Monday, October 26, 2020

ചൊക്ളി 46

26/10/2020

ജേമ്സ് ഒന്നു കാണാണ്ട് അല്ല സെലീനെനെ കെട്ടീത്. അളിയമ്മാര് രണ്ടാള് പേർഷക്കാരല്ലേന്നും. ഒര് വിസ കിട്ട്യാ കടല് കടക്കാല്ലോന്ന് വെച്ചിട്ടന്ന്യാ. അന്തോണി മാപ്പിളക്ക് അതൊരു കുരുത്തക്കേടന്നെ ആയി. ജേമ്സ് ഇഷ്ടിയപ്പണിക്ക് പൂവ്വാണ്ട് സെലീനേനം കൂട്ടി എന്നും കുന്നും അന്തോണി മാപ്പ്ളേരെ കുടുമ്മത്ത് വന്നിരിക്കും. മാപ്പിള തോറ്റ്..
മൊയ്തീൻക്കരേ ഒര് ബന്തൂന് ഓട്ടർഷ വിറ്റ് ആ കാശും കൊട്ത്ത് പ്രാഞ്ചീസ് ഒര് വിസ ഇണ്ടാക്കി ജേമ്സിനെ ദൂഭേലെത്തിച്ച്. പ്രാഞ്ചീസ് പിന്നങ്ങട് വാടകേലെടുത്താ ഓട്ടർഷ ഓടിച്ചേർന്നേ….ഇഞ്ഞീം ഇണ്ട് നാല് പെങ്ങമ്മാര്...കെട്ടിച്ച് വിടാൻ…
ചൊക്ളി പറ്റ്മ്പളൊക്കെ തൃസ്സക്കുട്ടീരെ കൈയില് കാശ് വെച്ചൊട്ക്കും. മൂന്നേരം പള്ള നെറച്ചും ത് ന്നാൻ തരണ്ട്. അത് മറ്ക്കാൻ പാട്ണ്ടോ..
പപ്പനീരേ കുടീം ചൊക്ളി മെനക്കന്നെ ഇട്ട്. അടിച്ച് വാരേം തൊടയ്ക്കേം മാറാമ്പ് ല് തട്ടേം ഒക്കെ ചീത്. അത് ര്മ്മേം മിറ്റത്തും അട്ക്കളേൻറവ്ടേം പററ്ണതൊക്കീം നട്ട്. തൃസ്സക്കുട്ടി ഒക്കെ പറയ്ക്കും. കാന്താരി ആയാലും തഴ്താമ്യായാലും ചൊറിയേണായാലും മുരിങ്ങേല്യായാലും ഒക്കെ എട്ക്കും. അത് ചൊക്ളി കാര്യാക്ക്ല്യാ. പപ്പിനി വര്മ്പോ വാട്ക കൊട്ക്കണന്ന് വെച്ച് കൊറച്ച് കാശും എല്ലാ മാസ്സോം സൂച്ചിച്ച്ണ്ട്.
അയ്യപ്പൻകുന്ന് ല് അമ്പലം പണിയാൻ ഒരായിച്ച എട്ത്ത്ല്ല. കുഞ്ഞ്യോരമ്പ് ലാണ് പണ്തത്. ഇന്നാലും ഒക്കേണ്ടായി. ഇഞ്ഞീപ്പോ വല്താക്കാലോ എന്തോരം വേണെങ്കിലും. എല്ലാരേലും ദൂഭേല്ത്തെ കാശ്ണ്ട്. പള്ളീം അമ്പലോം പണ്ണ്യാൻ എല്ലോരും നല്ലോണം കൊടുക്കും ചിയ്യും. ന്നട്ട് അവടെ ചെന്ന് പാത്ത് രിക്കാലോ വയറ് നെറച്ചും… അയ്യപ്പോ..എന്ക്കിനീം കാശ്ണ്ടാക്കിയരണേ അപ്പോ ഞാവടെ നിന്ക്കൊര് സൊർണ്ണക്കിരിടം കൊണ്ടന്ന് തരാന്ന്..
എൻറെ മോളേ ദൂഭേക്കാരൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടോയാ അയ്യപ്പാ നിൻക്ക് ഞായൊരു സൊർണ്ണമാല ഇടീപ്പിക്കാന്ന്..
പള്ളീൽക്ക് അങ്ങനെ കേറീട്ട്ല്ല. കോടംകര പള്ളി അടിച്ച് വാരാനും ചായം പെരട്ടാനും പുല്ല് ചെത്താനും ഒക്കെ പോയിണ്ട്. നല്ല ഊണും കാപ്പീം തരും. അയിന് ക്രിസ്ത്യാനിയോളെ കയിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ ആള് ള്ളോ.. പോത്തായാലും പോർക്കായാലും മണി മണി പോലത്തെ ചോറായാലും എന്താ ഒര് സാദ്.. വയറ് അങ്ങട് നെറയും. നല്ലോണം പണീട്പ്പിക്കാനും അവര്ക്ക് ഒര് തൊരാ.. ത് ന്നാൻ തന്ന്ട്ട് പണീട്ക്കാൻ പറ്ഞ്ഞാ ചൊക്ളിക്ക് ഒര് വെഷമം ല്ല.
അന്നും പഴേത് പുതീത് ന്ന് കൂക്കി ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ ഒപ്പം നട്ക്കാര്ന്നു. മേത്തമ്മാര്ടെ വീടോള്ല് കൊറെ പാട്ടേം തകരോം പിളാസ്റ്റിക്കിൻറെ സാനങ്ങളും കിട്ടും. ചെലര് വല്ല പഴേ ബനിയാനും തരും. ഇന്തുക്കള് ഇപ്പൊ എല്ലരും കാവി മുണ്ടണ് വീട്ല് ഉട്ക്കല്. അത് കിട്ടാറ്ണ്ട്. ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ സാരി ഉട്ക്കല് ത് ര്ശ്ശൂര് പോമ്പ്ളാണ്. പണീരേ നേരത്ത് ഞൈറ്റിന്ന് ഒര് ഒറേണ് ഇടണ്ത്.
ഇപ്പ പെണ്ണങ്ങള് അദികോം ആ ഒറേന് ഇടണ്. ദൂഭേൽ ജോലീള്ള ആണങ്ങള് അരേല് നിക്കാത്ത ഒര്
ഉമ്മിണി നെറള്ള മുണ്ട് ഉട്ക്ക്ണ്ട്. ചൊക്ളിക്ക് കീട്ടീണ്ട് അങ്ങത്തെ മുണ്ട്.
പെട്ടെന്നനെ ആകെ ഒര് കൊഴപ്പം.. അയ് വേല് പോലീസ് ജീപ്പന്നെ.. മൊയ്തീൻ ക്കേരെ കട അടച്ച്.. എന്താണ്ട് ഇണ്ട് ഇമ്മക്ക് പൂവ്വാന്ന് ചെട്ടിച്ചത്തള്ള. ഇന്നാ പൂവ്വന്നേ..
വീടെത്തീപ്പളക്കും അറിഞ്ഞു..
രാമമ്പലം പണിയാൻ പോയോര് അവ്ടെ ഒര് മേത്തൻ പള്ളി പൊളിച്ചൂന്ന്…
ആ പള്ളീരെ ഉള്ളിലാന്ന് രാമൻണ്ടായേ..
ചൊക്ളിക്ക് അതിശായി. രാജകുമാരൻ ല്ലേന്നും രാമൻ.. എന്തിറ്റ്നാണ് മേത്തമ്മാരേ പള്ളീപോയി ജനിച്ച്?
ഇന്തുക്കളും മോശല്യാ.. അവ്ടെ രാമൻണ്ടായീച്ചാല് അത് പൊളിക്കേണ് വേണ്ടത്… നന്നായി നോക്കല്ലേ ചിയ്യാ…
പ്രാഞ്ചീസ് വരട്ടേന്ന് വിചാരിച്ച് ചൊക്ളി കാത്തിര്ന്നു.
വൈന്നാരം നസീറിക്കേം നവാസിക്കേം വന്ന്..
അതൊര് വരവന്നേര്ന്ന്…