Wednesday, September 23, 2020

ചൊക്ളി 35

23/08/2020
രാമേട്ടൻ പൊകയായപ്പളാണ് പ്രാഞ്ചീസിൻറെ ഒപ്പം ചൊക്ളി പോന്നത്. ചൊക്ളിക്ക് വല്ലാണ്ട് വെഷമാവ്ണ്ടേര്ന്നു. പ്രാഞ്ചീസിൻറെ മനസ്സ്ല് എന്തിറ്റാന്നറീല്ല. തൊള്ള തൊറന്നാലല്ലേ വല്ലതും അറ്യാൻ പറ്റൂ.
പേർഷക്കാരൻ വിജേൻറെ അനിയൻ ചെക്കൻറെ കടേല് കേറി പ്രാഞ്ചീസ് ഒരു മൂലയ്ക്കേ ചെന്ന് കുത്ത് ര്ന്നു. ചൊക്ളീം അട്ത്തന്നെ ഇര്ന്നപ്പോ പ്രാഞ്ചീസ് ആദ്യായിറ്റ് തൊള്ള തൊറന്നു.
രണ്ട് കപ്പേം ബീഫും..രണ്ട് കട്ടനും.
ചൊക്ളി ഒന്നും പറഞ്ഞ്ല്ല..
തിന്നാൻ വന്നപ്പോ പ്രാഞ്ചീസിൻറെ കണ്ണാ നെറ്ഞ്ഞു..
ചൊക്ള്യേ..സയിക്ക്ണില്യടാ….രാമേട്ടൻ ഇങ്ങനങ്ങട്ട് പോയ്ക്കളേന്ന് ഞാൻ വിചാര്ച്ച്ല്ല… നെഞ്ഞ് പൊട്ടണന്തി വെഷമം..
പിന്നെ പ്രാഞ്ചീസ് പൊഴ പോലെങ്ങട്ട് ഒഴ്കേര്ന്ന്..
ആലൂര് ദേശത്ത് ബുദ്ദീം ബോദോം ള്ള ഒര് മാർക്കിസ്റ്റ് … എട്ക്കണ പണി, പറേണ വാക്ക് ഇത് ലൊന്നും ഒര് കൊറവ് വര്ല്ല.. എല്ലാ മനിഷേരോടും സിനേകം, സൊന്തായിറ്റ് ഒര് സാനല്ല..സമ്പാദിച്ച്ത്.. ബൂമിൽക്ക് വര്മ്പോ കൊണ്ടന്ന സാനം മാത്രേ പൂവ്വുമ്പളും ള്ളോ. എങ്ന്യാണ്ടാ ചൊക്ള്യേ ഒര് മനിഷേന് ഒര് സാനോം സൊന്താക്കിവെക്കാൻ തോന്നാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാ… തേങ്ങേം മാങ്ങേം അടയ്ക്കേം ഒക്കെ കച്ചോടണ്ടാര്ന്ന്. കാശും കിട്ടിയേര്ന്ന്. എല്ലാരേം സഹായ്ച്ചു. ഒരീസം ഒരാള്ടെ ചെലവ് ല് തിന്ന്ല്ല..
പ്രാഞ്ചീസിൻറെ കണ്ണീന്ന് വെള്ളൊലിച്ച് ബീഫില് വീണു.
ഇനിക്ക് ഓട്ടർഷ വേടിക്കാൻ കാശ് തന്ന്..മൻഷേരൊക്കേ ഒന്നാണ്ന്ന് പറേണ പുസ്തങ്ങള് തന്നു. ലോഗം മുഴ്ക്കേനും ദാരിദ്രംണ്ട്ന്ന് സങ്കടണ്ട്ന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നു. മനുഷേര് വേറേ വേറേ്‌യാന്ന് പറേണത് തൊള്ളേലടി കിട്ടാണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് തന്ന്…കാശും അതികാരോം മൻഷേരേ പെഴപ്പിക്കുന്ന് പടിപ്പിച്ച്..
ഇനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റ്ണില്ല്യടാ..
ചൊക്ളിക്കും സങ്കടാവ്ണ്ടാര്ന്നു. നല്ലത് മാത്രേ രാമേട്ടൻ ചീത്ട്ട്ള്ള്. എപ്പ്ളും ഒപ്പം നിന്നേര്ന്നു. ആരുല്യാത്തോനാണ്ന്നോ ചണ്ണക്കാലനാണ്ന്നോ ഒര്ക്കലും വിളിച്ച്ട്ടല്ല..
പപ്പിനീനെ കാണാണ്ട് പോയീ .. അവള് സകിക്കോ ന്നറീല്ല ചൊക്ളീയേ.. അവളരെ തന്തേരെ പറ്റാര്ന്ന് രാമേട്ടൻ.. അവരേ മടീ കെടന്ന് വളന്ന് അവര് പറേണദൊക്കേ കേട്ട്ട്ടാണ് പപ്പിനീങ്ങനെ മുറിച്ചാ തുള്ളണ പെണ്ണായ്ത്. അവള്ടെ വാല്മ്മേ കെട്ടാൻ കൊള്ളോ ഇന്നാട്ടിലെ ഒര് പെണ്ണിനെ..
പ്രാഞ്ചീസിൻറെ വായേന്ന് എന്തിറ്റാ വീഴ്ണേന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞ് ല്ല.
കൊറേ നേരം നെലോളിച്ച് പിന്നെ മുമ്പിലിര്ന്ന തീറ്റ്യൊക്കെ വായേല് കുത്തിക്കേററി പ്രാഞ്ചീസ് നട്ന്നൊടങ്ങി. ചൊക്ളീം നടന്നു. പൊഴമ്പള്ളത്തെത്തീപ്പോ പ്രാഞ്ചീസ് പറഞ്ഞു…
നീയ്ണ്ട്രാ ചൊക്ള്യേ.. നാളെ ഓട്ടർഷേല് പപ്പിനീനെ കാണാമ്പൂവ്വാ.. നീയ് സാമ്യോട് പറഞ്ഞാ മതി.. ഇമ്മക്ക് വൈന്നാരം പോയി രാത്ത്രീല് പോരാടാ… അവളോട്‌ ഒന്ന് പറയണടാ.. അത് ഒര് മര്യാദ്‌യാടാ..
ചൊക്ളി സമ്മേയ്ച്ചു.
പ്രാഞ്ചീസ് മറിയപ്പാറ അങ്ങാടീൽക്ക് നടന്നു.. ചൊക്ളി വീട്ടില് ചെന്ന് കേറി..
ജാനൂൻറമ്മ തോർത്തും ഒര് തേയപ്പൊട്ട് സോപ്പും നീട്ടീട്ട് പറഞ്ഞു.. 'ഒന്ന് കുളിച്ചാ മോനെ… ചൊട് ലേന്ന് വരല്ലേ..'
ചൊക്ളി കടവില് ക്ക് നടന്നു.
കുളിച്ച് വന്ന്പ്പോ ജാനുണ്ട് ചോറ് വെള്മ്പാൻ നില്ക്കണ്.. ഒന്നും തിന്നണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേപ്പോ അവള് സങ്കടത്ത്ല് നോക്കീച്ചാലും മിണ്ടീല്ല…
പപ്പിനീനെ കാണ്ണാമ്പോണ കാര്യം വെളിച്ചായിറ്റ് പറയാന്നാ ചൊക്ളി വിജാരിച്ചേ…
ജാനു അരീത്ത് വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കെടന്ന്… അവളങ്ങട് ഒറങ്ങി.. ചൊക്ളി രാമേട്ടനേന്നെ വിജാരിച്ച് കെടന്ന്…
എപ്പളാണ്ട് ഒറങ്ങിപ്പോയി.
വെളിച്ചായിറ്റ് ഏൻറ്റപ്പോ കേട്ടത് ജാനു ഓ ക്കിനിക്കണ ഒച്ചേണ്..
ചൊക്ളി പെടഞ്ഞേൻച്ച് പൊറത്തേക്ക് പാഞ്ഞു. എന്ത്ട്ടാവോ അവളക്ക് പറ്റ്യേ...


No comments: