Sunday, October 11, 2020

ചൊക്ളി 42

 11/10/2020

ചൊക്ളീരെ അച്ചരവര അതികം ണ്ടായില്ല. ഇന്നാട്ട്ല് തെരഞ്ഞ്ട്ക്കല് ഇണ്ടാര്ന്നില്ല. ഇബടെ നായനേര്ന്ന് പറേണ ഒര് മുക്കിയ മന്ത് രീണ്ട്ന്ന്.
ഇന്തായാലും ഇന്ത് രാ കാന്തീരെ മോനല്ല, വേറേ ഒരാളാണ്ന്ന് പ് ർദാന മന്ത് രി. അച്ചരവര കയിഞ്ഞപ്പോ പ്രാഞ്ചീസും ദേവസ്സീം പോളീം കൂടി ചൊക്ളീനെ ശരിക്കും അച്ചരം പടിപ്പിച്ച് തൊടങ്ങി. ചൊക്ളി അന്തോം കുന്തോംല്ലാത്ത പോങ്ങനായി കയിഞ്ഞത് മതീന്നാണ് പോളി പറേണത്. അന്തോണി മാപ്പളേരെ മക്കള്ള് ഏറ്റം വല്യ കാന്താരീ മൊളക്ണാ പോളീ. കഞ്ഞുടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് തൊട്ട് നാക്ക്യേ വച്ചാ കുണ്ടീം കൂടി എരിക്കുന്നാ ദേവ്സ്സി പറേണ്.
പകലൊക്കീം കണ്ടതും കടിയതും പെറുക്കീറ്റ് വേറ്യാക്കി ഒരായ്ച്ച കയീമ്പോ ചൊക്ളീം ചെട്ടിച്ചത്തള്ളേം കൂടി ത് രശ്ശൂര് പോയി അത് വിറ്റ് വരും. പ്രാഞ്ചീസ് ണ് കൊണ്ടോവല്. ഇന്നട്ട് സഫേറ്ന്ന് പറേണ്ണ ഒര് ഓട്ടലീന്ന് വയറ് പൊട്ടണ്ണവര്യാ ബിര്യാണി ത് ന്നും. പിന്നൊര് കട്ടഞ്ചായേം..അത്ണ് ഇപ്പ ഈ ലോഗത്ത്ലേ ഏറ്റേം വ
ല്ലിയ സുകം.
വൈന്നാരം വൈന്നാരം അച്ചരം പടിക്കണം. അല്ലേങ്കി പോളി സമ്മേയ്ക്കില്ല.
പിന്നെ എടയ്ക്ക് പ്രാഞ്ചീസ് ബിരാണ്ടി കൊണ്ട് രും. ചെൽപ്പോ റമ്മ്.. ചൊക്ളി വേറാര്ടെ കൂടേം ഇര്ന്ന് കുടിക്ക്ല്ല.. പ്രാഞ്ചീസ് ൻറോടേ മാത്ത് റെ ള്ളൂ. കുടിച്ചാലപ്പോ ജാനൂനേം ജക്കൂനേം ഓർമ്മ വരലായി.. പട്ടി നൊലോളിക്കണന്തി ഓളീട്ട് കരയ്യാൻ തോന്നും.
പ്രാഞ്ചീസ് സമ്മേയ്ക്കില്ല.. അവൻ കരഞ്ഞൊടങ്ങും ആദിക്കന്നേ.. അവന് ഇട്ത്താ പൊങ്ങാത്ത ബാരാണ്. എട്ട് മക്കള്ണ്ട്. അഞ്ച് പെങ്ങമ്മാരാ… ക്രിസ്ത്യാനിയോൾക്ക് കൊറേ സ്രീദനം കൊട്ക്കണം. കെട്ടിക്കാൻ..
ഞങ്ങള് മൂന്നാങ്ങളാര് വിചാരിച്ചാ ഒന്നും നട്ക്ക്ല്ലെൻറെ ചൊക്ള്യേ..പെങ്ങള്മാരാച്ചാ ഓരോറാശ്യം കഞ്ഞികുടിക്കുമ്പളും വല്താവാണ്. പോളീം ദേവസ്സീം ദുബായിപ്പൂവ്വാൻ നോക്കണ്ട്. പോയ്യാ പെങ്ങളുമാരെ പറഞ്ഞയ്ക്കാലോ..
നീയ് ഭാഗ്യള്ളോനാടാ ചൊക്ളി.. ആരേം കെട്ടിക്കണ്ട. ചോറും തിന്ന് കർത്താവേന്നും വിളിച്ച് എവടെ വേണങ്കിലും അങ്ങ്ടാ ഒറങ്ങാം. കെട്ടിക്കണം. പെര നന്നാക്ക്ണം. അമ്മച്ചീനേം അപ്പനേം നോക്കണം. ഈ ജാതി തൊയിരക്കേട് ഒന്ന്ല്ലല്ലോ.
ചൊക്ളിക്ക് ഭാഗ്യ ണ്ട്ന്ന് പറേണ കേക്കുമ്പോ ഒര് സന്തോഷം വരും.വയറ്റിച്ചെന്ന ചോന്നവെള്ളത്തിൻറെയാന്ന് അറീം. ഇന്നാലും അത് കേക്കണത് ഒര് സുകാണ്.
മാസത്ത് ല് ഒരീസാണ് ഇങ്ങ്നെ ഒര് രാത്രി..എപ്പളും എപ്പളും അങ്ങ്നെ പറ്റില്യാല്ലോ. എല്ല്റ്റ്നും ചെലവ് ഇല്ല്യേ..
പഴേത്, പുതീത് ന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് കോടംകരേന്ന് ആലൂര് സെൻറര് വരെ എല്ലാ എടോഴീല് കൂടീം ചൊക്ളീം ചെട്ടിച്ചത്തള്ളേം നടക്കും. അത് ചൊക്ളിക്ക് എള്പ്പായി. കാര്യം വീട്ടുകാരത്തിപ്പെണ്ണങ്ങളും അവറ്റോൾടെ കൊരങ്ങൻ ക്ടാങ്ങളും ചണ്ണേ, കുപ്പീണ്ട്, കോപ്പേണ്ട്, കടലാസ് ണ്ട് ചണ്ണേ ചണ്ണേന്ന് കൂക്കുങ്കിലും എടോഴീല് ചൊക്ളി നട്ട മരങ്ങള് ഇങ്ങനെ എലോളും ആട്ടി നിക്കണത് കാണാം.. മരോക്കേ രവ്യേട്ടനും പപ്പിനീം ആണെന്നാ ചൊക്ളിക്ക് തോന്നാ.. അത് ഒര് സന്തോഷല്ലേ..
ജക്കുമാവിനേം ചൊക്ളി ചെന്ന് നോക്കി തൊട്ടും തലോടിം പോരൂം.. എവിട്യായാലും സൊന്തം മോനന്ന്യാ ജക്കൂന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തോന്നാറ്ണ്ട്. അപ്പോ ചങ്ക് കടയണ വേതന്യാവും..
ജാനൂന് എങ്ങന്യാ ഇത് സാദിച്ചേന്ന് ചൊക്ളി എപ്പളുമെപ്പളും വിജാരിക്കും പിന്നെ മറക്കാൻ നോക്കും.
അങ്ങനൊരൂസാണ് പ്രാഞ്ചീസിൻറോടെ ഇര്ന്ന് കൊള്ളിപ്പുട്ടും കട്ടഞ്ചായേം എറക്ക്മ്പ്ളാണ് ബാലേന്ദരനും സുകുമാഷും വന്ന്ത്. ചൊക്ളി ഇപ്പ അവ് രെ കണ്ടപോലെന്നെ വിജാരിക്കാറ്ല്ല. ജാനു പോയിറ്റ് ചങ്ക് പൊട്ട്യ കാല്ത്ത് ബാലേന്ദരൻ തമാശ്യാക്കണ്. ഏടുന്നാണ്ടും തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ചണ്ണക്കാലന് രണ്ടു കൊല്ലം ഒര് നായര്പെണ്ണിൻറൊപ്പം കെട്ക്കാൻ പറ്റീല്ല്യേന്ന്…
സുകുമാഷും പിന്നീം ആരാണ്ടും ഇന്തുക്കളും ഒക്കെണ്ടാര്ന്നു. അവ് ര് ബാലേന്ദരൻറെ തൊള്ളേം പൊത്തി അങ്ങ്ടാ കൊണ്ടോയി… പിന്നക്ക് ചൊക്ളി അവറ്റിങ്ങളെ കണ്ടാലും കണ്ടപോലേ വിജാരിക്കാറ്ല്ല.
'ടാ, പ്രാഞ്ചീസേ, ഇപ്പ വീഴുടാ ആ കൂ പി സിംഗിൻറെ ഗോർമ്മേണ്ട്. ഇവടെ കേരളത്ത് ല് കണ്ട ചോമ്മാരക്കും കരുവാമ്മാര്ക്കും തട്ടാമ്മാര്ക്കും ഓ ബീ സി ന്ന് പറഞ്ഞ് സംവരണം കൊട്ത്ത മാതിര്യൊര് പര്പാടി… അവ്ടെ നട്ക്ക്ല്ല. ഇബറ്റോള് തലേമ്മേക്കേറി നെരങ്ങാൻ വടക്കമ്മാര് പട്ടമ്മാര് സമ്മതിക്കില്ല..അവടെ ഉയർന്ന ജാതീപ്പെട്ട അമ്മമാരും മക്കളും ഒക്കെ സമരത്തിലാണ്. ഉയർന്ന യാതിക്കാര് മിട്ക്കമ്മാര് പഠിച്ച് വരുമ്പോ അവര്ക്ക് സീറ്റില്ലാണ്ടാക്കണ പര്പാടി അവടെ നട്ക്കല്ല. കോങ്ക്രസ്സും ഇന്തുക്കളും ഇക്കാര്യത്തില് നല്ല യോജിപ്പാ.. നീ നോക്കിക്കോ..നീയും നിൻറെ രാഗവേട്ടനും പോലേള്ള ആള്ക്കാരാ കൊഴപ്പക്കാര്..'
പ്രാഞ്ചീസ് ചാടി ഏൻറ്റു. ചൊക്ളിക്ക് പേടിയാ വന്നു. വഴക്കും വക്കാണോം ആയ്യാലോ.. അപ്പളാണ് തൃസ്സക്കുട്ടി പൊറത്തേക്ക് വന്നത്.
പിന്നെ വാക്കേറ്റം ണ്ടായില്ല.

No comments: