Tuesday, September 8, 2020

ചൊക്ളി 32
കൊര്ക് ഒന്ന് നല്ലോണം പോലെ എടറീച്ചാലും ചൊക്ളി പറയന്നെ ചീതു.

'ജാനൂന് സമ്മദണ്ടാന്നറീല്ല. അനാദൻണ്, ചണ്ണക്കാലൻണ്.. ജാനൂന് വേണ്ടാന്ന്ച്ചാ ആദിക്കന്നെ പറഞ്ഞാ മതീലോ..'

വിശ്ശൊനാദസ്സാമ്യാ ചിറിച്ചു. ചിറിച്ചപ്പോ മുറുക്കാനും തുപ്പലും കൂടി പുറത്തേക്ക് ചീററി വന്നു.

എന്നിട്ട് ഒറ്റ വിളി

ജാനൂ...ജാന്വോ…

ജാനൂം ജാനൂൻറമ്മേം കെതച്ച് പാഞ്ഞ് വന്നു.

സാമീരേ ചോദ്യം എടുമ്പിടീന്നായിരുന്നു.

ജാനു അമ്മേ നോക്കി, ഉഷമ്യാരെ കൊർച്ചേരം നോക്കി പിന്നെ രാമേന്ദരൻ ഡോക്കിട്ടറെ നോക്കി..ഒടുക്കം ചൊക്ളീൻറെ മോത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി.

എന്നിട്ട് തലേം താത്തി പറഞ്ഞു. 'ഇനിക്ക് ചൊക്കേട്ടനെ ഇഷ്ടാണ്. ഞാങ്കൊറവ് ഒന്നും കൺടിട്ട്ല്യാ..'

ചൊക്ളിക്ക് തല വട്ടപ്പാലം ചുറ്റി. ചൊക്കേട്ടൻന്ന്...ആദ്യായിറ്റ് ഒരു പെണ്ണൊര്ത്തി ബന്തണ്ടാക്കി വിളിക്ക്യാണ്. പിന്നവളക്ക് ഇഷ്ടാന്ന്… ആള്ക്കാര് ണ്ടായി അവടെ. അല്ലെങ്കി അപ്പോത്തന്നെ ചൊക്ളി അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മമം മമം ന്ന് മുത്ത്യേനേ..

വിശ്ശൊനാദസ്സാമി ചൊക്ള്യോട് പറഞ്ഞു ഇത്തിരി ഗൗരവത്തിലന്നെ.. അപ്പൊ ചൊക്ള്യേ പെണ്ണ് സമ്മതന്ന് പറ്ഞ്ഞാ പിന്നെ ആണായിപ്പെറന്നോൻ അവളെ ഏറ്റെട്ത്ത് നന്നായി നോക്കണ്ണന്നാ നമ്മള് ഇന്തുക്കള്ടെ ശാസ്ത്രം.

നീയ്യ് അവളെ കഷ്ടപ്പെട്ത്തര്ത്.

ചൊക്ളി അത്ര ആത് മാർത്തത്തില് ആരോടും അത് വരെ വാക്ക് പറഞ്ഞ്ട്ട്ല്ല.

ഇല്ല്യ.. ജീവൻണ്ടെങ്കീ ജാനൂനെ ഞാൻ പൊന്ന് പോലെ നോക്കും.

അപ്പോ ചൊക്ളീരേ കൊര്ക് നല്ലോണം എട്റി.

അങ്ങ്നെ അതാ തീര്മാനിച്ചു.

അന്ന് രാത്രീലന്നെ ചോറ് വെള്മ്പിയേൻറേം കൂട്ടാൻ വെള്മ്പിയേൻറേം അളവ് കൂട്തലാന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞു. ബാക്കി പണിക്കാരൊക്കെ നല്ല കളീം ചിറീം.

കോളായീലോ ചൊക്കേട്ടാ...സാമീരേന്നെ വിത്താ ജാനൂന്ന് വരെ കേട്ട്ണ്ട് ഞങ്ങള്. നിൻറെ അമ്മായി അമ്മ്യേയ് പണ്ടൊര് ചരക്കാര്ന്ന്. ഇബടത്തെ അമ്മ്യാരാച്ചാ അപ്പളും ഇപ്പളും ഏങ്ങപ്പിശാശന്നെ..

അപ്പോ..

ചൊക്ളി ചോറ് ത് ന്നിട്ട് പോന്നോണം പോന്നു. ജാനൂനെ എല്ലാരും കുത്തിത്തൊളച്ച് നോക്കണതൊക്കെ കണ്ട്ണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാര്ക്കും ഒര് സൊയിരക്കേട് പോല്യായി..

രാമേട്ടൻ വയ്യാച്ചാലും പ്രാഞ്ചീസ് ൻറെ ഓട്ടർഷേക്കേറി വന്ന് കാലത്തന്നേ. വന്നോണം വന്നോണം വന്ന് ചൊക്ള്യേ കെട്ട്യാപിട്ച്ചു. കരച്ച്ല് വര്ണ്ട്ന്ന് തോന്നി ആ മോറ് കണ്ടപ്പോ..

നന്നായീരാ മോനേ.. അവള് നല്ലൊരു നായര് പെണ്ണാണ്. ആ തള്ള കഷ്ടപ്പെട്ടാ വളത്തീത്. ഒക്കെ നേര്യാവും…

പ്രാഞ്ചീസ് ഒറ്റച്ചിരി..

'ങേ, സഗാവ് രാമേട്ടനും യാതീം മതോംക്കേണ്ടാ.. പിന്നെങ്ങ്ന്യാ ഇന്തുക്കള് ഞങ്ങട്യാ ഇന്ത്യാന്ന് പറേമ്പോ എല്ലാരേട്യേം ആണ്ണ്ന്ന് അങ്ങ്ട് ഒറപ്പിച്ച് പറയ്യാ..പറഞില്ലേങ്കി കൊഴ്പ്പാവും സഗാവേ..

രാമേട്ടൻ പ്രാഞ്ചീസിൻറെ ചെവിമ്മെ പിടിച്ചു.

അപ്പളക്കും ജാനുണ്ട്, മൂന്നാളക്കും ചട്ണീം ഇട്ളീം കാപ്പിടെ വെള്ളോം ആയിറ്റ് വരണ്. ചൊക്ളീരെ മൻസ്സാ നെറഞ്ഞ്.. എന്തിര് നല്ല പെണ്ണാ അവള്…

പ്രാഞ്ചീസും ചിറിച്ചു. രാമേട്ടനും ചിറിച്ചു. ഒക്കെ നന്നാവും മോളേന്ന് രാമേട്ടൻ അവളോടും പറഞ്ഞു.. ഇത്തിരി നേരം തലേം കുമ്പിട്ട് നിന്ന്ട്ട് ജാനു പോയി.

ആ വ്യാഴാഴ്‌ചന്നേര്ന്ന് ചൊക്ളീരേം ജാനൂൻറേം കല്യാണം. രാമേട്ടൻ അച്ഛന്റെ സ്താനത്ത് നിന്ന്. ചൊക്ളീരേ മൻസ്സ് മുട്ടി.. ആര്ല്ലാത്ത അവന് ഒര് അച്ചൻ..

ആദ്യായിറ്റാണ്ണ് വെള്ള മുണ്ടും ഷറട്ടും ഇട്ണ്.

ഇന്തു സന്യാസോളും ബാലേന്ദരനും സുകുമാഷും മഡത്തിലെ എല്ലേരും ഇണ്ടാര്ന്ന്. മഡത്തിൻറെ മുമ്പിലന്നേണ് ചെറ്യ പന്തലും ഓമോം താലികെട്ടലും മാല ഇടലും ഒക്കെണ്ടായീത്.

ജാനൂൻറെ അമ്മ കരേണ കണ്ടു.

നല്ല സദ്യണ്ടാരുന്നു. പാല്പായസം ചൊക്ളിക്ക് എത്ര കുടിച്ചിട്ടും അങ്ങട് മതിയായില്ല.

പപ്പിനീനെ കാണാൻ പററീല്ലല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടാണ് മനസ്സില് വന്നത്.

No comments: