Monday, August 3, 2020

ചൊക്ളി 27


                     03/08/20ഇങ്ങ്നെ ആവും ജീവതെന്ന് ചൊക്ളി ക് നാവ് ലും കൂടി കണ്ട് ണ്ടാര്ന്ന്ല്ല..

ഓരോരോ അതിശങ്ങള്.. അല്ലാണ്ട് എന്ത്ന്നാ പറയ്യാ..

പപ്പിനി കേട്ടപ്പ്യന്നെ സമ്മേയ്ച്ചു. വിശ്ശൊനാദസ്സാമീരവ് ടെ നിന്ന് പൺതോളാൻ..

ഒര് ജീവതം വേണ്ടേരാ ന്ന്..

അങ്ങ്നെ അദ്ദായി. മയിലീനേ അവളരെ അത്താൻ കെട്ടുന്ന്… മയിലീനേ ചൊക്ളി ക്ക് വെല്യേ ഇഷ്ടാര്ന്ന്.. മയിലിക്ക് അവളരെ അത്താനെ വെല്യേ ഇഷ്ടാര്ന്ന്..

പപ്പിനീം പൊക്കോളാമ്പറഞ്ഞ്പ്പോ ചൊക്ളീരെ നെഞ്ഞ് പൊട്ടി.. പപ്പിനി ചൊക്ളിക്ക് ആരാന്നറീല്ല.. ഇന്നാലും ആരോ ആര്ന്നു.. എന്ത് റ്റാ ബെന്തം ന്ന് അറീല്ല.. ഇന്നാലും ബെന്ത്ണ്ടാരുന്നു.

ഇന്നട്ടും ഒക്കേം അത്ര്യന്നെ ള്ളോ..

ചൊക്ളി ആരുല്യാത്തോനാണ്ന്നേ..

അത് മാറ്ല്യാ.

സാമീരോരേ വന്ന് കൂട്യപ്പോ ഏതേരോം പണീണ്. ഒരെണ്ണാ കഴീമ്പളക്കും അട്ത്തതാ തരും.. ആ ലളിതമ്മ്യാര് ഏങ്ങപ്പ്ശാശ് പോലെ ഇരിക്കണൂച്ചാലും പണ്യെടുപ്പിക്കാൻ നല്ല തൊരാണ്.. താമരച്ചേട്ത്താരെ അമ്മ്യാരേ വാല്മ്മേ കെട്ടാനെ പറ്റ്ള്ളോ.. ഇങ്ങനേണ്ടോ ഒര് അതിസാമർത്തം.

പണ്യന്നെ പണി..

പൊഴമ്പള്ളത്തിൻറെ തൊട്ട് അരീത്തായി കൊറെ മുറിയോള് പണ്ത്ണ്ട്. പണിക്കാര്ക്ക് പാറ്ക്കാൻ…

കുളിക്കാൻ പൊഴേലിക്ക് രണ്ട് കടവോളും.. ആണങ്ങക്കും പെണ്ണങ്ങക്കും ആയിറ്റ് പൊഴമ്പള്ളത്തിൻറെ ഒരര്ക്കപ്പടി സാമീര്യല്ലേ..

പറമ്പിൽ ക്ക് മോട്ടൊറ് വെച്ച് വെള്ളട്ത്ത് എല്ലാ തെങ്ങും കവ്ങ്ങും കണ്ട കടിച്ചാദി ചെട്യോളും ഒക്ക്യങ്ങട്ട് ആണി വെച്ചാ ചാലുമ്മേ കൂട്യൊഴുക്ക്ല്.. അത് മോട്ടറ് കടവ്..

പട്ടര് കടവ്.. സാമ്യോളക്കും അമ്യാരോള്ക്കും കുളിക്കാൻ.. അതിൻറെ നടൂല് കല്ല് കെട്ടീണ്ട്. തമ്മാമ്മില് കാണ്ണാമ്പറ്റ്ല്ല.

മറപ്പെരോളും ഇണ്ട്.. അഞ്ചെട്ടെണ്ണം.. ബസ്സോടിക്കണോര്ക്കും കാശ് വേടിക്കണോര്ക്കും കിള്യോൾക്കും ബസ്സോള് നന്നാക്കണോര്ക്കും ഒക്കേം വേണല്ലോ മറപ്പെര…

ചൊക്ളി എങ്ങട്ടും നോക്കീല്ല.. ലളിതമ്മ്യാര് പറഞ്ഞ പണ്യൊക്കെ ഇട്ത്തു. വേറെ എന്തിറ്റ് തേങ്ങ്യാ ചെയ്യാ.. പണീട്ത്തോണ്ടിര്ന്നാ കണ്ണിക്കണ്ട വിചാരങ്ങള് വര്ല്ല.. ആരൂല്ല.. തന്നയ്ക്കാണ്… രവ്യേട്ടൻറെ വേനേം നെലോളീം ഒന്നും ഓർമ്മേലിക്ക് വരില്ല… പപ്പിനീനേം മയിലീനേം ഒക്ക്യങ്ങട്ട് മറക്കന്നേ..

ജാനു ഒന്നും പറേല്യാ.. അവളരെ അമ്മേണ് വര്ത്താനിക്കല്. അവര്ക്ക് അറിയാത്ത ഒര് കാര്യോം മറിയപ്പാറേരെ അവ്ട്ന്ന് ആലൂര് സെൻററ് വരേ ഇണ്ടാവില്ല.. തുന്നക്കാരൻ ശങ്കരൻറെ മോനേണ് ആലൂര് സെൻററിലെ പർമാണി. പേർഷേല് നല്ല വരായയ്യിണ്ട്. അത് ന് പാഗത്ത് ല് ആലൂര് സെൻറര് നന്നാക്ക്ണ്ട്.. ഹിന്നുക്കളേം ക്രിസ്ത്യാനിയോളേം ഓരോരോ പേർഷ നാടോളില്ക്ക് പണിക്ക് കൊണ്ടോണ്ട്. മേത്തമ്മാരെ കൊണ്ടോവില്ല.. അവറ്റ അല് മ്പോളാന്ന്..

ആ പപ്പിനീല്യടാ.. ചൊക്ളീയേ.. രവ്യമ്പ്രാൻറെ കൂട്യാ കെട്ന്ന് ആ വയ്യാത്ത തമ്പ് രാനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തോള്… അവള് റോട്ട്ലൊക്കെ എതക്കേ നോക്കി മാവും പ്ളാവും വെക്കണ്ട്.. തലക്ക് സുഗല്യാണ്ടായേരിക്കും.. എല്ലാരും പേർഷേക്കാരായീ ഓട്ടർഷേം കാറും വേടിച്ചാ പിന്നെ റോട്ട്ലൊക്കെ എന്ത് നാണ്ടാ തണല്..

കാശ്ണ്ടെങ്ങേ മനിഷേമ്മാര്ക്കാ കടേന്ന് വാങ്ങിത്തിന്നാൻ വെഷ്മം.. അവളരെ ഒര് ചക്കേം മാങ്ങേം..

ചൊക്ളിക്ക് അത് മൻസ്സിലായ്ല്ല.. ജാനൂൻറമ്മ എന്ത് നണ് പപ്പിനീരേ മേക്കട്ട് കേറണേന്ന്..

പെണ്ണങ്ങള് അങ്ങന്യാന്ന് പറ്ഞ്ഞൂ.. ബസ്സിലെ കിളി രാഘവേട്ടൻ..

ആവോ.. അങ്ങനേരിക്കും..

1 comment:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

നാട്ടുമ്പുറത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ..