Monday, August 10, 2020

ചൊക്ളി 28

കാൽത്ത് ഇട്ളീം പച്ചോള്ളചട്ണീം കയിച്ച് കാപ്പീം കുട്ച്ച് വിശ്ശൊനാദസ്സാമിടെ മഡത്തിൻറോടെ ചണ്ണക്കാലും ഏന്തി ന്ന് പുല്ല് ചെത്തുമ്പളാണ് ബാലേന്ദരനും ത് ര്ശ്ശൂര് കോളേശി പഠ്പ്പ്ക്കണ സുകുമാഷും ചിറിച്ചോണ്ട് വരണ കണ്ടേ..

എന്തിറ്റാവോ കോള്..


സാമീം കൊടവയറ് കിൽക്കി നല്ല ചിറിയന്നെ..

ഏതാണ്ട് നാട്ട്ല് ഒരമ്പലം തൊറന്നൂന്ന് .. ജോനോമ്മാര് പള്ള്യാക്കി വെച്ചിര്ക്കേര്ന്നു ആ അമ്പലന്ന്. വെട്യോണ്ട് ചത്ത്പോയ ആ ഇന്ത് രാ ഗാന്തീരേ തന്തേണ്ന്ന് അവടെ ഇന്തുക്കൾടെ വിഗ് രം വെക്കാൻ പാടില്യാ പറഞ്ഞേന്ന്. ഉര്ക്കോണ്ട് ണ്ടാക്ക്യ ഒര് മനിക്ഷേനാന് ആ തന്തേനെ അപ്പോ വിഗ് രം തൊടര്ത് ന്ന് ങ്ങ്നെ പേടിപ്പിച്ചേന്ന്..

അദ്ദാന്ന് ആ ഇന്ത് രാ ഗാന്തീരേ കുടുമ്മം അപ്പ്ടി തൊലഞ്ഞേന്ന്.. സുകു മാഷ് ചിറിയോട് ചിറിയന്നേ..

ബാലേന്ദ് രനും ചിറിച് മറിക്ക്ണ്ട്.

ഇപ്പോ ഇന്തുക്കള്ക്ക് അമ്പലം തൊറന്നോണ്ട് ഇന്ത് രാ ഗാന്തീരേ ഈ മോൻ രച്ചപ്പെടുന്ന്…

ചൊക്ളി ക്ക് കല്യാണ് വന്നത്..

അല്ലെങ്ക്യന്നെ അമ്പലം മുട്ടീട്ട് നട്ക്കാൻ തൊയിരല്ല.. കോടംകരേന്ന് മറിയപ്പാറേരെ അവ്ടെ ദേശോളക്ക് ആവ്മ്പോ അയ്യപ്പങ്കുന്നാവല്.. ചെട്ടിച്ച്യോളടവ്ടെ മാരിമ്മൻ കൊയില്.. മഠത്തീക്കേറ്റം കയിഞ്ഞ് പൊഴമ്പള്ളത്ത് എത്ത്യാ സാമീരവ്ടെ കണ്പതീമ്പലം. വാറോട്ട് മനേരേ ശിവൻറെ ആലൂരമ്പലം, കല്ലെട്ടിപ്പാടത്തിൻറവ്ടെ ചാത്ത്ൻറെ മ്പലം.

കോടംകരേല് പള്ളി..

അത്താണീക്കേ ഒര് കയ്പ്പോള…

ആ നാട്ട് ലും ണ്ടാവില്ല്യേ ഇങ്ങത്തേ ഓരോരോ അമ്പലങ്ങോള്.. അതേ, ആ നാട്ട് ല് ആകനെള്ള ഒരമ്പലം ജോനോമ്മാരടെ അട്ത്താര്ന്നാ ചെന്ന് പെട്ടത്...ചെൽപ്പോ അങ്ങനേരിക്കും..അതേരിക്കും ഇന്ത് രാ ഗാന്തീരേ മോൻ തൊറന്നൊട്ത്ത്ത്.

ആവോ.. തൊറക്കേ അടക്കേ എന്ത് പണ്ടാരേലും ആയോട്ടേ..മ്മക്ക് എന്തിറ്റാ കാരിയം..

ഓട്ടമ്പനീല് പണിക്ക് പോണ കൗശല്ലിയാന്ന് ഒര് പെണ്ണിൻറെ കല്യാണക്കാരിയം പറഞ്ഞ് അന്നന്നേര്ന്ന് രാമേട്ടൻ വന്നേ.. വെങ്ങട്ടൂ ഡോക്കിട്ടറ്ടെ അവടെ. അവര് പെലേമ്മാര്ണ്ന്ന്. അതെന്തിറ്റാവോ.. ചൊക്ളി ആരായിറ്റാ..

പെണ്ണല്ലേന്ന് ചോയിച്ച് ചൊക്ളി..

രാമേട്ടനും വെങ്ങട്ടൂ ഡോക്കിട്ടറും അതേട്ട്
ചിറിക്കണ്ടാര്ന്നു..

അപ്പനും ഒര് മോളുംള്ളോ. ലശ്ശം വീട്ണ്ട്. അപ്പൻ പണിക്ക് പൂവ്വും. അപ്പൻറെ കാലം കയിഞ്ഞാ ഒക്കെ പെണ്ണിൻറന്ന്യാ.. ചൊക്ളി ഒരീസം ചെന്നാ അതങ്ങട്ടൊറ്പ്പിക്കാര്ന്ന്..

ചൊക്ളിക്കോന്നി രാമേട്ടൻ സൊന്താന്ന്.. കാരണോരാന്ന്.. ഒര് പെണ്ണ്ണ്ടാവ്ണം.. ങനെ ഒറ്റക്കുറ്ക്കനായാ പോരാന്ന് ഈ ആവതില്ലാത്തോടത്തും രാമേട്ടൻറെ നെഞ്ഞില് തോന്നീലോ..

ഒര് പരിചല്ലാത്ത പെണ്ണിനേ വിജാരിച്ച് ങ്ങനെ ഇര്ക്കാനും ണ്ട് ഒര് സുകം.

വെങ്ങട്ടൂ സാമീം രാമേട്ടനും പൊറുപൊറാന്ന് മിണ്ടണ്ട്. കേക്കുമ്പോ അമ്പലം തൊറന്നതന്ന്യാ.. ഏതാണ്ട് നാട്ട് ല് അമ്പലം തൊറന്നേന് ഇവര്ക്ക് എന്താവോ..

ആലൂര് സെൻററീല് രാമൻറെമ്പലം വര്ണ്ട്ന്ന്. നന്നായില്ലെന്നും.തുന്നക്കാരൻ ശങ്കരൻറെ പേറ്ഷക്കാരൻ മോനാത്തറെ കാശെറ്ക്ക്ണ്. ചൊക്ളിക്കാ രാമേട്ടനാ പണ്യാമ്പറ്റോ അമ്പലം. കാശ്ള്ളോര്ക്കാ പറ്റാ അമ്പലോം കയ്പോളേം പള്ളീം പണിയാമ്പറ്റാ.. ചെറ് മൻ ചെക്കൂം ചൊക്ളീം ഒക്കെ അവടെച്ചെന്ന് ന്ന് ൻറെ ദൈവേന്ന് വിള്ക്കും. അമ്പത് പൈസീടും കാണ്യക്ക..അല്ലെങ്കി ഒരുറുപ്പിയ..

ചൊക്ളി വന്നന്തിയല്ല, ഇപ്പോ സലങ്ങള്.. പേറ്ഷക്കാര് ണ്ട്. ഓട്ടമ്പനീല് പണീള്ള പെണ്ണങ്ങള് ണ്ട്...ബസ്സോള് അദികണ്ട്. പൂയ്ന്ന് വിളിച്ച് മീൻ കൊണ്ടോണ സൈക്കള്കാര്ണ്ട്..

ഇഞ്ഞീം അമ്പലോം പള്ളീം ഒക്ക്യങ്ങട്ട് വരട്ടേന്നും… ഒക്കെ നല്ലതല്ലേന്നും...