Sunday, October 11, 2020

ചൊക്ളി 40


07/10/2020

ചൊക്ളി ചാടിപ്പെടഞ്ഞ് ഏൻറ്റു. ഒന്നും തിരിഞ്ഞ്‌ല്ല അപ്പോ. ഒറക്കത്തിൻറെ മാറാല പോയിട്ടില്യാ.
'ജാനൂ.. ജാന്വോ' ന്ന് വിളിച്ചപ്പളക്കും പോലീസ്കാരൻ രണ്ടടിയാ കൊട്ത്തു ചെള്ളേമ്മേ..
'എന്താണ്ടാ കൂത്തിച്ചി മോനേ, നീയ്യ് നാടകം കളിക്ക്യാ.. '
ചൊക്ളിരേ തല കറങ്ങി..വായേല് ചോര ചൊവച്ചു.
'സൊർണ്ണോം കട്ട് ആ തെണ്ടിച്ചി നീയറിയാണ്ടാ പോയീത് ല്ലടാ.. ചവ്ട്ടി നിൻറെ തണ്ടല് ഒടിക്കും' പോലീസ് കാരൻ പറേലും നടുമ്പൊറത്ത് ചവിട്ടലും ഒന്നിച്ചാരുന്നു. ചൊക്ളിക്ക് ഇടിമിന്ന്യോണം തോന്നി..
അപ്പളാണ് വെങ്ങിട്ടു സാമി ഡോക്കിട്ടറും പ്രാഞ്ചീസും കൂടി അങ്ങട്ട് വന്നേ.. സാമി പോലീസിൻറെ മുന്നില് നിന്ന്ട്ട് ഒറച്ച് പറ്ഞ്ഞു.
'തൊടര്ത് അവനേ.. നിങ്ങടെ മോള്ളും പോലീസ് ണ്ട്. എനിക്കറീം അവ്ടെ വിവരം കൊട്ക്കാൻ..'
പോലീസ് ഒന്ന് പര്ങ്ങി.
വെങ്ങിട്ടു ഡോക്കിട്ടറ് എല്ലാരേം കൂട്ടി വല്യമഡത്തിൽക്ക് പോയപ്പോ ചൊക്ളി പത്ക്കനെ എണീറ്റ് ജാനൂനേം ജക്കൂനേം അമ്മേനേം വിളിച്ചോക്കി..
വാതല് പൊല്ലീസ് ചവ്ട്ടിപ്പൊളിച്ച്ട്ട് ല്ലാന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് തൊറന്ന് കെട്ക്കേര്ന്നു. ജക്കൂനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒറങ്ങിദണ് രാത്രിക്ക്..ജാനു ഒറങ്ങേണ് മുപ്പാട് ഒര് കോപ്പ നെറച്ചും പാലട കുടിക്കാൻ തന്നേരുന്ന്..
'ചൊക്കേട്ടൻ ഒറങ്ങിക്കോ.. മൂന്നാല് ചെമ്പ്ണ്ട്.. അത് ഒന്ന് മെഴക്കീട്ട് ഞായിപ്പൊ വരാ.. ഒന്നൊറങ്ങ്യാ മതീന്നായിണ്ട്… 'എന്നും പറഞ്ഞ് പോയീതാണ് ജാനു..
അവളെപ്പളാണ് വീട്ടീന്ന് ജക്കൂനേം അമ്മേം കൂട്ടി സൊർണ്ണോം കട്ട് പോയീത്.. എങ്ങട്ടാണ് പോയീത്… അവളക്ക് അങ്ങ്നെ പൂവ്വാൻ പറ്റോ..
പൊല്ലീസ്കാര്ക്ക് പ്രാന്താന്ന് തോന്നി ചൊക്ളിക്ക്. കല്യാണ വീടോളിന്ന് സൊർണ്ണം കക്കണോര് ണ്ട്. കള്ളമ്മാര് അട്ത്ത ബന്തുക്കളേരിക്കും. ഇന്നട്ട് പണിക്കാര്ക്കാവും സകല കുറ്റോം.. എല്ലാ കാശാര്ടേം പണീണ് അദ്.
വേതനോണ്ട് എനങ്ങാമ്പറ്റണില്ല.. ഇന്നാലും അട്ക്കുളേലും മുറീലും ഒക്കെ നോക്കീപ്പോ ഒര് സാനല്ല അവ്ടെ.. ജക്കൂൻറെ ചോന്ന കീളീം വാല് പോയ പട്ടീം..കാറും ഒന്ന്ല്ല.. മുണ്ടും തുണീല്ല.. ഇഷ്ടീലിൻറെം അൽമിനിയത്തിൻറേം പാത് റങ്ങള് ഇല്യ..
കള്ളൻ ഇബടേം വന്നാ…
മുത്താച്ചി കാപ്പീം കാച്ചീറ്റ് വന്ന്. അവരേ മോറ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ വെറക് പോലെണ്ട്..
വായേലെ ചോരേരേ ചൊവ പോട്ടേച്ച്ട്ട് ചൊക്ളി കാപ്പി വേടിച്ച് കുടിച്ച്..ഇന്നട്ട് ചോയിച്ചു..
'ഇൻറെ ജാനും അമ്മേം മോനുട്ടനും എങ്ങ്ട്ടാ പോയേൻറേ മുത്താച്ച്യേ.. വല്ല വിവരൂണ്ടാ…'
മുത്താച്ചി ചൊക്ളീനെ കെട്ട്യാപിടിച്ച് ഒറക്കൊറക്കെ നെലോളിച്ചൊടങ്ങി. അപ്രത്ത്ന്നും ഇപ്രത്ത്ന്നും ഓരോരുത്തര് വന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ്പ്പോ… അത് കേട്ടപ്പോ.. ചൊക്ളി പോല്ലീസ് അടിച്ച വേതന്യൊക്കെ മറ്ന്നു.
ആദ്യം ചൊക്ളി ചിറിച്ചു. പിന്നെ പട്ടി നെലോളിക്കണന്തി ജക്ക്വോന്ന് തൊള്ളീട്ടു.
അപ്പളാണ് വെങ്ങിട്ടു സാമി ഡോക്കിട്ടറും പ്രാഞ്ചീസും വന്നേ… സാമി ചൊക്ളി യെ ബലായിറ്റ് സൊന്തം മഡത്തില് ക്ക് കൊണ്ടോയി.
പ്രാഞ്ചീസും ഇണ്ടാര്ന്ന് ഒപ്പം.
ചൊക്ളി ചത്തോണം മഡത്തിലെ തിണ്ണേമ്മേ ഇര്ന്നു. സാമി ആദിക്ക് ഒരു വെളക്ക് ഞെക്കി ചൊക്ളീൻറെ ചെവിടും തൊള്ളേം നോക്കി.. നടുമ്പൊറോം കുനിച്ചും നീർത്തീം നടത്തീം നോക്കി..
പിന്നെന്താണ്ടും ഇങ്ലീശില് പറഞ്ഞു. കേട്ട്ട്ട് പൊല്ലീസ് നെ തെറി പറയ്യാന്നാ ചൊക്ളിക്ക് തോന്ന്യേ..
സാമി കള്ളാസില് മര്ന്നെയ്തി പ്രാഞ്ചീസ് ന് കൊട്ത്തു. അഞ്ഞൂറു ഉറുപ്പിയേം കൊട്ത്തു.
ചൊക്ളീനോട് മര്ന്ന് കയിച്ചണം… രണ്ടീസം കയിഞ്ഞാ വന്ന് കാണ്ണണ്ണം ന്നും പറ്ഞ്ഞു.
ചൊക്ളി തല ആട്ടി.
പ്രാഞ്ചീസ് 'പൂവ്വാടാ' ന്ന് പറ്ഞ്ഞപ്പോ ചൊക്ളിക്ക് തോന്നി ചേര് മരത്തിന്റെ ചോട്ട്ന്ന് ആ താക്കോല് ഇടുക്കണന്ന്… പ്രാഞ്ചീസ് നോട് പറേലും അത് കൊണ്ടരലും അപ്പ്യാ കയിഞ്ഞു. പ്രാഞ്ചീസ് ന് ആകെനെ ഒര് ഈറ പിടിച്ചോണാർന്നു.
പ്രാഞ്ചീസിൻറെ ഓട്ടർഷേല് ചൊക്ളി പൊറപ്പെട്ടു. അപ്പളും വല്യ മഡത്തില് ആലിൻറെ ചോട്ട്ല് പൊല്ലീസ് വണ്ടി കെട്ക്കണ കാണ്ണാര്ന്ന്…
ചൊക്ളിക്ക് കണ്ണ് പൂട്ടി ഇരിക്കാനാ തോന്ന്യേ…

No comments: