Thursday, December 3, 2020

ചൊക്ളി 54

 03/12/2020

മ്മടെ അന്തോണി മാപ്ളേനെ അങ്ങനെ എല്ലരും മുക്കിയ മന്ത്‌രീന്നായി വിളിക്കല്. രവ്യേട്ടനെ തല്ലിക്കൊന്ന മുക്കിയ മന്ത്‌രി പോയപ്പോ വന്ന്ത് അന്തോണീന്നാങ്ങാണ്ട് പേര്ള്ള ഒരാളാന്ന്..
അന്തോണി മാപ്ളക്ക് നാണാണ്. മൊയ്തീൻക്കേരേ കടേരേ ഒന്നാം നെലേല് സാനങ്ങള് ഇട്ത്ത് കൊട്ക്കണ മുക്കിയ മന്ത്‌രി.
ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ വണ്ട്യുന്തി നട്ക്കുമ്പോ ചൊക്ളിക്ക് ആകനെ ഒര് പൊറ്തികേടാർന്നു. ആ വണ്ടീല് എന്തിറ്റാണ്ട് ബാദേണ്ട്ന്നൊര് വിജാരം. പപ്പിനീനോട് അങ്ങ്നെ വല്ല്തും പറ്ഞ്ഞാല് അവ്‌ള് ഇളിച്ചിളിച്ച് തൊള്ള പൊളിക്കും. അവ്‌ള്ക്ക് ഈയ്യ് സാദാരണ പറേണ പോലത്തെ ബാദ, പിശാശ് പേട്യൊന്നും ഇല്യ.
മുക്കിയ മന്ത്‌രീനെ പൊറത്താക്കീന്ന്ള്ള പപ്പിനീരെ സന്തോഷാ തീറ്ന്ന്, രണ്ട് മാസം കയിഞ്ഞപ്പളേക്ക്ന്നെ. ആ മുക്കിയമന്ത്‌രീനെ ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ നാട്ല്ണ്ടായ പർദാന മന്ത്‌രി, പിടിച്ച് ദല്കീല് ഒര് മന്ത്‌രിയാക്കി.
രാഗവേട്ടൻ അന്ന് ചിറിച്ചു ചിറിച്ചു ചത്ത്. പ്രാഞ്ചീസും അതേ..
ആ വാണം കട്ടോണ്ടോയ പെണ്ണങ്ങള്‌ക്ക് പടിപ്പന്നെ ഇല്യാന്നാ..അതപ്പടി നൊണക്കതേന്‌ന്നാ ഒക്കെ അവര് പറഞ്ഞു. വാണണ്ടാക്കിയ കൂടിയ പടിത്തക്കാരെ വിജാരിച്ചായി പിന്നെ പപ്പിനീരെ ദണ്ണം. അവരെ പൊല്ലീസ് വിട്ല്യാന്ന് പ്രാഞ്ചീസ് ഒർപ്പിച്ചാ പറ്ഞ്ഞ്.
ദൂസങ്ങള് പൂവ്വുന്തോറും എല്ലാ അമ്പലത്ത്ലും കാക്കിടവുസറിട്ട പിള്ളേര് കശ്ശർത്ത് കാണിക്ക്‌ല് കൂടി വരന്നെ ആയിണ്ടാര്ന്ന്. മുപ്പാട് ഊണിയങ്കാര് അപ്പടി പാറ്ട്ടിക്കാരാർന്നൂന്നും പിന്നെ കോങ്ക്രസ്സും ഇപ്പ്ളാണ് കാക്കി ടവുസറാര്ടെ കാവിമുണ്ടുട്ത്തോരും ഒക്കേണ്ടായീത് ന്നാ അന്തോണി മാപ്ള കത പറഞ്ഞേർന്ന്.
ആവോ.. കോയിയാ മൊട്ടയാ ആദിക്കിണ്ടായേന്നറിഞ്ഞ്ട്ട് മ്മക്കെന്തിറ്റ് കാര്യണ്.
അയിൻറൊക്ക്യടക്ക് ആലൂര് നാട്ട്‌ല് ഒര് വല്യ കൊഴ്‌പം വന്ന്ത് ഡോക്കിട്ടറ് പ്രേമമ്യാര്ടെ മോള് ഇഞ്ചിനീരാവാൻ ത്‌ര്ശ്ശൂര് കോളേജ്യേ പടിക്കുമ്പോ കൂടെ പടിക്കണ ഒര് മാപ്ളച്ചെക്കനെയങ്ങ്ട് കെട്ടീതണ്. ആ ചെക്കൻറെ തന്തേം തള്ളേം പ്രേമമ്യാര്ടെ കൂട്യന്നെ ആശ്‌പത്‌രീല് പണീട്ക്കണ ഡോക്കിട്ടറുമാരാന്ന്..
മാപ്ളാര് അമ്യാര് കുട്ടീനെ വീട്ട്‌ല് കേറ്റി പൊറ്പ്പിച്ചു. പ്രേമമ്യാര്
ആശ്‌‌പത്‌രീൽ പൂവ്വാണ്ടായി..നാണക്കേട്…
പത്തീസം കയിഞ്ഞില്യാ… വിശ്ശൊനാദസ്സാമീയങ്ങട് പോയി. ഒരാള്ക്കും അങ്ങട് തിരിഞ്ഞ്ല്ല.. പൂജേം കയിഞ്ഞ് മ്സ്കരിച്ച് കെടന്ന് പിന്ന്യങ്ങട് ഏൺച്ചില്യാ..
എന്തോരം ആളാന്നാ ഓട്യെത്തീത്.. ഈയ്യ് ലോഗത്ത്ള്ള സഗല ജാതി മനിഷേരും വന്ന്..പപ്പിനി കാണാൻ പോയില്യാ… അവളങ്ങനീണ്.. ചതിച്ചോരേം അയിന് കൂട്ടായാരോം ഒന്നും ഇഞ്ഞ്യവള്ക്ക് കാണ്ണണ്ടാന്ന്...
ചൊക്ളി പോയി..
പ്രേമമ്യാര്ടെ മോത്ത് വെള്ക്ക് കെട്ടോണം. പിന്നാരേം ചൊക്ളി നോക്കീല്ല..
അപ്പളാണ് വേല്യോര് കാറ്‌ല് ഇഞ്ചിനീര് മാപ്ളച്ചെക്കനും അവൻറപ്പനും അമ്മേം ഡോക്കിട്ടറ്‌മാരും പ്രേമമ്യാര്ടെ ഇഞ്ചിനീര് മോളും കൂടി വന്നെറങ്ങീത്..
തൊട്ങ്ങീല്ലേ ആളക്കാര് ബഹളം.. ആ കുട്ടി അയിൻറെ ചത്തോയ മുത്താച്ചനെ ഒന്ന് കണ്ടാപ്പ എന്തിറ്റാണ് കൊയപ്പം..
എന്തിര് ബകള്ണ്..എല്ലരും കൂടി.. കാക്കോള് ഇങ്ങ്നെ കൂവീട്ട്‌ ലകള ണ്ടാക്ക്ല്ല..
ചൊക്ളി അവ്ടന്ന് പോന്നു. എന്തിറ്റാണ് ആള് മരിച്ചോട്ത്ത്ന്ന് ഒര് ലകള.. വെങ്ങിട്ടു ഡോക്കിട്ടറെ കണ്ട്‌ല്യ.. അകത്തേരിക്കും. ലള്തമ്മ്യാര്ടെ അരീത്ത്..
ഓട്ടർഷേം ബസ്സും ഒന്നൂല്ല.. എല്ലാ ബസ്സും ഓട്ടം നിർത്തീക്ക്ണ്.
ചൊക്ളി കുട്ട്യേര്ന്ന ചണ്ണക്കാലും വലിച്ച് നടന്ന കാൽത്ത് മറിയപ്പാറ വരേ അപ്പടി പാടേര്ന്ന്.. ഒക്കെ മണ്ണ് ഇട്ത്ത് ഇഷ്ടിയക്കളായി. ഓട്ടുകമ്പനിയോള് ഒരേന്നായി പൂട്ടി.. ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണറ്റോണ്ട്ന്നാ ചെട്ടിച്ചിത്തള്ള പറ്ഞ്ഞ്.
ഈ തെണ്ടിത്തിര്ഞ്ഞ് നട്ക്കല് മത്യാക്കണം. വല്ലോടത്തും പണിക്ക് പോണം. ആ വണ്ടീം ഉന്തി ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ കൂടെള്ള നടപ്പ് വേണ്ട.. അത്‌ല് ഒര് മടുത്തായി.
പഴേ ചേല്‌ക്ക്‌ല് ല്ല, ആള്കാര്‌ടേ കൈല് കാശ്
ഉമ്മിണി ണ്ട്. എല്ലാ വീട്ട്‌ലും ണ്ട് ദൂഭേക്കാര്.
പയേ വീട് പൊളിക്കലും പുതീത് വെക്കലും എല്ലരും ചിയ്യ്ണ്ട്. അങ്ങ്നെ വല്ല കൂലിപ്പണിക്കും പോണം. പപ്പിനി പൂവ്വാൻ പറേണ വരെ എങ്ങടും പോണ്ടല്ലോ..
പപ്പിനീനോട് പറഞ്ഞപ്പ അവള് പറേണ്ണ്.. ആ ഒറക്കുപ്പായം വെട്ടാൻ അവള് പടിപ്പിക്കാന്ന്. അപ്പോ അവള്ക്ക് എൾപ്പായി. പിന്നെ കെട്ടിടം പണിക്ക് പൊക്കോന്ന്..
അങ്ങന്യാവട്ടേന്ന് വെച്ച് ചൊക്ളി..
ബേങ്ക് പണി തൊടങ്ങീണ്ടായി അത്താണിക്കേ.. വായ നെറച്ചും പല്ല്ള്ള ഒര് മാപ്ളേണ് കരാറ്. അയാള് വെല്യോരു കുരിശ് കഴ്‌ത്ത്‌ല് കെട്ടിഞാത്തീട്ട്ണ്ട്. കാശിൻറെ കാര്യം പറേമ്പളൊക്കെ കുരിശ്ട്ത്ത് മുത്തും. ചോന്ന ഗൊങ്ങിണി പ്പൂ എടുത്ത് കൈയിലിട്ട് ഞെര്ടും..
ചൊക്ളിക്ക് പൂവും എലേം ഞെര്ടണത് വെർപ്പാണ്...ഇന്നാലും അവടെ പണ്തു.
അപ്പളയ്‌ക്കാണ് അട്ത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന്ത്.

No comments: