Thursday, January 7, 2021

ചൊക്ളി 62

30/12/2020

ജുദ്ദം എങ്ങ്നേണ് വന്ന്താവ്വോ.. പർദാനമന്ത്‌രി ഒരു ബസ്സീക്കേറി പാക്കിസ്ഥാൻല്ക്ക് പോയി...ആരാണ്ടും കൊറേപ്പേര് കൂടെപ്പോയി..എല്ലാ വെഷ്മോം ശരിയാക്കീന്നൊക്ക്യാണ് സുകുമാഷ് പറഞ്ഞേര്ന്നേ.
ചെല മേത്തമ്മാരോടൊക്കെ ശരിക്കനേ പറ്ഞ്ഞു. 'ഇന്തു പർദാനമന്ത്‌രി വന്നപ്പോ എല്ലാം ശര്യായ കണ്ടാന്ന്..ങ്ങളല്ലേ ഇന്തുക്കള് ബരിച്ചാ ശര്യാവ്‌ല്ല ന്ന് പറഞ്ഞേര്ന്നേ'.. പിന്നേ പാറ്ട്ടീരെ ആള്ക്കാരോടും അങ്ങ്നെ പറഞ്ഞോണം പറ്ഞ്ഞ്ട്ട് ഇത്തിരി ഉന്തീടലും ഉര്ണ്ട് വീഴലും കത്തി വീശലും ഒക്കെണ്ടായീ..
അങ്ങ്നെ അങ്ങ്ട് പറ്ഞ്ഞ് പറ്ഞ്ഞ് കേറുമ്പളാണ് ജുദ്ദം വന്ന്ത്.
മേത്ത്മ്മാര് കള്ളമ്മാരാ, അവ്‌ര് ഒരു മോറോണ്ട് ഇളിച്ചിട്ട് മറ്റേ മോറോണ്ട് ജുദ്ദം ചിയ്യും എന്നായി എല്ല്‌രടേം പറ്ച്ചല്. ഇന്തുക്കളും മാപ്ളാരും ഒര്മിച്ച് പറ്ഞ്ഞൊടങ്ങീ അങ്ങ്നെ.
മറിയപ്പാറേല് മേത്തമ്മാര് കാര്യേയിറ്റ് മിണ്ടീര്ന്നില്ല അപ്പോ. ആ ജുദ്ദം അവ്‌ര്ക്കും സുഖള്ള കാര്യേയിര്ന്ന്ല്ല. മേത്തമ്മാര്‌രെ മക്കളും ജുദ്ദം ചിയ്യണ്ടാര്ന്നൂന്ന് മറിയപ്പാറക്കാര്‌ന്നെ അറിഞ്ഞത്, നാല് ശവപ്പെട്ട്യോള് ഒരീസം വന്നെർങ്ങീപ്പളാ.
മേത്തപ്പെട്ടി രണ്ട്
മാപ്ളപ്പെട്ടി ഒന്ന്
ഇന്തുപ്പെട്ടി ഒന്ന്
ഇങ്ങ്നേണ് കണ്ക്ക്.
ജുദ്ദം ഭയ്ങ്കര അട്യന്നേ ആയീത് അങ്ങ്നേണ്.
ചൊക്ളി പോലീസും പട്ടാളോം വര്ണതും പൂക്ക്ള് പെട്ടീമ്മേ വെത്റണതും അവ്‌രേ നട്പ്പും ആകാശ്‌ത്ത്ക്ക് വെടിവക്കണതും ഒക്കെ കണ്ടു.
ആ കടുകാട്ട്ല് ന്നെള്ളോ. പെട്ടി തൊറന്ന് കാണാമ്പറ്റ്ലാ. പോല്ലീസ് കാവ്‌ല് നിക്കാണ്. തൊറന്ന് കണ്ടാ സയിക്കാമ്പറ്റില്ലാന്നാ പോല്ലീസാരൻറെ പറ്ച്ച്ല് ന്ന് പ്രാഞ്ചീസ് പറ്ഞ്ഞ്.
വീട്ടാര്ടെ കര്ച്ചലാണ് …
പെട്ട്യോള് ഒക്കേം പോയിററും മറിയപ്പാറേല് ആകനെ ആ നെലോളി കേക്കണന്തി ആരുന്ന്.
'തീരെ പാങ്ങ്ല്ലാണ്ടാവ്മ്പോ പട്ടാളത്തിച്ചേര്ലാണ്ന്ന് മനുഷേര് ' അന്തോണി മാപ്പിള പറയേ..
മറിയപ്പാറേല് ഒറ്റ ജീവനില്ലാത്ത പോല്യായി. ആരും മിണ്ട്ണില്ല. കാറ്റും കൂടില്യാത്ത ചേല്ക്ക് ആയി.
ചൊക്ളി തന്നയ്ക്ക് എടോഴിക്കൂട്യൊക്കെ നട്ന്നു. എവട്യൊക്ക്യാ മരങ്ങള്ടെ കുരു കുത്തണ്ടേന്ന് നോക്കി. കർക്കടമാസത്തീ കുത്തീത് പണ്ടാരായെങ്കീ വര്ണ ത്‌ലാ മഴക്ക് കുത്തീടാലോ.. ഇന്തേലും ആവ്ട്ടെ.. ചൊക്ളി ചണ്ണക്കാലും ഏന്തിയടന്ന് കുത്തീട്ട് പത്ക്കനെ പത്ക്കനെ വൽതായി വന്ന മരങ്ങള്‌ടെ അട്ത്ത് നിക്കുമ്പോ ഒര് സുഗാണ്.
വൈന്നാരം വീട്ടിക്കേറീപ്പോ കുടുമ്മസ്രീ കയിഞ്ഞ് പപ്പിനീം തങ്കമണീം വന്ന്ണ്ട്. പിന്നേ പ്രാഞ്ചീസും രാഗവേട്ടനും മോഗനനും ഒക്കേണ്ടായീ എറേത്ത്..
ജുദ്ദം, മനിഷേര്ക്ക് ഇങ്ങ്നെ ചാവണ്ടി വരല്..ഇതൊക്കേണ് വർത്താനം. ചൊക്ളീം അവടെ ഇര്ന്നു. കട്ടഞ്ചായേം കൊർച്ച് കുടുമ്മസ്രീ പലകാരങ്ങളും ണ്ട്.
എല്ലരേം ചെലയ്ക്കലാ കയിഞ്ഞ്
പപ്പിനീരെ നാവ് അവസാനണ് എൻങ്ങീത്.
'ഇന്തുത്തം ഇനീം വൽതായി വരും. അതിന് പാകണ് ഈ ജുദ്ദം. എല്ലരും പറേം. സിലിമോള് വരും. പലേ കതോള് കേക്കാം. മേത്തമ്മാരെ വിശ്ശോസിക്ക്‌ര്ത്‌ ന്ന്. അതിന് ഈ ജുദ്ദം മതി..അവ്ടെ സിനേകത്ത്ല് കഴ്യാൻ പോയപ്പോ ഇങ്ങ്ട് ജുദ്ദത്തിന് വന്ന് ല്ലേ.. വേറെ നാടോളിലെ മേത്തമ്മാര് എന്താ കാട്ട്യേന്ന് നോക്കീട്ടാ ഈയ്യ നാട്ട്ലെ മേത്തമ്മാരെ ഇന്തുക്കള് ഓരോന്ന് പറേയ്യാ...വേറെ നാട്ട്ലെ മാപ്ളാര് എന്താ കാട്ട്യേന്ന് അങ്ങ്നെ ഇപ്പോ നോക്കും ല്ല.. നിങ്ങള് നോക്കിക്കോ മോഗനാ പത്തിര്‌വ്ത് കൊല്ലാ കഴീട്ടേ… ഇന്തുത്തം ചക്ക പോല്യാവും.. മേത്തമ്മാരേം പിന്നേ മാപ്ളാരേം പൊറത്ത്ക്ക് ആക്കാൻള്ള ഓരോ വഴിയോള് വരും.. അല്ലെങ്കി വര്ത്ത്യോളും..
നീയ്യ് കാണും മോഗനാ.. ഞാൻ ണ്ടാവ്വോ കാണാൻ ന്നറീല്ല..'
ചൊക്ളീരേ നെഞ്ചാ വെല്ങ്ങി.. പപ്പിനീം ഇല്യാത്ത ഒര് കാലം വരോ..
എന്ത്റ്റ് തേങ്ങ വന്നാലും അവ്ള്ണ്ടങ്ങേ ഒര് ബലണ്ട്.
എല്ലരും ണ്ട്ന്ന് ള്ളതാ മറന്ന്ട്ട് ചൊക്ളി ചോയിച്ച്…
'എന്ത്‌ന്ണ് കാണോന്നറീല്ലാന്ന് ഒക്കെ പറേണ് നീയ്യ്. ഒക്കേം കാണാടീ.. എല്ലാ പൂരോം കാണാൻ മ്മ്‌ടെ ചേല്ക്ക് ആരേലും ഒക്കേ വേണ്ട് ടീ..'
പപ്പിനി കൂമ്പ്യേ തൊട്ടാരട്ടീരന്തീ ഒര് ഒണക്കല്ള്ള ചിറി ചിറിച്ച്.
'ഞാൻ കണ്ട്തൂം കേട്ട്തൂം ഒക്ക്യായ മ്മടെ നാട്ട്നെ പറ്റീള്ള…. കൊത്യോള് .. അതൊന്നും നടക്കാണ്ട്, യാതീം മതോണ് ഒക്കേം ന്ന് പറേണത് കേട്ട്‌രിക്കല് ഇത്തിരി കടുപ്പന്യാ… ഇമ്മളല്ല ഈ നാട്ട്ല് ഒര് കാര്യോം നോക്ക്ണ്. കൊറെ പൊങ്ങിയ യാതിക്കാരും കാശാരും ആണ്ച്ചാ എന്ത്‌നാ ങ്ങ്നെ ചത്തോണം ഇരിക്കണ്..അവ്‌ര് പറേണ്ത് അങ്ങ്ട് കേട്ട് ചെയ്താ മതീന്നായാല് അതെവ്ട്ക്കാ പുവ്വാന്നറിയോ?'
ചൊക്ളിക്കറീം ചത്തോണം ഇര്ന്ന്ട്ട് കാര്യല്ല.
എങ്ങ്ടാ പോണേന്ന് അറ്യാത്ത വണ്ടീല് കേറീട്ടും കാര്യല്ല..

ചൊക്ളി 61

24/12/2020

പപ്പിനിരേ ചെവിട്ട്ല് ചൊക്ളി ഒര് കാര്യേ പറ്ഞ്ഞ്ള്ളോ. 'ഇട്ട്ട്ട് പൂവ്വേ പൂവ്വാൻ പറയ്യേ എന്തിറ്റാച്ചാലും ഇത്ത്‌രി മുപ്പാട് പറേണം. പെട്ടന്ന് അനാദനാക്ക്‌ര്ത്. '
പപ്പിനി നെലോളിച്ച്.. ചൊക്ളീരേ നെഞ്ചത്തെ രോമങ്ങള് പിച്ചിപ്പറ്ച്ച്.. തലേട്ടുരുട്ടി. മുറുക്കനെ കട്ച്ച്..
പിന്നെ ചൊക്ളി ഒന്നും പറ്ഞ്ഞ്ല്ല. പപ്പിനീരെ ബാശ ചൊക്ളിക്കല്ലെങ്കി വേറെ ആര്ക്കണ് തിരീണ്?.
രണ്ടായ്ച കയിഞ്ഞപ്പളേക്കും കോടംകരേന്ന് ആലൂര് സെൻററ് വരേള്ള എല്ലാ അമ്പ്‌ലങ്ങ്‌ളീന്നും മഞ്ഞേം വെള്ളേം റോസേം നെറത്ത്ല്ള്ള കടലാസോള് വന്ന്.
പപ്പിനീന് വായ്ച്ചത്. ചൊക്ളിക്കും വായ്ക്കാനറീം ഇപ്പള്. പത്ക്കനേണ്ന്ന്ള്ളോ.
ഇന്തുക്കള് എങ്നേണ് ജീവിക്കണ്ടത് ന്ന് അത്‌ല് എഴ്തീണ്ടാരുന്നു. കാൽത്ത് നേർത്തേൻറ് കുൾച് വെളക്ക് വെക്കണം. തൊൾസിരേ ചിറ്റും നട്ക്കണം. മന്ത്‌രങ്ങള് ചൊല്ല്ണം. അട്ത്ത്ള്ള അമ്പ്‌ലത്ത്‌ല് പോയി തൊഴ്ത് വന്നിറ്റേ കട്ടങ്കാപ്പി കുടിക്കാൻ പാട്ള്ളോ. എറേത്തേ ചൊമര്മ്മേ ദൈവത്തിൻറെ പടം വേണം. മിറ്റത്ത് മൂന്ന് തരേങ്ക്‌ലും തൊൾസി നട്ണം.
വൈന്നാരം കുൾച്ച് വെള്ക്ക് വെച്ച് മന്ത്‌രം ചൊല്ലി അമ്പ്‌ലത്ത്ല് ചെന്ന് തൊഴ്ത് വന്ന് കഞ്ഞ്യുടിച്ച് പാർത്തീച്ച് കെട്ക്കണം.
പപ്പിനി ചിറിച്ചു …
പള്ളീലേന്ത് മുന്നമേ കടലാസ് വരാര്ന്ന്. നല്ല മാപ്ള എങ്ങ്നേണ് ആവ്ണ്?. ഇപ്പ ഇന്തുക്കളും അങ്ങ്നേയി.
'നമ്മ്ടെ വീട്ട്ല് ഏത് ദൈവത്ത്ന്റെ പടാണ് വെക്ക്ണത് പപ്പിന്യേ'
പപ്പിനി ചിറിച്ചു ചോന്നു. അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ചൊക്ളിക്ക് നല്ല രസാ തോന്നി.
ഒന്നൂടി ചോയിച്ചപ്പോ പപ്പിനി ചിറി നിറ്ത്തി ആലോയ്ക്കേര്ന്ന് പിന്നെ.
നോയ്ക്കോ ഇപ്പോ ഇന്തുവാന്നറീണതിന്നാണ് പടം വെക്ക്ണ് . ഇഞ്ഞീം കൊർച്ച് കയിഞ്ഞാ പട്ടമ്മാര് ഈയ്യ പടം, ചോമ്മാര് ഈയ്യ പടം ന്ന്ക്കെ എയ്തി തരും.
'അതപ്പളല്ലേ..ഇമ്മടെ വീട്ട്ല് ഏത് പടാ വെക്കാന്ന് പറയ് നീയ്..'
മറോടി വേഗാ വന്ന്..
'ഇമ്മക്ക് പാവക്കാട് നാലും കൂട്യ വഴിൽള്ള ആ സിലിമക്കാരൻറെ കടേ പോയി പടം എട്ത്ത് എറേത്തെ ചോരുമ്മേ തൂക്കാം '
'ആര്ടെ പടം? '
'ഇമ്മ്ടെ പടം. ഇമ്മ്ക്ക് ഇമ്മളല്ലേ ദൈവം. '
പിന്നെ ഒക്കെ തെര്ക്കിലായി പപ്പിനി. ചൊക്ളീൻറേം പപ്പിനീരേം ചിറിച്ചോണ്ട് ഒന്നിച്ചിരിക്ക്ണ നല്ലൊര് പടം എട്പ്പിച്ച് ചില്ലിട്ട് അവള് എറേത്തേ ചോരുമ്മേ തൂക്കി.
'ഇമ്മടെ വീടിൻറെ ദൈവോം അയിശ്ശൊര്യോം ഇമ്മളന്നെ' അവള് എള്കിച്ചിറിച്ചോണ്ട് പറ്ഞ്ഞു.
ചൊക്ളിം നല്ലോണം പോല്യന്നെ ചിറിച്ചു.
പിന്നെ തൊൾസി വെക്കല്.. എന്തോരം മരോം ചെടീണ് ചൊക്ളി വെച്ചത്..ഇനീം പറ്റ്ണോടത്തൊക്കെ വെക്കും ചീയ്യും. അത്ൻറെ എണ്ണോം കണ്ക്കും നോക്ക്ട്ടീല്ല. ജക്കുമോൻ, രവ്യേട്ടൻ, പപ്പിനി അങ്ങനേണ് മര്ങ്ങള്ടെ പേര്. അല്ലാണ്ട് തൊൾസി, കൂളം ന്നോന്നും അല്ല..
പപ്പിനീനോട് പെണ്ണങ്ങള് മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കലൊന്നുണ്ടായ്ല്ല. അതൊക്കേ തരാതരം പോലെ നട്ന്നു.
ആരും അവ്ളോട് ഒന്നും ചോയിച്ചില്ല. ഇന്നാലും കടേല് കച്ചോടം കൊറഞ്ഞു. ചൊക്ളിക്ക് പഷ്ഷേ പണീണ്ടാർന്നു എന്നും. കെട്ട്ടം പണിയോള് അങ്ങ്നെ ല്ലേ..
അപ്പളാണ് പർദാനമന്ത്‌രി വന്ന് കുടുമ്മസ്രീന്ന് പറ്ഞ്ഞ് പെണ്ണങ്ങള്ടെ ഒര് കൂട്ട് ഉൽക്കാഡനം ചെയ്ദദ്.
പാറ്ട്ടി മുമ്പാക്കം ന്ന് ണ്ടാക്കീത്ണ് കുടുമ്മസ്രീ. അത് ഉൽക്കാഡനം ചിയ്യാൻ ഇന്തു പർദാനമന്ത്‌രി വന്ന്ത് കൊഴപ്പാവുന്ന് പപ്പിനി. കൊർച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുടുമ്മസ്രീ നന്നായാ ഒക്കേം ആ പർദാനമന്ത്‌രിയാ ചെയ്തേന്ന് ഇന്തുത്തക്കാര് പറയുന്നാണ് പപ്പിനി തൊള്ളീട്ണ്..
ഇന്തായാലും ആ കുടുംബസ്രീകള് അങ്ങട് നന്നായി വന്ന്. മറിയപ്പാറേല്, പാവക്കാട്ട്ല്, ആലൂര് സെൻററില്, പൊഴമ്പള്ളത്ത് അങ്ങ്നെ പെണ്ണങ്ങള് പറ്റണേട്ത്തൊക്കെ കുടുമ്മസ്രീണ്ടാക്കി.
മറിയപ്പാറേല് പപ്പിനീനെ ഒത്ക്കി നിറ്ത്താൻ ആര്ക്കും പറ്റീല്ല. അവ്ള് മൊയ്തീൻ കാജീരേ കട ഒയിഞ്ഞീട്ട് മുഴ്ക്കൻ നേരോം കുടുമ്മസ്രീ പണ്തു. ചെട്ടിച്ച്യോളും പറച്ചിയോളും ചെറുമിയോളും കൊശത്തിയോളും ഒക്കേര്ന്ന് മറിയപ്പാറേലെ കുടുമ്മസ്രീല്… ചോമ്മാരും നായമ്മാരും ഒന്നും ഈ കുടുമ്മസ്രീല് ചേർന്ന്ല്ല.
പപ്പിനീം ചെറ്മൻ ചെക്കൂൻറെ മോള് തങ്കമണീം നല്ലോണ്ണം മുമ്പിട്ട് നിന്ന് പണീട്ത്ത്.
ദൂസങ്ങള് അങ്ങ്നെ പോമ്പ്ളാണ് പാക്കിസ്സാനായിട്ട് ജുദ്ദം വന്ന്ത്. അത് മറിയപ്പാറേല് വല്യ ഒരടിയന്ന്യായി.

ചൊക്ളി 60

19/12/2020

സുകുമാഷ് ഒറപ്പിച്ചന്നേ പറഞ്ഞേര്ന്നു. ഞങ്ങള് ദല്കി പിടിക്കുന്ന്..
അതന്നെ ഇണ്ടായി. മുപ്പാട് പയിനഞ്ചീസം ഇണ്ടായ പർദാനമന്ത്‌രി ല്ലേ.. അയ്യാള് വന്ന്. അയ്യാള് കുടുമ്മോം കുട്ട്യോളുന്നൂല്ലാത്ത മൻഷനാണ്. അപ്പോ കക്ക്ല്ലാന്ന് എല്ലരും പറ്ഞ്ഞു. പപ്പിനി ഒറ്റ ആട്ട്ണ്. അത് പറ്ഞ്ഞോര്യൊക്കെ.
'ഇത്തറ മോശണ്ണ്ച്ചാ എല്ലരും എന്തിറ്റ്നാണ് കുടുമ്മണ്ടാക്കാൻ പറേണ് മറ്റ്ള്ളോരോട്.. കുടുമ്മണ്ടാവ്മ്പോ അയിനാണ് ലെഞ്ചം(കൈക്കൂലി) വാങ്ങ്ണ്ന്നല്ലേ..കക്ക്ണ്ന്ന്ല്ലേ. അദില്ലേങ്കേ എല്ലോരും നല്ലതാന്നല്ലേ.. കുടുമ്മം വേണ്ട.. ആണും പെണ്ണും ഒറ്റയ്ക്ക് പണീട്ത്ത് ജീവിക്കട്ടേ.സത്തിയം ണ്ടാവട്ടെ '
എന്നാലും അവ്ളക്ക് സങ്കടണ്ട്. യാതീം മതോം പറേണോര്ക്കന്ന്യാണ്ല്ലോ ഇത്തറ കാലം കയിഞ്ഞിറ്റും സ്താനങ്ങ്ള് കിട്ട്ണ്.
അവ്ള് അന്ന് തൈച്ചില്ല. കടേലും പോയ്ല്ല. തിന്നാനും ഒന്നുണ്ടാക്കീല്ല.
അവള്‌രെ വെഷമം ചൊക്ളിക്ക് മൻസ്സിലായി. കട്ടഞ്ചായ പനംചക്കര ഇട്ട് മദിരാക്കി കൊട്ത്തു. അവളക്ക് വെല്യ ഇഷ്ടണ് പനഞ്ചക്കരാന്ന് ചൊക്ളിക്കറീം
ബാലേന്ദരനും സുകുമാഷും രാമേന്ദരൻ സാമി ഡോക്കിട്ടറും എല്ലാ ഇന്തുത്തക്കാരും കൂടി ജയ് വിളിച്ച് കൂക്കിപ്പോണ്ട്.
നട്ക്കട്ടേ.. ആഗോഷം നട്ക്കട്ടെ.
മറിയപ്പാറേന്ന് മൂർക്കല്ലൂര് വരേള്ള മേത്തമ്മാര്ടെ അവടെ അനക്കല്ല. അല്ലാ, അവരിപ്പോ എന്തിറ്റാ പറേണ്? എന്ത്റ്റ് കേട്ട്ട്ടാ ജയ് വിളിക്കണ്?
മൂർക്കല്ലൂര് പാലത്തിൻറെ ചോട്ട്ല്ള്ള കടേന്ന് ചൊക്ളി കപ്പബിരിയാണി വേടിച്ചു. പപ്പിനിക്ക് ഇഷ്ടാണ് അത്. അവള് സങ്കടപ്പെട്ട് ഇര്ന്നാ ഒന്നും തിന്നുല്യ, കുടിക്കുല്യ. എന്ന്ട്ട് പിന്നെ ചെന്നിക്കുത്ത് എളകും.
കപ്പ ബിരിയാണി തിന്ന് വായേം മോറും കഴ്കി വന്ന്ട്ട് പപ്പിനി എളന്തിണ്ണേം ചാരി തറേലിര്ന്ന ചൊക്ളീരേ മടീല് വീണാ കര്ഞ്ഞു. ചൊക്ളി ആദിക്ക് പേട്ച്ചാ പോയി. പിന്നെ സമാതാനിപ്പിച്ചു.
'കരേല്ലേ പപ്പിന്യേ..
ഇഞ്ഞിയത്തെ തെരഞ്ഞെട്ക്കല്ല് ഒക്കെ ശരിയാവ്ൺഡീ. പോങ്ങമ്മാര്ക്ക് ഒക്കെ തിരിഞ്ഞൊടങ്ങും കാര്യങ്ങള്. '
അവ്ള് തലേട്ട് ഉര്ട്ട്യോണ്ട് പതം പറേണ്.
ചൊക്ളി അട്ത്ത് കെട്ന്ന്, തലേമ്മേ പിടിച്ച്‌ട്ട് പറഞ്ഞ്. 'നീയൊറങ്ങ് പപ്പിന്യേ, ഇത്തിരി നേരം. നിനക്ക് തൊയിരം കിട്ടും. ഇങ്ങ്നെ നെലോളിക്കണ്ട.'
ചൊക്ളി പപ്പിനീരെ പൊറം തട്‌വീ.. പാറിക്കെട്ക്കണ മുടി ഒത്ക്കി വെച്ച്. സമാതാനപ്പെട്ന്ന് പറ്ഞ്ഞ്.. അവളേനേ പത്ക്കനെ തട്‌വിയോണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് കെടന്ന്..
അപ്പള് ആലോയ്ക്കേര്ന്ന് ചൊക്ളി ഇങ്ങ്യനൊക്കെ പെണ്ണങ്ങള്ണ്ടാവോ ഈ ലോക് ത്ത്. രാജിയം നശ്ക്കുന്ന് , ജാതീം മതോം പറ്ഞ്ഞ് നാട്ട്ല് തല്ല്ണ്ടാവര്ത്‌ന്ന് വിജാരിച്ച് മന്സ്സ് വെഷമ്ച്ച് കെട്ക്ക്ണ ഒര് പടിത്തോല്ലാത്ത നാട്ട് പെണ്ണ്.
പെണ്ണങ്ങള്ക്ക് തുണി, പണ്ടം, മേത്തും മോത്തും പെര്ട്ടണ ചെല സാനങ്ങള്, കെട്ട്യോൻ, മക്കള്, അമ്മായമ്മ, വീട് ഇദൊക്കെന്ന്യൊള്ളൂന്നാ എല്ലോരും പറേല്.
പപ്പിനീരെ പോല്യാര്ന്ന് അദികോം പെണ്ണങ്ങള്ന്ന്ച്ചാ ഈ നാട് എന്നന്നേ വേറേ മാര്യായേനേം…ചെൽപ്പൊ ഇമ്മിണി പെണ്ണങ്ങള്ണ്ടാവും ഇതോലേ.. ഓരോരോ നാട്ടോളില്..ഒര്മിച്ച് കാണാമ്പറ്റാണ്ടും മിണ്ടാമ്പറ്റാണ്ടും ഒക്ക്യാവും അവ്‌ര് ങ്ങ്നെ ഇരിക്ക്ണത്. അവരോരേ സ്തലത്ത് ഒച്ചീം വിളീം ഇടുക്ക്ണ്ടാവും.. ഇങ്ങ്നെ കെട്ന്ന് നെലോളിക്ക്ണ്ടാവും. ആരക്കാ അറിയ്യാ
ഓരോ മനോവിചാരത്ത്ല് കെട്ന്ന് ചൊക്ളീം അങ്ങടാ ഒറങ്ങി.
'ഏൻക്കരാ പൊലയാടീ മോനേ'ന്ന് ഒര് ഒച്ചീം പൊറത്ത് ഒര് ചവ്ട്ടും കിട്ടീപ്പളാണ് ചൊക്ളി ചാടിയേൻറ്റത്. പോല്ലീസാര്ണ്. പപ്പിനീരെ നേരേ ലാത്തി ഓങ്ങീത് ചൊക്ളി പോല്ലീസാരൻറെ കാലുമ്മേ തലവെച്ച് 'അവളെ തല്ലല്ലേ ശാറേ'ന്ന് പറഞ്ഞ് സൊന്തം പൊറത്തന്നേ വേടിച്ചു.
രണ്ടാളേം കോടംകര പോലീസ് റ്റേഷനീ കൊണ്ടോയി. നടത്തീറ്റാണ് കൊണ്ടോയ്ത്. പച്ചപ്പകല് നാട്ടാര് കാണ്ച്ചലെ തുണില്യാണ്ട് കെട്ന്നൂന്നാണ് കുറ്റം.
പോലീസ് വല്ലോം പറഞ്ഞാലൊന്നും പപ്പിനീരെ നാവ് എനങ്ങാണ്ടിരിക്കൊന്നൂല്ല.
'ങ്ങള് ലിവിങാ സാറേ.. ങ്ങ്ള്ക്ക് ങ്ങ്ടോടത്തേ എറാത്ത് കെടന്നൂടേ?'
വനിതാപ്പോലീസ് വന്ന് പപ്പിനീരെ ചെവിടത്തൊന്ന് കൊട്ത്തു.
'അവളരെ ഇംഗ്ലീഷ്.. ലിവിങാത്രേ.. വീട്ട്ല് വ്യഭിചാരണ്. കൂട്ടിക്കൊട്ക്കാൻ ചണ്ണക്കാലനും. പിന്നൊര് തുണിപ്പീടിയേം. പെണ്ണങ്ങളെ ഉടുപ്പോളാ കൂത്തിച്ചി വിക്കോള്ളോ. അവളടെ പൊലയാട്ടത്തിന് അത്ണല്ലോ വേണ്ടത്.'
ചൊക്ളിക്ക് രണ്ടടീം കൂടി കിട്ടി. ന്ന്ട്ട് ലോക്കപ്പീ ഇട്ട്. പപ്പിനീനെ പോലീസ് കാരത്തി ഉള്ളിൽക്ക് കൊണ്ടോയി.
ചൊക്ളി ആ തറേലിര്ന്നാലോയ്ച്ച്..പപ്പിനീനെ ആ പെണ്ണ് വല്ലോം കാട്ടോ ആവോ..
ചെവീല് വണ്ടിൻറന്തി നല്ല മൂളക്കം.. നടു വെട്ടീണ്ട്.. ലാത്തിയോണ്ട് അടിച്ചോട്ത്ത് നല്ല നീറ്റക്കോണ്ട്.
വെങ്ങിട്ടു ഡോക്കിട്ടറും പ്രാഞ്ചീസും കോടംകര പള്ളീലെ അച്ചനും കൂടീണ് റ്റേഷനില് വന്ന്ത്. ഇത്തിരി കയിഞ്ഞപ്പോ മൊയ്തീൻ കാജീം എത്തി.
പപ്പിനീരെ ലെഡിമേഡ് കട കാജീരെ കെട്ട്ടത്ത്ല് ല്ലേ.. അവ്ടെ വരണ പെണ്ണങ്ങളെ പറ്റി പറ്ഞ്ഞ് പോലീസ് പെണ്ണ്. മൊയ്തീൻ കാജീ ചാടിയേൻറ്റ്… ഒച്ചീണ്ടാക്കി
'പോല്ലീസാരെ ഇബടെ മാത്തറം അല്ല ഇള്ളത്. തൊപ്പി പൂവ്വും അറാമായ കാര്യങ്ങള് പറ്ഞ്ഞ്ണ്ട് ബന്നാല്'
പണക്കാരനായ്പ്പോ മൊയ്തീൻക്കക്ക് വന്ന ബലം ശരിക്കനെ കാണ്ണേര്ന്ന് ചൊക്ളി. ഏത് സർക്കാര്ൻറെ പൊല്ലീസായാലും കാശുള്ളോരേ നല്ലോണം ബകുമാനിക്കും. കാശ്ണ് കാരിയം.
വെങ്ങിട്ടു ഡോക്കിട്ടറും പള്ളീലച്ചനും മൊയ്തീൻക്കേം കൂടി പറ്ഞ്ഞോണം പറ്ഞ്ഞ് നിന്ന്.. പ്രാഞ്ചീസ് അങ്ങ്നെ മിണ്ടീല്ല. അവന് പാറ്ട്ടിരേ സറ്ക്കാരാവുമ്പോ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റ്ല്ല. അയിന്ള്ള ഒര് ചങ്കൊറ്പ്പ് ഇല്ല.
ഇന്തായാലും എന്നും കാൽത്ത് റ്റേഷനീ വന്ന് ഒപ്പ്ടണന്ന് പറ്ഞ്ഞ് ചൊക്ളീനേം പപ്പിനീനേം പോല്ലീസ് രാത്രി പത്തുമണിയാപ്പളേക്ക് വിട്ടു.
അന്ന് മൊതലാണ് പപ്പിനി ചൊക്ളീനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒറങ്ങ്യൊടങ്ങീത്. അവര്ടെ ലിവിങ് അന്ന് രാത്ത്‌രി തൊട്ങ്ങി.

ചൊക്ളി 59

17/12/2020

ആ സമേത്ത്ണ് നവാസിക്കേം നസീറിക്കേം പിന്നേം വന്ന്ത്. മറിയംബി മാന്സന്‌ന്ന് പറ്ഞ്ഞ് പാവക്കാട്ട്ല് വെല്യ പൊക്ക്ത്ത്ല് പ്ളേറ്റോള് പണിതേൻറെ ആഗോഷ്ത്തിന്. പലേ പലേ നാടോളിലെ നാട്ടാര്ണ് അത് ഒക്കീം വേടിച്ച്ത്. അയിൻറുള്ളില് ഇല്യാത്ത ഒന്ന്‌ല്യ. നീന്താൻ കൊളം. തുണിപ്പീടിക, കറണ്ട്, വെള്ളം, പാത്രപ്പീടിക, ഹോട്ട്ല്, പൽചെരക്ക് കട..ഒക്കീണ്ട്.. ആസ്പത്രി വരേണ്ട്ന്നേയ്. അയില് ഒര് പ്ളേററാ വേടിച്ചാ പിന്നെ അപ്പ്ടി സുകാന്ന്..
അപ്പോ മലപ്പൊറത്ത്ന്നാ കണ്ണ്‌‌ര്‌ന്നാ സിലിമാനടിമാരന്തിള്ള രണ്ട് പെണ്ണങ്ങ്ള് അവര്ടെ ഭാര്യമാരേയിറ്റ് വന്ന്. അഞ്ഞൂറ് പവൻ ഇട്ട്ട്ട്ണ്ടാര്ന്ന്ന്ന്. സൊർണ്ണം മാത്തറേ കണ്ടൊള്ളോ. ചൊക്ളി ഒന്നും നോക്കീല്ല. പള്ള നെറച്ചും ബിരിയാണീം ആട്ടെറച്ചീം അടിച്ച് കേറ്റി. കല്യാണായാലും പെര്ന്നാളായാലും തിന്നണ്ത്ണ് സന്തോഷം…
വയറു പൊട്ടാറായീന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പപ്പിനി പറ്ഞ്ഞ്. 'സൊന്തം വയറ്ന്ന്ച്ച് തിന്നണ്ടേ ..നീയ്.. 'എന്ന്ട്ട് അവള് നല്ല വാൽസ്സല്ലത്ത്ല് ചിറിച്ചു.
ചൊക്ളിക്ക് ആകനെ ഒര് കുളിരാർന്നു അപ്പോ.. ആ കുളിരില് പപ്പിനീരെ വീട്ടിൻറെ എറാത്ത് കെട്ന്ന്… മിറ്റത്ത് ഒര് കണിക്കൊന്നേണ്ട്.. പൂക്കണ കാലത്ത് എന്താ ഒര് ഭങ്ങീന്നാ..അതിൻറെ എലോള് ചറുപിറുന്ന് മിണ്ടണ കേട്ട് ഒറങ്ങ്യാ പോയി…
ഒണർന്നത് നല്ല ഒച്ചീം വിളീൽക്കുന്ന്യാര്ന്ന്. ബാലേന്ദരൻറെ കൂടേണ്ടാവാറ്ള്ള പിള്ളേരും പപ്പിനീം കൂട്യാണ് ഒച്ചീം വിളീം ഇടുക്കണ്ത്.
ബാലേന്ദരൻറെ പോല്യല്ല, പുത്യേ ചെക്കമ്മാര്. തെറി പറേലും വെട്ടും കൊല്ലുന്ന് പറേലും ഒക്കെ അദിക്ണ്.
ചാടിയേൻറ്റ് ചണ്ണക്കാലും വലിച്ച് ഓടി..
'വര്ണ്ട്‌റീ കൂത്തിച്ചി, ചണ്ണക്കാലൻ..'പിള്ളേര് കൂക്കിട്ണ്. 'ൻറെ മുക്കിയമന്ത്‌രി പറ്ഞ്ഞ്ല്ലടീ ബലാത്സംഗം കാപ്പുടിക്കണ പോല്യാന്ന്.. നിൻറെ കടേലാവാണ്ടീ ആ കാപ്പുടി… '
പപ്പിനി ആട്ട്യോണം ആട്ടി..
'ബലാത്തംഗം.. എന്നെ പണ്ണാൻ വന്ന നിൻറെ മൂക്കാത്തസാനം മുറിച്ചു പട്ടിക്ക് കൊട്ക്കും പപ്പിനി. പോയേരാ മൂക്കള മാറാത്ത പണ്ടാരക്കുരിപ്പോളേ.. '
അവളരേ കൈയില് അരിവാളാണ്..
ചെക്കമ്മാര് ഒന്ന് പത്ങ്ങി.. 'പിന്നേ നിനക്ക് വെച്ചണ്ട്രി കൂത്തിച്ചി 'ന്ന് അലറീട്ട് നട്ന്ന്.
ചൊക്ളി ഓടിച്ചെന്ന് വട്ടം പിട്ച്ച് പപ്പിനീനെ വീട്ട്ല്ക്ക് വലിച്ചേറ്റി. തൃസ്സക്കുട്ടീരവടന്ന് ലിസിയാ ആനിയാ ആരും വന്ന്ല്ല. ലിസീരേ കല്യാണണ്ട്… അയിന് തുണ്യൊക്കെ പപ്പിനി കടത്ത്ല് കൊട്ത്ത്ണ്ട്. ഇന്നട്ട്ണ് ഒരാള് ഒന്ന് വരാത്ത്ത്.
പപ്പിനീര്ന്ന് കെതക്ക്ണ്. ചൊക്ളി അട്ക്കളേന്ന് ഒര് മൊന്ത വെള്ളം കൊട്ന്നപ്പളേക്കും അവ്‌ള് അത് വേടിച്ച് മട മടാന്ന് കുട്ച്ച്. ഇന്നട്ട് ഏൺച്ച് പോയി.
ചൊക്ളി മിണ്ടീല്ല. അവളക്ക് ഒര് ഒത്ക്കം വരട്ടെ.
ഇത്തിര്യാ കയിഞ്ഞപ്പോ പ്രാഞ്ചീസും അന്തോണി മാപ്ളേം വന്നേറി. അപ്പളാണ് എന്താണ്ടായേന്ന് ചൊക്ളി അറ്‌ഞ്ഞ്ത്.
ചെക്കമ്മാര് കടേക്കേറി പെണ്ണങ്ങള്ടെ ചഡ്ഡീം ബോഡീം വേടിക്കാൻ. പലത് തെരഞ്ഞ് നോക്കണല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഇടുക്കണില്ല. കൊറച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോ പപ്പിനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇത് സൂക്കേട് വേറ്യാന്ന്. അവള് ഒക്കീട്ത്ത് അളമാറേ വെച്ച്ട്ട് എറ്ങ്ങിപ്പൂവ്വാൻ പറ്ഞ്ഞ്.
അവളായിറ്റ് തല്ല്ണ്ടാക്കാൻ വന്ന്താണ് ചെക്കമ്മാര്. പപ്പിനി കാണ്ണണ പെണ്ണങ്ങളോട് മുഴോൻ വർത്താനം പറേം. അയിലവള് മിട്ക്കത്ത്യാ.. അവള് പറേണ്ത് നേരാണ്ല്ലോന്ന് അപ്പളെങ്കിലും പെണ്ണ്ങ്ങള്‌ക്ക് തോന്നും ചീയ്യും. അവ്ള് ചീത്ത്യാന്ന് പെണ്ണങ്ങള് ചെലര് പറേങ്കിലും ...അവളോടാരും മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക്‌ല്ല. പെണ്ണങ്ങള്‌ക്ക് അവളരെ കൂശലില്ലാണ്ടാള്ള നട്ക്കലും മിണ്ട്ലും ഇഷ്ടേണ്. അവര്ക്ക് പറ്റ്ണ്ണില്ലല്ലോന്ന് വെജാരിക്കുമ്പോ വെല്യ ദണ്ണോം.
ചെക്കമ്മാര് പപ്പിന്യോട് പറ്ഞ്ഞ് ഇന്തു പെണ്ണങ്ങളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവററീങ്ങളെ കൂത്തിച്ച്യോള്ക്കാര്ത്‌ന്ന്. മേത്തച്ചീയോളെ വേണച്ചാ ആക്കിയോളാൻ.. അപ്പോ മേത്തമ്മാര് അവളരെ മൂക്കും മൊലേം അരിയുന്ന്…
പപ്പിനി വിടോ..
അത് നിൻറെ ചീരാമൻറെ പണിയല്ലടാ.. പെണ്ണങ്ങളെ അരീണ ആള്ക്കാരെ കൊണ്ട് രാനല്ലടാ നീയൊക്കെ കള്ളക്കാവീം ചോന്ന കുറീം ചരടും കെട്ടി നട്ക്കണേന്ന് അവ്ള്..
വഴ്ക്കാ തൊടങ്ങി..
അവറ്റോള് അവ്സാനം ഇപ്പളത്തെ മുക്കിയമന്ത്‌രി കാപ്പുടിക്കണ പോല്യാണ് പെണ്ണങ്ങളെ ബലാത്തംഗം ചെയ്യ്ണ്ന്ന് എപ്പളാണ്ട് പറ്ഞ്ഞൂന്നാ എവിട്യാണ്ട് പറ്ഞ്ഞൂന്നാ.. പിന്നെ അയിൻറെ പൊറ്ത്തായി വാക്കേറ്റം..
പപ്പിനി കുളിച്ച് വന്ന് എല്ലര്ക്കും കട്ടൻചായ തന്ന്.
ഒര് മാറ്റ്ല്യ അവളടെ മോത്ത്.
കല്ലേരിക്ക്വൊ അവള്ന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തോന്നി.
അന്തോണി മാപ്ള സിനേകത്ത്ല് പറ്ഞ്ഞു. 'മോളേ, ഈ എരപ്പൻ ചെക്കമ്മാരോട് മിണ്ടാൻ നിക്കണ്ട നീയ്യ്.. അവറ്റോള്‌ക്ക് ലക്കും ലഗാനും ഇല്യ. വെറ്തേ അളിഞ്ഞ വർത്താനം കേക്കാന്ന്ല്ലാണ്ട്…'
പപ്പിനി ഒന്നും മിണ്ടീല്ല.
'അവറ്റോള് അങ്ങ്നേണ്. അത്ണ് മന്സ്സില് വെറ്പ്പ്ണ് ആകെ അറീണ കാര്യം. അത് പോട്ടേ..പഷ്ഷേ മ്മ്ടെ മുക്കിയ‌മന്ത്‌രി ഇങ്ങത്തെ വഷളത്തരം ശൊല്ലക്കൂടാത്. ഇദൊക്കെ പെണ്ണങ്ങളെ ഊദ്രവിക്കണ തെണ്ട്യോളടെ നേയാവും.. പത്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യണ്ണത് ആളോള് മറ്ക്കും. ഇങ്ങത്ത്യാ മറ്ക്കാണ്ടിരിക്കാ… നമ്മ്ടെ പാറ്ട്ടി പക്‌തി പെണ്ണങ്ങള്ടേം പക്‌തി ആണങ്ങള്ടേം ആവണം. ഇന്നാലേ ഒര് മാറ്റം വരൊള്ളോ. ആ നേരത്ത്ണ് മേടേലിര്ന്ത് വഷളത്തരം പറേണത്. '
അന്തോണിമാപ്പ്ളക്ക് സന്തോഷാ തോന്നീത്. ആണങ്ങള് പറയാമ്പേടിക്കണ കാര്യങ്ങള് ഇബള് പറേണ്ടല്ലോ…
മിട്ക്കത്തീണ് പപ്പിനി. ഈ തൊള്സൂറൻ ചെക്കമ്മാര്ക്ക് ഒന്നും അവളരെ നേരേ നിക്കാന്തന്നെ പറ്റില്ല...
എന്നാലും പപ്പിനി പൊട്ടിപ്പോയി.. അത് നൊന്നല്ല. ഈ വയക്ക് കയിഞ്ഞ് ഒട്നേണ് പാറ്ട്ടീരെ ഒരു വല്യ നേദാവ് നല്ല വിക്ക്ള്ള ഒര് നമ്പൂരിച്ചൻ അങ്ങടാ മരിച്ചോയ്ത്.
അദവള്ക്ക് സകിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി. എണ്ണിപ്പെർക്കി കര്ഞ്ഞേനും ഒന്നും തിന്നാണ്ടിര്ന്നേനും കണ്ക്ക്ല്ല.
എന്താ ഇബള് ഇങ്ങ്നെ ഒര് പ്രാന്ത്ത്തിപ്പെണ്ണായേന്ന് വിജാരിച്ച് വെഷമായീച്ചാലും ചൊക്ളി അവളക്ക് കഞ്ഞീം കട്ടങ്കാപ്പീം അച്ചാറും ഒക്കെ കൊട്ത്തേര്ന്ന്.
അവ്ള് കണ്ണ് നെറ്ഞ്ഞ് തിന്നും.
നമ്പൂരിച്ചൻറെ വീട്ട്കാര്ക്ക്ണ്ട്വ് ല്ല പപ്പിനീരേ ദണ്ണം.
രാഗവേട്ടനും പ്രാഞ്ചീസും കൂട്ടാരും ഒക്കെ സങ്ക്ടത്തിലന്നേര്ന്ന് ...അദണ് പിന്നെ ചൊക്ളി ഒക്കെ സകിച്ച്ത്.

ചൊക്ളി 58


14/12/2020 

പപ്പിനീരെ കാര്യങ്ങള് ഏതേരോം ഇങ്ങ്നെയ്യാണ്. അവളക്ക് വെശമം ണ്ടായ കൊറേ ഗഡുവുകള്ണ്ട്. ചെല നേതാക്കമ്മാര് മരിച്ചോയ ദൂസങ്ങള്ണ്ട്. അന്നൊക്കെ അവള് ത്‌ര്ശ്ശൂര് ജാദേല്ക്ക് പൂവ്വും. കാന്തിജീം നേരൂം മരിച്ചൂസം അവള്‌രെ ഒര് ജാദേണ്ട്. ചെലപ്പോ തന്ന്യാവും. അല്ലെങ്കി കോങ്ക്രസ്സ്കാരൊപ്പം.
കോപ്പാല്ന്ന്ങ്ങാണ്ട് പേര്ള്ള നാട്ട്ല് എന്തിറ്റാണ്ട് തീട്ടഗേസ് ഒറക്കത്തീ മൂക്കീക്കേറീപ്പോ മനുഷേര് കൊറേങ്ങട് മര്ച്ചു. അതിനും അവള് ജാദക്ക് പൂവ്വും. അദാരേ കൂട്യാന്ന് ചൊക്ളീക്കറീല്ല. പിന്ന കിഷ്ണ പിള്ളാന്നാ നായ്ര്ന്നാ പേര്ള്ള ഒരാള് പാറ്ട്ടിക്കാരനന്നെ പാമ്പ് കടിച്ച് മരിച്ച്ണ്ട് ന്ന്. പിന്ന്യൊര് കേ കേജിയാ ഏ കേ ജിയാ അങ്ങ്നെണ്ട് ഒരാള്. അവര് മരിച്ചൂസോം ജാദേണ്ട് അവളരെ.
അവളക്ക് പിരാന്താണ്. ആണിൻറെ ചോട്ട്ല് കെട്ക്കാത്ത സൂക്കടാന്നൊക്കെ ചെല തെണ്ട്യോള് പറേണത് ചൊക്ളി കേക്കാറ്ണ്ട്. പറേണ ആള്ക്കാരെ അത്തറ കള്ളത്തരോന്നും പപ്പിനിക്ക് ഇല്യാന്ന് ചൊക്ളിക്കറീം.
അന്തോണി മാപ്ള പറേണത് അവള് ഇബട്യോന്നും ജനിക്കണ്ട പെണ്ണല്ലാന്നാ..വല്ല സായിപ്പുനാട്ട്ലും ജനിക്കണ്ട ഉശിരൻ പെണ്ണാന്നാ..
അവള് ചൊണേല് ചെന്ന് മൊയ്തീൻക്ക്യോട് ഒര് കടമുറീ ചോയിച്ചൂസാ അദ്. മാപ്ള അങ്ങ്നെ പറഞ്ഞ്ത്. മൊയ്തീൻകാജി ഒന്ന് ഞെട്ടീങ്കിലും സമ്മേയ്ച്ചു. അങ്ങനീന് അവള് പപ്പിനി ലെഡിമേഡ് തൊട്ങ്ങീത്.
ഇപ്പോ ആരും മൊയ്തീൻക്കാന്ന് വിളിക്ക്ലില്ല. കജ്ജ് ചീതെപ്പിന്നേ കാജീന്നാ വിളിക്കല്. പിന്നെ
ഉമ്മിണി കാശായീലോ..അത്‌നും ഒര് വെലല്ല്യേ വേറേന്ന.
പെണ്ണങ്ങള്ടേം കുഞ്ഞിപ്പെങ്കുട്ട്യോളുടേം എല്ലാ ഉടുപ്പുണ്ട് പപ്പിനീരെ ലെഡിമേഡ്‌ല്. കാൽത്ത്
ഏയ്‌മണിക്ക് കട തൊറക്കും വൈന്നാരം
ഏയ്‌മണിക്ക് അടക്കും. പിന്നെ ഈ ജാദേല്ക്ക് പോണ ദൂസോം അവളരെ കട തൊറ്ക്കൂല്യ.. തുണിയോള് വേടിച്ച് പല മാതിരി വെട്ടി തയിപ്പോട് തയിപ്പണ് അവള്.
ചൊക്ളി കെട്ടിടം പണിക്കന്നെ പോയീ. പിന്നെ ഒയിവ് നേരത്ത് രവ്യേട്ടാന്നും ജക്കൂന്നും പേരിട്ട് കണ്ണിക്കണ്ട മരങ്ങള് നട്ട്.
മനിഷേര്ക്ക് പുത്യോര് പടിപ്പ്ണ്ട് ഇപ്പോ കെട്ടിടം പണീല്ന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞതും പണീടുക്കണ നേര്ത്താണ്. വാത്തു.. വാത്തു നോക്കും എല്ലരും. വാത്തു ശരിക്ക്നെ ആണോന്ന് നോക്കണ തിര്മേനിമ്മാരും നായമ്മാരും ഒക്കെണ്ട്.. അവര് പറേണ പോല്യാ ഇപ്പ പണിയോള്.. ചെല പണിയോള് പൊളിക്കണത് വരെ ണ്ടായിണ്ട്.
അത് കള്ളത്തട്ടിപ്പാന്നാ പപ്പിനീരെ പറ്ച്ചല്. 'അതൊക്കെ കാശ്ള്ളോരടെ ഒര് കള്ളക്കളീൺഡാ. കൊശോമ്മാരും ചെട്ടിയോളും ചെറ്മനും പെലേനും വെക്കണ കുടീലും ചാളേലും ചെറ്റേലും വല്ല വാത്തുണ്ടാടാ .. നീയെന്തിറ്റാ പറേണ്.. അബര് കെടക്കേണേടത്തിന് വീട്ന്നന്നെ പറേല്ല ആരും. സിലിമേലും കൂടി പറേല്ല. വീട് ണ്ടാക്കാൻ പെർഷേലും ദൂഭേലും ഒക്കെപ്പോയി കൊറേങ്ങട് കാശ്കൊടന്നോരും പിന്നെ ഇന്തുത്തക്കാരും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ചൂത്രാണ്ണ് വാത്തു.'
പപ്പിനി കെതച്ചു.
'പാവ്ങ്ങളാണ് , കൊറ്ഞ്ഞ യാതിക്കാരണ് നാട്ട്ലദീകോം. അവര്‌രെ വീട്ട്ല് വേണ്ടാത്ത വാത്തു കാശ്ള്ളോരേ വീട്ട്യേ എന്താ വരണ്.. അവ്‌രടെ സ്തലങ്ങളീ ന്താ വരണ്.. നീയ് ആലോയ്ച്ച്ണ്ടോ… സൊത്തും പണോം പൂട്ടിവെക്ക്മ്പോ വാത്തു വേണം. നിന്ക്കും എന്ക്കും എന്തീറ്റാ പൂട്ടാൻ.. എന്തിറ്റാ വാത്തു മ്മ്ടെ?'
അവള് കാർപ്പിച്ച് തുപ്പി. അവള് തുപ്പീത് വാത്തുന്യാണോ വാത്തൂം കൊണ്ട് നട്ക്കണോര്യാണോന്ന് ചൊക്ളി ആലോയിച്ചോണ്ടിരുന്നു.
പപ്പിനീരെ കടേല് കൊർച്ച് കാശൊക്കെ വന്നൊടങ്ങീപ്പൊ അവ്ള് ചെറ്യ ഒര് ടീവിപ്പെട്ടി വേടിച്ച് നടൂലെ മുറീല് വെച്ച്. ഇപ്പൊ അദും കാണാം കൊർച്ചേരം. ചൊക്ളിക്ക്ങ്ങ്നെ വല്യ ഇഷ്ടോന്നുല്യ. ഇന്നാലും വല്ല തേങ്ങേണ്ടാവും രാത്ത്‌രീല് കാണാൻ..
എല്ലരും 'അയ്യപ്പോ സാമിയേ' വിളിക്കണ ആ കാലത്ത്ണ് പ്രാഞ്ചീസ് രാത്രി നേരത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ്ത്. 'കോങ്ക്രസ്സ് പാലം വലിച്ച്.. കുജ്റാന്ന് പേര്ള്ള പാക്കിസ്ഥാന്ല് ജനിച്ച പർദാനമന്ത്‌രി തോറ്റ്. ഇഞ്ഞീം വരായി തെരഞ്ഞെട്ക്കല് 'ന്ന്.
പപ്പിനീരെ തൊള്ള വെർതെ ഇര്ക്കോ. അവള് കോങ്ക്രസ്സ്നെ ആട്ടി.
'ഓരോ തടവയും തേർതല്ക്ക് എത്തറ പണം വേണം. ഒക്കെ മ്മള് പാവങ്ങള്ടേം കൂടി പണല്ലേ. അഞ്ചൊല്ലം ബരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കെഴങ്ങമ്മാര് എന്തിറ്റ്നാണ് ഇങ്ങ്നെ സറ്ക്കാര് വെയ്ക്കണത്?'
ആരടേ വായേലെ നാവും ഒന്നും മുണ്ടീല്ല.

Monday, December 14, 2020

ചൊക്ളി 57

12/12/2020
പപ്പിനി മുഴോൻ നേരോം പ്രാഞ്ചീസിനേം രാഗവേട്ടനേം ഉണ്ണ്യേം മോഗനനേം പാറ്ട്ടീല്ള്ള എല്ലാരേം വല്ലിയ നേദാക്കമ്മാരേം ഇപ്പളത്തെ മുക്കിയമന്ത്‌രീനേം ചീത്ത പറേണ്ണ്. 'അച്ചുവാനന്തൻ വരണാര്ന്ന് അയ്യാള് പറഞ്ഞേനേം. അപ്പോ വല്യ നേതാവ്
പർദാനമന്ത്‌രി ആയേനേം' എന്നൊക്കെ നെലോളിക്കണ്.. പ്‌രാക്ണ്.
അയിൻറെടേല് ഒറക്കുപ്പായം തയിക്കണ്, ചോറും മീങ്കറീം ഇണ്ടാക്കണ്.. ചമ്മന്തി അരക്കണ്.
'മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക് പപ്പിന്യേ, അച്ചുവാനന്തൻ തോറ്റ്ല്ലേ, പിന്നെങ്ങ്നാ വരാ, പറയ്യാ'ന്ന് രാഗവേട്ടൻ ആയം പറഞ്ഞോക്കി.
'അപ്പ പെണ്ണങ്ങളെ മുക്കിയമന്ത്‌രീ ആക്കീലാ'ന്നായി പപ്പിനീരെ തൊള്ളേടല്.
'പാറ്ട്ടിക്കും പെണ്ണങ്ങളെ വേണ്ട. അദ്ണ് സത്തിയം.'
'പാറ്ട്ടീരെ ആ വല്യ നേതാവ് പർദാനമന്ത്‌രി ആവണ്ടതാര്ന്ന് ' എന്നാണ് പപ്പിനീരെ നെലോളി. അല്ലാണ്ട് പൊറത്ത് നിന്ന് സകായിക്കല്ല വേണ്ടത്..
'അദ് മ്മടെ നാട്ട്ല് വല്യ മാറ്റായേനേന്ന്.. അങ്ങ്നെ എള്തരം കാട്ടി നാട് തൊലക്കാനാ നിന്നേന്ന് പാറ്ട്ടി… '
'നിങ്ങള് ഒക്കെ ഞോക്കിക്കോ.. കൊർച്ച് കഴീമ്പോ പൂജേം ചപോം പാർത്തിക്കലും ആയിറ്റ് ഇന്തുത്തം വരും. അയിന് വയി വെട്ടാ പാറ്ട്ടി ഇങ്ങ്നെ ഒയിഞ്ഞീട്ട്..'
രാഗവേട്ടനും ബാക്കിള്ളോരും ആയം പറഞ്ഞ്ട്ട് അവള് കേക്ക്ണില്ല. പിന്നവര് പോയി. ചൊക്ളീം അങ്ങാടീൽക്ക് എറങ്ങി.
ഇപ്പോ അങ്ങ്നെ ചായേം കുടിച്ച് വെർതെ ഇരിക്കാമ്പറ്റണ കടോള് ഇല്ല്യാന്നന്നെ പറയാം. പൊഴമ്പള്ളത്തൂല്ല. പാവക്കാട്ട്ല് ഇത്തിരി
ഉള്ളിൽ‌ക്ക് പോയ്യാ ചെല ചെറ്യ കടോള്ണ്ട്.
പപ്പിനീരെ കാര്യം വല്യ കഷ്ടാണ്. പാറ്ട്ടീന്ന്ച്ചാ ചാവും. എന്നാ പാറ്ട്ടീരെ പല കാരിയങ്ങളും ഇഷ്ടല്ല… അവളക്ക് എല്ലരോടും സിനേകാണ്. അത് ആര്ക്കും തിരിയില്ല. എല്ലരും അവളരെ തൊള്ള തൊറന്നാ ഒരടി കൊട്ക്കണന്ന് വിചാരിക്കും. പാറ്ട്ടീരെ ആള്ക്കാരെനേ വെർപ്പിച്ചാ പിന്നാരാണ്ടാവാ ഒര് തൊണയ്ക്ക്.
ചൊക്ളിക്ക് പപ്പിനീനെ പേട്പ്പിച്ച് നിർത്താമ്പറ്റില്ല. അവളോട് സിനേകാണ്.. എന്തിറ്റ് സിനേകാ അത് ന്ന് പലേ വട്ടം പ്രാഞ്ചീസ് ചോയിച്ച്..
അവള്‌രെ അട്ത്താവ്മ്പോ തണലത്ത് കാറ്റും കൊണ്ട് ഇരിക്കണ പോല്യാന്ന് പറ്ഞ്ഞു. വേറൊന്നുല്ല പറയാനായിറ്റ്..
പപ്പിനീനെ നാട്ടാര് പിടിച്ച് തല്ലോന്ന്ള്ള ആധീലാണ് ചൊക്ളീരേ കൊറേ ദൂസങ്ങള് കയിഞ്ഞു പോയേ..അദിന് ചേഴം.
പിന്നെ പത്ക്കനെ ചൊക്ളി അതാ മറന്നു.
ഈയടെ കൊറച്ചീസായിട്ട് വെള്ത്ത മുസ്‌ലിം പള്ളീല് എന്താവോ വെല്യോര് ആഗോഷ്ണ്ണ്. പെര്ന്നാളാ എന്തിറ്റാവോ ? രാത്ത്‌രീല് കുറാൻന്ന്ള്ള അവരെ പുസ്സ്തത്തിനെപ്പറ്റി പറേണുണ്ടാവും.. ചൊക്ളി ഇടയ്ക്കൊക്കേ അവ്ടെ ചെന്നിരിക്കും. ഒന്നുങ്ങട് തിരിയില്ല..ഒര് ജാതി ബാഷേണ്. പിന്നെ വല്ല പലകാരോം വാങ്ങീറ്റ് പോരും.
അങ്ങന്നീണ് ഒരീസം മമ്മോട്ടിന്ന് പറേണ സിലിമക്കാരൻ വരണ്ട്ന്ന് കേട്ട്ത്. അയ്യാള്‌ടെ സിലിമോള് ചൊക്ളി കണ്ട്ട്. നല്ല ഭംഗീണ് അയ്യാള്ക്ക്. അട്ത്ത് കാണാച്ചാ നല്ലതന്നേന്ന് ചൊക്ളീം വിജാരിച്ച്.
പപ്പിനീനോട് 'നല്ല ചേല കെട്ടിക്കോ മ്മക്ക് പൂവ്വാടീ'ന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, അവളക്ക് അയ്യാളേനേ കാണണ്ട. 'അയ്യാള് സകല പെണ്ണങ്ങളേം മോശാക്കണ വർത്താനം പറഞ്ഞ്ട്ടും
പെണ്ണങ്ങള്‌രെ ചെവിട്ടത്തടിച്ച്ട്ടും സിലിമേല് നിക്കാന്ന്.' അവളരെ കണ്ട് പിട്ത്തേണ്.
പ്രാഞ്ചീസ് സമ്മേയ്ച്ചില്ല.
'അയ്യാള് സൊന്തം ഭാര്യേ തല്ലണില്ലാന്നേയ്. ഇതൊക്കെ കതയല്ലേ.. കതേല് അങ്ങനൊക്കിണ്ടാവും. പിന്നേയ്, അയ്യാള് മ്മ്ടെ പാറ്ട്ടിക്കാരനാ. അത് മറ്ക്കണ്ട. '
പപ്പിനി അവളരെ തൊള്ള പൊളിച്ചു.
'അയ്യാള് ഭാര്യേ തല്ല്ണ്ടോന്ന് നമ്മ്ക്ക് അറീല്ല. അത് ല്ല. അയ്യാള് പാറ്ട്ടീരെ മൻഷനാച്ചാ പെണ്ണങ്ങളെ മോശാക്കി പറേര്ത്, അടിക്കര്ത് എന്ന് അറീല്ലേ.. പാറ്ട്ടി പറേണ്ടാ അങ്ങ്നെ ചിയ്യാൻ.. പെണ്ണങ്ങളെ അടിച്ചൊതുക്ക്ണ കാണ്‌മ്പൊ എല്ലാ ആണങ്ങള്ക്കും ഒര് കുളിരാ.. പെണ്ണങ്ങ്ളെ നെലക്ക് നിറ്ത്തലല്ലേ ആണ്ങ്ങള്ടെ ജീവ്തത്തില് ഒരേ ഒര് പണി. '
'അയ്യാള് പെണ്ണ്ങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും ഇല്ല്യേ സിന്മേല്.. അത് നീയ്യ് കണ്ട്ട്ട്‌ല്ലേ.. '
പ്രാഞ്ചീസ്ന് മമ്മോട്ടീനെ കുറ്റം പറ്ഞ്ഞാ സയിക്കില്ല. അയ്യാള്‌ടെ പടങ്ങള് എറങ്ങ്ണ ദൂസം കാണും. എവിട്യാണ്ട് പോയി അയ്യാളെ കണ്ട് പോട്ടം പിട്ച്ച്ണ്ട്. അയ്യാള്‌ടെ ഒപ്പ് വേടിച്ച്‌ണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രാഞ്ചീസ് മുറീല് ചില്ലിട്ട് തൂക്കീണ്ട്. പിന്നെ അയ്യാള്ടെ പോലെ നെറള്ള ചില്ലിൻറെ കണ്ണാടേം പറ്റ്മ്പളൊക്കെ വെക്കും.
'ടാ പ്രാഞ്ചീസേ, ഒര് പാട്ട് പാടി വഞ്ചീല് പോണതാ, കൊറച്ച് പുല്ലുമ്മേ കെടന്ന് ഇളിച്ച് കാട്ടണതാ ഒന്നല്ല സിനേഹം. അയ്യാള് ഒര് വല്യ മൻഷനാണ്.
ഉമ്മിണിപ്പേര്ണ്ട് അയ്യാള് ചിയ്യണ പോല്യൊക്കെ ഓരോന്ന് ചിയ്യാൻ കൊതിയായിട്ട്. അപ്പോ പാറ്ട്ടീനെ അറീണ അയ്യാള് പെണ്ണ്ങ്ങളോട് മോശായിട്ട് മിണ്ടര്ത്, അടിക്കര്ത്. ആള്കാര് അങ്ങ്നെ ചിയ്യണത് ശര്യാന്ന് വിചാരിക്കും. അയ്യാള്ക്കൊക്കെ നാട്ടാരോട് വല്യ ചൊമതലേണ്ട്…'
പ്രാഞ്ചീസ്‌ന് ഏതാണ്ട് ഒക്കെ തിരിഞ്ഞ പോലേ തോന്നി.
എന്തായിറ്റും അവള് വന്ന്ല്യ..
ചൊക്ളീം പ്രാഞ്ചീസും പോയി കണ്ടു. മൊയ്തീൻക്കെരേ വീട്ട്ലാര്ന്നു അദിയ നേരം അയ്യാള് ഇര്ന്നത്. കൊറെ ആള്കാര് വന്നേര്ന്നു.
ചൊക്ളിക്ക് അങ്ങട്ട് കൊതിയായി. ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച്
ഉമ്മ വെയ്ക്കാനാ തോന്നീത്… എന്താ നെറം.. എന്താ ഭംഗി.. ആണാച്ചാ ഇങ്ങ്നെ ഇര്ക്കണം. ചൊക്ളി ഇത്ര ഭംഗിള്ളോരാണിനെ ഇദ് വരേക്കും കണ്ട്‌ട്ട്ല്ല.
പ്രാഞ്ചീസും കണ്ട്ട്ട്‌ല്ല.
എന്തിറ്റ് പറയാനാ, മറിയപ്പാറേലന്നെ ആരും
കണ്ട്‌ട്ട്ല്ല.
'മേത്തനാച്ചാലും കന്തർവനാ'ന്ന് തൊണ്ണൂറു ചെന്ന വാരസ്യാര് പറയേം ചീതു.

