Thursday, September 10, 2020

ചൊക്ളി 33


10/09/2020 

ചൊക്ളി ആ രാത്രിക്കാണ് പെണ്ണെന്തിറ്റാന്നറിഞ്ഞത്. ജാനു സൊന്താന്ന് വിചാരിക്കുമ്പളൊക്കെ ചൊക്ളിക്ക് ശരീരം പെര്ത്തു പെര്ത്ത് വന്ന്.

ജാനൂൻറമ്മ അവരുടെ മുറീലും ചൊക്കേട്ടനും ജാനും ചൊക്ളീൻറ മുറീലുമാ കെടന്നദ്.


ജാനു ചൊക്കേട്ടനെ മിൻസങ്ങള്ടെ ഒരെളംചൂടിൻറെ സൊർഗത്തിലേക്ക്ണ് കൊണ്ടു പോയ്ത്. വേറൊരു ലോഗാ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ചൊക്കേട്ടാന്ന് വിള്ക്കുമ്പോ കാതില്ന്നേ രോമം പെര്ത്തെ കേറാണ്.

ചണ്ണക്കാലും കൈയും അവളടെ മേത്തിട്ടപ്പോ അവള് പൂച്ചേടെ പോലെ കുറ്കി. ചൊക്ളിക്ക് സൊർഗന്ന് പറ്ഞ്ഞാ ജാന്വാന്ന് മൻസ്സിലായി.. ചൊക്ളീടെ എല്ലാ കെട്ടും പിടുത്തോം അവളടെ തലമുടീലും ചുണ്ടിലും മാറത്തും ഒക്കെയായി ഉരുകി അലിഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പരന്നു.

ആദ്യായിറ്റ് 'ൻറെ പെണ്ണേ… ൻറെ ജാന്വോ ...ൻറെ സൊന്തം 'ന്ന് പറയാൻ അവനൊരാളായില്ലേ ഈ ലോഗത്ത്. അവള് ചെവീമ്മേ കടിച്ചിട്ട് 'ൻറെ ചണ്ണച്ചെക്കാ'ന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അവന് കുളർന്നു. അവള് എന്ത് വിള്ച്ചാലും എന്ത് ര് മദിരാ...എന്ത് ര് സുഗാ..

ചണ്ണക്കാലും കൈയും അവളടെ മേലേക്കിട്ട് ആ തടിച്ച മുലക്കണ്ണും തിരുപ്പിടിച്ച്ക്കിടന്ന് ചൊക്ളി ഒറങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് ഒരൊറക്കം അവൻറെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യേര്ന്ന്...

ആ രാത്രി പുലർന്നപ്പളയ്ക്കും ചൊക്ളി ഒത്ത ഒരാണായിണ്ടാര്ന്നു. അവനൊരിക്കലും തോന്നീട്ട്ല്ല ചണ്ണക്കാല് നല്ലതന്നെന്ന്.. ഇപ്പോ അവന് അതും തോന്നി.. അവൻറേല് ഇള്ളതൊക്കേ നല്ലതന്നേ.. ജാനു ഒറ്റ രാത്ത് രി കൊണ്ട് അവനെ അങ്ങനേ തോന്ന്പ്പിച്ചു.

അവള് ഏൺട്ട് പോയി കുൾച്ച് കുറിയിട്ട് മുടീരെ തുമ്പും കെട്ടി നല്ല ചൂട് കാപ്പീം കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ചൊക്ളിക്ക് ജീവിതം നന്നായീന്ന് തോന്നി..

അത് ശരിയേര്ന്ന്.

പിന്നങ്ങട് നല്ലതന്നേ വന്നൊള്ളോ.. ജാനു ഒക്കേം കണ്ടറിഞ്ഞന്നെ ചെയ്തു…. ഇട്ളീം ചട്ണീം കാപ്പിടെ വെള്ളോം മുറീല് കൊണ്ടന്നു.

പണീണ്ട് പറ്മ്പില്.. ജാനൂന് വെപ്പുപണി ണ്ട്. പിന്നെ ചൊക്ളി വെറ്തെ ഇര്ന്നട്ട് എന്ത്നാ..

അപ്പളാണ് ലള്തമ്മ്യാര് വിളിപ്പിച്ചെ.. ചെന്നപ്പോ കുട്ടനാശാരീം കൊച്ചപ്പൻ മേശ് രീം ണ്ട്. അമ്മ്യാര് പറേൺത് ജാനൂൻറെ അമ്മേരെ മുറി ചൊക്ളീരെ മുറീരടുത്തിക്ക് ആക്കാം. തൊട്ടപ്പറത്ത് ഒര് വാതല് വെച്ചാമതി. ഒര് ചാച്ചെറക്കിണ്ടാക്കി, ഒര് അട്പ്പ് വെച്ചാ എടക്കൊക്കെ ഒര് കട്ടങ്കാപ്പി തെള്പ്പിക്കാലോ ജാനൂന്..

ലള്തമ്മ്യാര്ക്ക് പറഞ്ഞാ പിന്നെ അപ്പ നട്ക്കണം പണി.

ചൊക്ളീരെ മുറീരെ ജനലും വാതലും ഇല്ലാത്ത ചൊമര് ഭാഗം തൊറന്ന് മാവ്മ്പലക അടിച്ച് വെച്ച് ഒരു വാതലാക്കി. ചാച്ചെറക്കി അമ്മേരേ മുറീരെ ചൊമരിൻറട്ത്താക്കി.അങ്ങനെ ചൊക്കേട്ടനും ഭാര്യയ്ക്കും ഒര് ശല്യോംല്ലാത്ത മുറിയായി. എല്ലാ പണീം കൂടി മൂന്നീസം എടുത്തു..

ജാനൂൻറെ അമ്മ ഇപ്പോ പഴേ പോലേ 'ടാ, ചൊക്ളീ'ന്ന് വിളിക്ക്ല് നിർത്തി. 'മോനേ'ന്നാ വിളി.. കണ്ടകടിച്ചാദി കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറേല്യാ. ഒര് ബഗുമാനം പോല്യാ..വെപ്പും വെളമ്പും കയിഞ്ഞ് വീട്ടി വന്നാ 'രാമ രാമ രാമ' ന്ന് പൊറുപൊറുക്കലാ.

അപ്പളാണ് ചൊക്ളി അറിഞ്ഞത്.. വൈന്നാരം പണി കയിഞ്ഞപ്പോ കുളിക്കാൻ പുവ്വേ. അപ്പോ കിളി രാഗവേട്ടന്ണ് പറഞ്ഞ്ത്. 'ചൊക്ളി യേ, ഓമോം മന്ത്രോം ജപ്പോം കൊണ്ടന്നും കാര്യല്ലടാ. കാര്യങ്ങള് സത്യാവണം.. വെടിപ്പാവ്ണം. നീയ്യ് കേട്ടാ.. ആ അമ്പ് ലം തൊറന്നൊടത്ത രാജീവ കാന്തി ല്ലേ.. ഇന്ദ്രാകാന്തീരേ മോൻ.. അയ്യാളെ കൊളമ്പ് നാട്ടീല് വെച്ച് തോക്കോണ്ട് ഇടിച്ച് കൊല്ലാന്നോക്കി. നിൻറെ കല്യാണ്ണത്തിൻറെ അന്നന്നെ.. കൊഴപ്പണ്ട് മോനേ.. കൊളമ്പ് കാര് ഇനി ഇങ്ങടാ വരും...കൊല്ലാൻ.. നീയ്യോക്കിക്കോ'

ചൊക്ളിക്ക് ഒന്നും തിരിഞ്ഞില്ല.

അവൻറെ കല്യാണോം ഓമോം ഒക്കെ എന്തിന്ന്ണ് രാഗവേട്ടൻ പറേണ്ണ്…

എന്തിറ്റ് സത്യം… ആവോ.. സുകുമാഷ് പറഞ്ഞേരും ഒക്കേ.

അല്ല പിന്നെ..

1 comment: