Thursday, September 24, 2020

ചൊക്ളി 36.

20/09/2020 

ജാനു വാഴേരെ ചോട്ട്ല് ര്ന്ന് ഓക്കേനിക്കേര്ന്ന്. അവളരേ തള്ള പൊറം ഉഴിയേം 'ടീ , പിശാശേ, പതക്കനെ.. പതക്കനെ.. ഒച്ചീം വിളീം കൂട്ടല്ലേടി'ന്ന് പറേം ചിയ്യണ്ട്..
ചൊക്ളി ചണ്ണക്കാലും വലിച്ച് ഓടിച്ചെന്നപ്പോ 'ഇനിക്ക് വയ്യെൻറേ ചൊക്കേട്ടാ'ന്ന് വിളിച്ച് അവള് കാലുമ്മേക്കാ ചാഞ്ഞു.
ചൊക്ളീൻറെ നെഞ്ഞ് കത്തിപ്പോയി..
ആരും അങ്ങനെ ഏൻറ്റട്ട്ല്ല. വെള്ള കീറീ വരണ്ണേള്ളൂ..പുന്നേം താന്നീം ഒക്കെ ങ്ങനെ എല എള്ക്ക്ണ്ട്..അപ്പോ ആല്ൻറെ എല പാട്ട് തൊട്ങ്ങീണ്ടാവും..
ചൊക്ളി രാമേന്ദരൻ ഡോക്കിട്ടറ്ടെ മഡത്തിൻറ മുന്നിൽത്തെ ആലുതറേ കൊണ്ടന്നാ കെട്ത്തി ജാനൂനേ.. അവള് വാഴേരെ പിണ്ടി ചേൽക്കാ കെട്ക്ക്ണ്.ചണ്ണക്കാലും വെച്ച് അവളേം ഏന്തീറ്റ് ചൊക്ളീ വെശർത്തു.. കാലത്തന്നേ..
ജാനൂൻറെ അമ്മ ചത്തോണം നിക്കാണ്.
ചൊക്ളി തിണ്ണേമ്മേക്കേറി വിളിച്ച്..
സാമിമ്പ്രാനേ.. ഡോക്കിട്ടറേ.. സാമിമ്പ്രാനേ..
രാമേന്ദരൻ ഡോക്കിട്ടറ് ഏൻറ്ണ്ടാർന്നു മാത്രല്ല… കുളീം മന്ത് രം പറേലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്ണ്ട്. നെഞ്ഞത്തും കൈയിമ്മേം തലേലും ഒക്കെണ്ട് പസ്മം..
ജാനു… ഓക്കാനിക്ക്ണ്.. ബോദല്യാ.. എന്തിറ്റാ..
അപ്പളക്കും ചൊക്ളിക്ക് വെസനം വന്നു..
രാമേന്ദരൻ ഡോക്കിട്ടറ് ജാനൂൻറെ കൈ പിടിച്ചോക്കി...കണ്ണ്..തൊറന്നോക്കി..
എന്ന്ട്ട് ചിറിച്ചു..
'ഒന്ന്ല്ല.. അവളെ ഉഷമ്യാരെ കാണിക്ക്..ഒന്ന്ല്ല.. അവടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും. '
ഉഷമ്യാര് മുമ്പിൽത്തെ പലകപ്പല്ല് രണ്ടും നല്ലോണം പൊറത്ത് കാട്ടി ചിരിച്ചു..
'ചൊക്ളി അച്ഛനാവാണ് ല്ലേ… നന്നായീ.. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ജാനൂനെ.. '
ജാനൂന് കെർപ്പാണ്.. അതന്നേണ്ണ്..
ചൊക്ളിക്ക് കണ്ണ് കാണാണ്ടായി… അവന് ഒര് കൊച്ച്ണ്ടാവേ.. അവനെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാള്….
ചൊക്ളീരേ മേത്തൊക്കേ രോമങ്ങളേറ്റ് നിന്ന്..
ചൊക്ളി ആരൂല്യാത്തോനല്ല, ഒര് കൊച്ചിൻറെ തന്ത്യാവാൻ പോണോനാണ്.
ജാനു കട്ട്ല്മ്മേ എൻറ്റിര്ന്നു. അവള് ആകനെ വെള്ളാമ്പിച്ച്ണ്ട്. അമ്യാര് ജാനൂൻറെ അമ്മേരേര്ത്ത് കൊറേ കുളിയേം മര്ന്നും കുപ്പീം ഒക്കെ കൊട്ത്തു. കുളിയ തിന്നണം.. മര്ന്ന് കുട്ക്കിണന്നൊക്കെ പറ്ഞ്ഞു.
ചൊക്ളി ഒന്നും കേട്ട്ല്യാ.. ചെവിട്ട് ല് ഒര് മൂളക്കാ… അച്ഛാന്ന്ള്ള വിളിയാ…
ജാനും അമ്മേം പിന്നയ്ക്ക് വന്ന്. ചൊക്ളി വീട് ല് ചെന്ന് കേറി.. ആരോടാ ഒന്ന് ഒച്ചീം വിളീം എട്ത്ത് പറയാ.. ബസ്സോള് പൊറപ്പെട്ണ്ടാവും… അവ്ടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞോക്ക്യാലോ..
കിളി രാഗവേട്ടൻ വന്നിറ്റ് പറയാന്ന് വെച്ചപ്പളേക്കും ജാനൂം അമ്മേം വന്ന്.
അമ്മ പണിക്കെറങ്ങീതും ചൊക്ളി ജാനൂനെ വട്ടാ പിടിച്ചു… 'നീ തള്ള്യാവ്ണ് ഞാൻ തന്തേം… ല്ലേ..' ന്ന് അവളരേ വയറ്റില് മുത്തിച്ചോപ്പിച്ചു…
അവള് മിണ്ടീല്ല.. ഇങ്ങ്നെ നിക്കാ…
ചൊക്ളിക്ക് വെഷമായി..
'നിന്ക്ക് വെതല്ലേങ്കി കെട്ന്നോ ഞാൻ അമ്മേരെരത്ത് പണിട്ക്കാം…'
അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു…
'വേണ്ട.. ഞാ പൊക്കോണ്ട്… '
ചൊക്ളി പണിക്ക് എറ്ങ്ങി.. അവള് വെല്യ അടുക്ക്ളേൽക്ക് നട്ക്കണ കണ്ട്പ്പോ…
അവ്ള്ക്ക് പേടീണ്ട്ന്ന് ചൊക്ളി ക്ക് മൻസ്സിലായി.. പാവം..ആദിക്ക് പേടിണ്ടാവ് ല്ലേ.. അവളരെ അമ്മേണ്ടല്ലോ…
ചൊക്ളീരെ അരീത്ത് കൊർച്ച് കാശ്ണ്ട്.. കൂല്യൊക്കെ എല്ലരും ചണ്ണചണ്ണാന്ന് പറ്ഞ്ഞ് കൊർച്ച് ന്ന്യേ തന്ന്ട്ട് ള്ളോ.. ഇന്നാലും കിട്ടീത് കൂട്ട്യച്ച്ണ്ട്..
ഇവടെ കിട്ടീതും കൂട്ടിവെച്ച്ണ്ട്. ജാനൂന് ഒര് കