്ചേ ആയിട്ട്ള്ളോന്ന് പറ്ഞ്ഞ് തൃസ്സക്കുട്ടി. ഇഞ്ഞീം താഴേണ്ട് ആ വീട്ട്ല് ഒര് ഉമ്മക്കുട്ടീം കൂടി.
മറിയപ്പാറേരവടെന്ന് മൂർക്കല്ലൂര് വരെ നസീറിക്കേം നവാസിക്കേം കൂടി മേടിച്ച്. ഇന്തുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനിയോളും സലം കൊട്ത്ത്. ചെല കാശ്കാര് മനക്കാരും പട്ടമ്മാരും കിസ്ത്യാനിയോളും മാത്തറേ സലം കൊട്ക്കാണ്ടിരുന്നൊള്ളോ. ഒക്കെം അറ്ബിയോള് ടെ കാശാന്നാ കേട്ടിര്ന്നേ..
അറ്ബി മരുമക്ക്ള് ആയപ്പോ മറീയംബി ആ കറത്ത ഉട്പ്പായി ഇട്ല്. മൊയ്തീൻ ക്കെരേ വീട്ട്ലെ പെണ്ണങ്ങ്ള് ഒക്കേം അങ്ങനെ ആ കറത്ത ഉടുപ്പാ ഇട്ട്.
വാങ്ങ്യേ സലൊക്കെ മുറിച്ചു വിക്കും...പ്ളേറ്റോള് മാനം മുട്ടെയ്ക്ക് പണീം. നസീറിക്കേം നവാസിക്കേം അറ്ബിച്ച്യോളേണ് കെട്ടണ്ത് എന്നൊക്കെ കേട്ടേര്ന്ന്.
ബാലേന്ദരൻ പറ്ഞ്ഞു …. അപ്പടി കള്ളക്കട്ത്താണ്. രാജ്യ ദ്ലോഹാണ്. മേത്തമ്മാര് ക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ ല്ക്ക് പൊക്കൂടേ? ഇബടെ വന്ന് കൂട്യേക്കണത് എന്തനാ?.. പന്നി പെറും പോല്യാ മേത്തമ്മാര് ടെ പെണ്ണങ്ങള് പെറണ്…
എന്തിറ്റ് തേങ്ങ്യായാലും ഇപ്പോ ആ അയ് വേല് താജ്യമേഹല് പോലേ വെള്ത്ത പള്ളീല്ലേ അത് ആ വരവിലാ നസീറിക്ക പണീച്ച് തൊടങ്ങ്യേ.. കൊറേ പണിണ്ടായി.
ഉമ്മിണി ആണങ്ങള്ക്കും പെണ്ണങ്ങള്ക്കും പണി കിട്ടി.
ചൊക്ളീം ചെലപ്പൊ പോയി പൺതു. അതികോം മേത്തമ്മാരും ഉമ്മപ്പെണ്ണ്ങ്ങളും ആര്ന്ന് പണീല്ക്ക്. പണീക്കണത് തെക്കൻ ഒര് ഹിന്ദുണ്. അതറിഞ്ഞപ്പോ ബാലേന്ദരൻ ഒര് കീറലാ കീറി..
'അ പള്ളില് അള്ളേം കിള്ളേം ഒന്നും ഇരിക്ക്ല്ല. അതിൻള്ള വേല്യൊക്കെ കുര്ത്തള്ള ഹിന്ദുവാച്ചാ അയ്യാള് ചെയ്തോളും.'
അങ്ങനേണ് ആദ്യായിറ്റ് മറിയപ്പാറേരവടെന്ന് മുസ്‌ലിങ്ങള് എരച്ച് കേറി അയ്യപ്പൻ കുന്നില്ക്ക് വന്ന്ത്. നല്ല ഒച്ചീം വിളീം അടീം പിടീം ഒക്ക്യായി. 'തോന്ന്യാസം കാട്ടി ഞങ്ങ്ടെ പള്ളീം പൊളിച്ച്ട്ട് പിന്നേം തൊള്ളേ തോന്നീത് പറേണടാ ഇബ് ലീസ്ങ്ങളേ'
ന്നാര്ന്ന് ബകളം.
വെങ്ങിട്ടു സാമി ഡോക്കിട്ടറ് വന്ന് നട്ക്ക് കേറി നിന്ന്. മൊയ്തീൻ ക്കേം വന്ന് നിന്ന്.. പിന്നെ പ്രാഞ്ചീസും..കൊറെ ഒച്ചീം വിളീം പിടീം വലീം ഒക്കെണ്ടായിച്ചാലും വല്യ കൊഴപ്പല്യാണ്ട് ഒക്കെ ഒത്ങ്ങി. ബാലേന്ദരന് നല്ല രണ്ട് പെട കിട്ടാണ്ടിര്ന്ന്ല്ല മേത്തമ്മാര് ആരാ പെട്ച്ചേന്ന് അറീല്ല.
പിന്നത്തെ ആഴ്ച ചൊക്ളി പള്ളീപ്പണിക്ക് ചെന്നപ്പോ കേറണ്ടാന്ന് പറ്ഞ്ഞ് മേത്തൻ മൂപ്പൻ. മേത്തനാച്ചാ വന്നാ മതീന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചൊക്ളിക്ക് മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി.
ചൊക്ളി ആരണ്?
എന്തിറ്റാണ്?
കൊറച്ച് നേരം കൂമൻറന്തി കണ്ണ് കാണാത്തോണം നിന്ന്ട്ട് ചൊക്ളി
മടങ്ങിപ്പോന്നു.
പ്രാഞ്ചീസ് പറേണത് ശരിയന്യാന്ന് തോന്നിയൊടങ്ങി ചൊക്ളിക്ക്. നാട്ട്ല് വല്യ കൊഴപ്പണ്ടാവാൻ പോവ്വാണ്. മേത്തൻ, മാപ്പള, ഇന്തുന്നൊക്കെ നോക്കി പണികൊടത്ത് തൊടങ്ങ്യാ..അയിൻറെ പേര്ല് വഴ്ക്ക് വന്നാ..
അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും ഊപ്പവറ്ത്തത് മൊളക് ചതച്ചതും കൂട്ടി തിന്ന് പ്രാഞ്ചീസിൻറെ ഓട്ടർഷേല് വഴീന്ന് പെറുക്കീത് കേറ്റിവെച്ച് ത് ര്ശ്ശൂര്ക്ക് പൂവ്വുമ്പളാണ് ചൊക്ളി ക്ക് ആ ചോദ്യം ചോയിക്കാൻ തോന്നീത്..
ഈ മേത്തമ്മാര് ഈ നാട്ടില് വന്ന്ത് എങ്ങനേണ്.. ആര്ണ് കൊണ്ട്ന്നത്. ആയിരം കൊല്ലായിറ്റ് ഇബടെ ണ്ടാര്ന്നോര് ഇബടത്തെ ആള്കാരല്ലേ..
ഞാൻ എബടത്തെയാ.. ഞാൻ മേത്തനാ മാപ്പ്ളയാ.. ഞാൻ എന്ത്റ്റാ .
പ്രാഞ്ചീസ് ദണ്ഡത്ത്ല് തിരിഞ്ഞോക്കി. ഒന്നും പറയാണ്ട് ഓട്ടർഷ ഓടിച്ചോണ്ടിര്ന്ന്.

Monday, November 9, 2020

ചൊക്ളി 47

08/11/2020

നസീറിക്ക രണ്ടാം വട്ടേണ് വരണത്. നവാസിക്ക ആദിക്കും.രണ്ട് കാറ് നെറച്ചും പെട്ട്യോള്. പിന്നൊര് കാറില് ഡൈവറും വെളുത്ത് തുടുത്ത് പൊക്കത്തില് ഒരറ്ബീം നസീറിക്കേം നവാസിക്കേം.അറ്ബീനെ അവര് പെട്ടെന്നാ പൊരേല്ക്ക് മാറ്റി. നാട്ടാര്ക്ക് അദികങ്ങട് കാണാമ്പറ്റീല്ല.
കാശാരാവുമ്പോ പേരുള്ളോരാവുമ്പോ ഒക്കെ അങ്ങനേണ്. രകസിയങ്ങള് തോനേ ഇണ്ടാവും...അതൊക്കെ നാട്ടാരെ കാണിക്കാൻ പറ്റോ..
പോലീസ് വണ്ടിയോള് അയ് വെ കൂടേ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് പോണ്ടാര്ന്ന്. ചൊക്ളി പപ്പീനീരെ വീട്ട്ല്ന്നെ ഇര്ന്നു. പ്രാഞ്ചീസ് പത്ത്മണീരേ തീവണ്ടി പോയേപ്പിന്നാണ് വന്ന്ത്. വന്നപ്പളാണ് ചൊക്ളിക്ക് വിവരങ്ങള് കിട്ടീത്.
ജാനൂൻറെ പോക്ക് കാരണം ചൊക്ളി ആരോടും അങ്ങ്നെ വർത്താനിക്കാൻ നിക്ക് ല്ല. കിളിച്ചേം മൊളച്ചേം തൊള്ളേത്തോന്നീതും ഒക്കേം ചോയിക്കും. അവള്ക്ക് കെറ്പ്പം ണ്ടായീറ്റ് നീയെന്ത്ണ് അറിയാണ്ട് ഇര്ന്നേ..
ചൊക്ളി ക്ക് പെണ്ണങ്ങള്ടെ കെർപ്പം കണ്ടൂടിക്കലാണാ പണി… ഓരോ തെണ്ട്യോളടെ ശോദ്യാണ്. ഗോപാലേട്ടൻറെ ഈറാന്ന് ദേവുവമ്മ പറഞ്ഞേര്ന്നത് വരും അപ്പോ ചൊക്ളിക്ക്..
രാമൻണ്ടായ നാട്ട്ലെ പള്ളി പൊൾച്ചൂന്ന്.. സകേല നാട്ട്ലൊക്കെം ണ്ടാര്ന്ന ഇന്തുക്കള് ഒക്കേം കൂടിറ്റ്ണ്ന്ന് പള്ളി പൊള്ച്ചത്. മേത്തമ്മാര് ക്ക് ഒര് തേങ്ങേം ചിയ്യാൻ പറ്റീല്ലാന്ന്… കടല് പോലേണ് ഇന്നാട്ട്ല് ഇന്തുക്കള്. അത് ല് കല്ലിട്ടോണം കൊർച്ച് മേത്തമ്മാര് അവടേം ഇവടേം നിന്നിറ്റ് എന്തിറ്റ് തേങ്ങ്യണ് ചെയ്യണ്ത്. ത് ര്ശ്ശൂരൊക്കെ ടി വി പെട്ട്യോളില് ഒക്കേം കാണിക്ക്ണ്ട് ന്ന്. ആള്കാര് കല്ലെട്ത്തെറീണതും പള്ളീരെ മോളിൽക്ക് കേറണതും ഒക്കെ കാണ്ണാന്ന് പ്രാഞ്ചീസ് പറഞ്ഞു.
ഈയ്യ് രാജകുമാരൻ രാമൻ എന്തിറ്റിനാ മേത്തമ്മാരെ പള്ളീപ്പോയി പെറ്ന്ന്?
പ്രാഞ്ചീസ് ഒരൊറ്റ ചിരി. വായേല്ണ്ടാര്ന്ന അയലക്കഷണങ്ങളും കൊള്ളീം ചോറും പൊറത്ത്ക്ക് തെറിച്ചാ വീണ്. ചൊക്ളീരെ കിണ്ണത്തില്ക്ക് വീണ് ല്ല.
ഇന്നട്ട്ണ് പ്രാഞ്ചീസ് കത പറേണ്. ഇന്തുക്കള് ടെ രാമനും കിഷ്ണ്നും ശിവനും ദേവീം ഒക്കെണ്ടായി