ചൊക്ളി 56

10/12/2020
പപ്പിനീരെ ചെല വർത്താനങ്ങള് കേക്കുമ്പോ ഇബള് ആര്ടേങ്കിലും കൈയീന്ന് അടി വേടിക്കോന്ന് ചൊക്ളിക്ക് പേട്യാവും.. കാണ്ണണ പെണ്ണങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മള് ഒര്മിച്ച് നിക്കണന്ന് പറേണതാണ് അവളടെ പണി. എന്ത് കാര്യായാലും പെണ്ണങ്ങള് ഒന്നിച്ചാ അതൊര് ബലാന്ന് അവള് പറേമ്പളൊക്കെ ആളക്കാര് അവളെങ്ങനെ തുറിച്ചോക്കും. ആ ഒറക്കുപ്പായം വേടിക്കാനും പെണ്ണങ്ങള് വരും. മേത്തച്ച്യോള് ഇമ്മിണി വരും. ആ കറത്ത കുപ്പായത്തിൻറടീല് ഈ ഒറക്കുപ്പായോം ഇട്ട് ദൂഭേല്ക്ക് വരെ വിമാനത്തീ കേറിപ്പോവ്വാന്നാണ്ണ് അവററിങ്ങള് പറേണത്. അവറ്റീങ്ങളോടും പപ്പിനി ഇങ്ങ്യനൊക്കെ പറേം.
ചൊക്ളി നന്നായി ഒറക്കുപ്പായം വെട്ടാൻ പടിച്ച്. പിന്നെ കാലൊറേം മേക്കുപ്പായോം വെട്ടാനും പടിച്ചു. എന്നും തുണിയോള് രാത്ത്‌രീല് വെട്ടിയാ വെക്കും. പകല് പപ്പിനി തൈച്ചോട്ടേ.
നല്ല കാശ് കിട്ട്ണ്ട് അവളക്ക്. പെണ്ണങ്ങള്ടെ പഞ്ചായത്ത് പറേല് കഴിഞ്ഞാലും. എരിഞ്ഞാലക്കൊടേല് മാത്രല്ല ത്ര്ശ്ശുരു്‌ ഫേഷന്സിലും എലേററിലും കൊടക്ക്ല്ണ്ട് ഇപ്പോ ഒറക്കുപ്പായം. നാക്ക് കാരീണേങ്കിലും ഇടുക്കണ പണി അവള് മെനക്കാ ചിയ്യും.
പയിനഞ്ചൂസം കയിഞ്ഞപ്പോ ഇന്തുക്കള്ടെ പർദാനമന്ത്‌രിയാ പോയി. പിന്നൊര് കശണ്ടിത്തലേൻ വന്ന്. അയ്യാള് മ്മ്ടെ നാട്ടിൻറട്ത്തേ ഒര് നാട്ട്ലെയാന്ന്.. നമ്മക്കെന്താ കാരിയം?
പണീട്ത്താ ജീവിക്കാൻ പറ്റോന്ന് നോക്കാം അതന്നെ..
ആ ഇന്തു പർദാനമന്ത്‌രി പോയത് മേത്തമ്മാര്‌ക്ക് സന്തോശായീന്നാണ് ചൊക്ളിക്ക് തോന്നീത്. നാട്ട്ല് മുഴോനും മേത്തമ്മാര് നെറഞ്ഞൂന്നാണ് ബാലേന്ദരനും സുകുമാഷും ഇപ്പോ പുതീതായി അവരൊപ്പള്ള പട്ടമ്മാരും നമ്പൂരാരും നായമ്മാരും ഒക്കേം ഏതേരോം പറഞ്ഞ് നട്ക്കണത്. നോക്കുമ്പോ ശരീണ്. മറിയപ്പാറേന്ന് മൂർക്കല്ലൂര് വരേ അദികോം മേത്തമ്മാര് ന്യാ. അവരേ കടോള്, അവ്ടീണ്ങ്ങി കിട്ടാത്തൊന്നൂല്ല, ദൂഭേക്കാര്ടെ വീടോളില് കിട്ട്ണ സാനങ്ങളൊക്കേണ്ട് അവടെ. ലൂട്ടി ഇല്ല്യാത്ത കടോളാണ്. എന്തിറ്റാവോ ഈ ലൂട്ടി? കറ്ത്ത കുപ്പായം ഇട്ട്ട്ടാച്ചാലും പത്ത് പയിനെട്ട് വയസ്സാവ്ണ വരെ പെങ്കുട്ട്യോളേം പടിക്കാൻ വിട്ണ്ട്. അവര്യന്നെ ഉസ്കൂള്. കാറ് കട, ഒക്കീണ്ട്. മേത്തമ്മാര് പെറ്റ് പെര്കാന്നാ പറേണ്. ഇത്രേം ഏടുന്നാണ്ടും വന്ന്താവ്വോ..
പപ്പിനീരെ തൊള്ളേന്ന് ഉത്തരാ ചാടി. പ്രാഞ്ചീസും ഒന്നും പറഞ്ഞ്ല്ല അപ്പോ.
ഈയ്യ മേത്തമ്മാര് ഒക്കെ അബടേം ഇബടേം ഒക്കേയായിറ്റ് ഇണ്ടാര്ന്നു. അന്ന് ദൂഭേൽന്ന് കാശൊന്നും വന്നേര്ന്നില്ല. കാശാര് മേത്തമ്മാര് കാറിലങ്ങ്ടാ പൂവ്വും. ആരും കാണ്ണും കൂടില്ല.. കാശ് കൊറഞ്ഞോര് വല്ലോടത്തും പണീട്ത്താ കഴീണ്ടാവും. അബരേം ആരും കാണ്ണ്ല്യാ. ഇപ്പേ എല്ലര്ടെ അട്ത്തും കാശ് വന്ന്.. പൊന്ന് വന്ന്.
'അപ്പടി കൊഴല് പണാന്നാ പപ്പിന്യേ പറേണ്ണത്' പ്രാഞ്ചീസ് എടേല് കേറി..
പപ്പിനി ചിറിച്ചു..
'അങ്ങനേരിക്കും. കൊഴല് പണം മേത്തമ്മാര് മാത്തറേ കൊണ്ട് രൊള്ളോ. എല്ലരും കൊണ്ടരും. സർക്കാറ്ക്ക് പുടിക്കലാമേ.. എന്നാ പുടിക്കലൈ.. സറ്ക്കാര് ആപ്പീശറും എട്ക്കും. ഇനി ഇട്ക്കാത്ത ആപ്പീശറ്ണ്ടെങ്കെ എല്ലരും ശേന്ത് കൊണ്ണു പോടും'
ചൊക്ളിക്ക് പേടിയായി. ഇബള് പിശാശ് തന്നേണ്.. ഇങ്ങ്നൊക്കെ പറയ്യേ..
'കാശ് വന്തപ്പൊ മേത്തമ്മാര് ടവുണ്ണിലും
അയ്‌വേൻറരീലും ഒക്കെ വീടും കുടീം കടേം വെച്ച്. കാറില്ങ്ങ്ട് പോയൊടങ്ങീ. അപ്പോ മേത്തമ്മാര് എല്ലര്ക്കും കണ്ണില് കാണ്ണണ്ണ പോലേ പാര്ക്കാൻ തൊടങ്ങീ.. അദ്ണ് പെറ്റൂന്നും പെര്കീന്നു
പറേണ്.. എത്തറ പെറ്റാലും പെര്കിയാലും ഇന്തുക്കള്ടെ ഒപ്പെത്ത്ല്ല അവര്. ഒര് പേറില് ഇരുവത് കുട്ടീണ്ടാവോ ഒര് മേത്തച്ചിക്ക്…'
പപ്പിനീരെ വായേന്ന് വീഴണ വർത്താനങ്ങളാണ്.
കാശില്ലാത്ത കാലത്ത് മേത്തമ്മാര്‌ക്ക് കൊറേ ശംങ്കഡന ഒന്ന്ണ്ടാര്ന്നില്ല. ഇപ്പോ മറിയപ്പാറേന്ന് മൂർക്കല്ലൂര് വരേക്കും പല്തരം ശംങ്കഡനോളാണ്. ഒരെണ്ണം കൂടിയ മേത്തത്തം ഇള്ളത്. പിന്നൊരെണ്ണം ഇത്തിരി കൊറഞ്ഞത്. പിന്നേ അയിലും കൊറഞ്ഞത്. അവര് തമ്മില് ഇന്നട്ട് വല്യ വഴക്കൂണ്ടാവും..
എന്തിറ്റാവോ വഴക്ക്..
ചൊക്ളിക്ക് ഒന്നും തിരിയില്ല. മേത്തത്തം കൂടിയോര് ഇന്തുത്തം പറേണ്ണവര്ടെ മാതിര്യൊര് കാട്ടായാ.. കാണ്ണോരൊക്കെ മേത്തമ്മാരാവണംന്നാ പറച്ചില്.
ചൊക്ളിക്ക് തൊയിരക്കേട് തോന്നും. ഇന്തുത്തോം മേത്തത്തോം കൊറേ കൂടിയോരേ കാണുമ്പോ..
ചൊക്ളീം പപ്പിനീം ഒക്കെ ആര്ണ്? മനിഷേമ്മാര് മാത്തറല്ലേ..
പ്രാഞ്ചീസ് പിന്നീം ഒര് ഓട്ടർഷ വേടിച്ചു. ഒര് പെട്ടി ഓട്ടർഷ. നാട്ട്‌ലാകെനെ കെട്ടിടം പണിണ്ല്ലോ. അപ്പോ സാനങ്ങളും കൊണ്ട് ഓട്ടം കിട്ടുന്ന് വെച്ച്ട്ട്…
അപ്പളാണ് അറിഞ്ഞേ പാറ്ട്ടീരെ വെല്ല്യോരു നേതാവ്നോട് പർദാനമന്ത്‌രി ആവാൻ പറേണ്ട്. പാറ്ട്ടി ദല്കീല് മന്ത്‌രിമാര്ടെ കൂട്ടത്ത്‌ല് ചേര്ണ്ട്ന്ന് ഒക്കെ..
പപ്പിനീരെ മോത്ത് എന്താ തെളിച്ചം…
പാറ്ട്ടി അങ്ങ്നെ ചെയ്താ ന്താ ഒര് പെഷല് കാര്യന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞ്ല്ല.
ഇന്നാലും പപ്പിനി ഓടിവന്ന് മുറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ മനസ്സ്ല് തണത്തൊര് പൊഴേല് കുളിച്ച പോലത്തെ സുകം.