ഉമ്മിണി കാലം കയിഞ്ഞിട്ടാണ്ന്ന് ക്രിസ്ത്യാന്യോളടെ കർത്താവീശോമിശിഹ ണ്ടായേന്ന്. ഇന്തുക്കള്ടെ രാമനും കിഷ്ണനും ഇണ്ടാവണേല്ക്ക് മൂപ്പാട് മോശാന്ന് ഒര് ദൈവം ണ്ടായി. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൊറേ ആള്കാര് കൊച്ചീല്ണ്ടന്ന്. അതാന്ന് പഴേ ദൈവം. ഇതൊക്കെ കയിഞ്ഞിട്ടാണ്ന്ന് മേത്തമ്മാര് ടെ അള്ളാ ദൈവം വന്നത്.
ചൊക്ളിക്ക് ചിറീ വന്ന് മുട്ടി.
അപ്പൊ ഒര് ദൈവേള്ളു… അത് മ്മടെ ശിവനാന്ന് പറഞ്ഞ്ട്ട്..
പ്രാഞ്ചീസ് ഒര് ബീഡി കത്ത്ച്ച് വല്ച്ച്..
ചൊക്ള്യേ ഇതൊക്കെ ഓരോ വീടോള് പോല്യാണ്ടാ.. എൻറെ മോൻണ് ഏറ്റോം കേമൻന്നല്ല്ടാ ഓരോ തന്തേം തള്ളേം പറേല്…
അത് പോലേ ണ് ഓരോ നാട്ട്ല് അവ്ടത്തെ സിതി പോലേ ഓരോ ദൈവം വരും. അത്ണ് കേമന്ന് അവ്ടെ അദികള്ളോര് പറേം. പൊറത്ത്ന്ന് ഞങ്ങ്ടെ ദൈവാ കേമന്ന് പറ്ഞ്ഞ് വേറെ കൊറ്ച്ചാള് വന്നാ പിന്നെ വഴക്കായില്ലേ.. പണ്ട് കാലത്തൊട്ട് ഈ ബൂമി ഇങ്ങ്നെ കെട്ക്കല്ലേ… നട്ന്ന് പൂവ്വാൻ.. നീന്തി പുവ്വാൻ.. ഓരോ നാട്ട്ല് ചെന്ന് കൂടിൻ..
ഇബടെ പ്പ അദല്ലേ കൊഴപ്പം. ഇന്തുക്കള്ടെ അമ്പലത്ത്ൻറെ മോള്ള് മേത്തമ്മാര് പള്ളി പണ്തു. ആയിരം കൊല്ലം മുപ്പാട്.. ഇപ്പോ അത് പൊളിച്ചളഞ്ഞ് ഇഞ്ഞി വേറേ അമ്പലം പണീണം.
'ദൈവംന്ന്ച്ചാല് വല്യ കഷ്ടപ്പാട്ണ് ല്ലേ '
ചൊക്ളിക്ക് രാമനോടും അള്ളാനോടും വല്ലാണ്ട് പാവം തോന്നി. ആയരം കൊല്ലം തിന്ന് ഒറ്ങ്ങി പനി പിടിച്ച് കെടന്നോട്ത്ത് ന്ന് അള്ളാ ഇന്ന് കാൽത്ത് പൊറ്ത്തായി. രാമനും പോന്ന്ണ്ടാവും അള്ളാൻറെ കൂടെ. എത്തറ കാലായി അവര് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇര്ന്നേര്ന്ന പള്ള്യാർന്നു...
പ്രാഞ്ചീസ് പിന്നേം ചിരിച്ചു.
അങ്ങ്നല്ലടാ, ചൊക്ള്യേ… മനിഷേമ്മാര്ക്ക് കഷ്ടപ്പാട് വര്മ്പളാണ് ദൈവം പെറ്റ് വീഴാ.
മന്ഷേമ്മാര്ക്ക് കഷ്ടപ്പാട് വര്മ്പോ അവര് ദൈവേ ദൈവേന്ന് തൊള്ളേടും. അങ്ങ്നെ കൂട്ടത്തി കൊള്ളാന്നുള്ള ആരേലും പിട്ച്ച് ദൈവാക്കും. പാമ്പ്, ഇടിമിന്നക്കം, മരിച്ചടക്കിയോര്, പലജാതി പ്രതിമോള് മ്മടെ നാട്ട്ല് മനിഷേമ്മാരേലും അദികം ദൈവങ്ങളാണ്ടാ..
ഇത് ഇബടെ നിക്ക്ല്യാ.. ഇഞ്ഞി വൽതായി വൽതായി മനിഷേമ്മാരേ കൊല്ലണത് പുണ്ണിയായിറ്റ് വരും. ദൈവായിറ്റ്ള്ളേനേ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മിച്ച് നോക്ക്യാ അപ്പോ പാപാവും. അടീം ചവിട്ടും കുത്തും കൊണ്ട് ചാവണ്ടി വരും..
ചൊക്ളി അന്തം വിട്ട് ഇര്ന്നു.

Tuesday, October 27, 2020

പുതിയ പുസ്തകം
ചിത്രകാരി അരുണയാണ് എച്ചുമുവിന്റെ കുറിപ്പുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുമ്പോൾ എന്നോടത് വായിക്കുവാനും പുസ്തകമാക്കുവാനും പറയുന്നത്.
എന്നാലത് ഡീസി ബുക്‌സിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ എഗ്രിമെന്റാക്കി. അടുത്തത് ലോഗോസ്, പിന്നെ ഇന്ദുലേഖ, ചിന്ത...
അടുത്തത് ഡോൺ ബുക്‌സ്...
ഇരുപുറവും എച്ുമുവിന്റെ ചിത്രമാണ്.
അരുണയെക്കൊണ്ട് വരപ്പിക്കമെന്നായിരുന്നു ചിന്ത.
പക്ഷെ അരുണയ്ക്ക് തിരക്കോടു തിരക്കായി,
ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരെ പ്രിയസുഹൃത്തും സഖാവുമായ രാജീവനാണ്.
ടൈറ്റിൽ എഴുതിയത് പ്രിയ NGS കുമാറും.
ആദ്യ പുസ്തകം അരുണയ്ക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ കോപ്പി രാജീവനും
എച്ച്മു ഒപ്പിട്ട കോപ്പികൾ കുറെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ട്.
എന്തായാലും പുസ്തകം പ്രസ്സിലേക്കു പോയി...
പ്രിയപ്പെട്ട കുമാരൻസാറേ, അങ്ങേയ്ക്കുള്ള കോപ്പിയും റെഡിയാണ്.

അയ്യപ്പ നന്മയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ


24/10/2020

കവി അയ്യപ്പൻറെ ചരമവാർഷികം ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നോടും എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന അന്നത്തെ പത്തുവയസ്സുകാരിയായ വാവയോടും കവി കാണിച്ച അപമര്യാദയായ പെരുമാറ്റം, ലൈംഗികമായ കടന്നുകയറൽ ഇതെല്ലാം എൻറെ പഴയ പോസ്റ്റ് എടുത്തും ആത്മകഥയിലെ ഭാഗങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തും യൂ ട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇട്ടും ഒക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു.
വളരെ മനുഷ്യ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആണഹന്തയുടെ എടുപ്പുകുതിരകളേയും ലിംഗമാണ് തലച്ചോറ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിജൃംഭിതരാകുന്ന മനുഷ്യ രൂപം ധരിച്ചവരേയും കണ്ടു.
വിശദീകരണങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല.
ചികിത്സയില്ലാത്ത ലിംഗരോഗബാധിതരാണവർ. അയ്യപ്പൻ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് തെളിവ് വേണമത്രെ...ചില ജഡ്ജിമാരുടെ തീട്ടൂരമാണ്. തെളിവ് വഴിയേ പോകുന്നവരുടെ മുന്നിൽ വെയിലത്തുണക്കാനുള്ളതല്ലല്ലോ.
ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന പല സ്ത്രീകളും ഈ ലിംഗരോഗബാധിതരുടെ പുലഭ്യം കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്.
പക്ഷേ,
ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അയ്യപ്പൻ എന്നോടും ആ പത്തുവയസ്സുള്ള വാവയോടും ചെയ്തതൊന്നും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അത് മാറ്റിപ്പറയപ്പെടുകയില്ല. അത് ഉണങ്ങാമുറിവാണ്. അതിന് ചൂട്ടുപിടിച്ചവരും ആ ഉണങ്ങാമുറിവിൻറെ ദുസ്വപ്നമാണ്.
അയ്യപ്പൻ മരിച്ചതുകൊണ്ടോ കവിതകൾ എഴുതിയതുകൊണ്ടോ എന്നോടും ആ വാവയോടും ചെയ്ത ഹീനപ്രവൃത്തി അനുഭവിച്ച ഞങ്ങളാൽ മാപ്പാക്കപ്പെടുകയില്ല.
ആർക്കും അയ്യപ്പനെ ആരാധിക്കാം...കവിത വായിച്ചു പുളകം കൊള്ളാം.. അമ്പലങ്ങൾ പണിയാം... സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം..
എന്നോടും ആ വാവയോടും അയ്യപ്പനന്മ വിളമ്പരുത്....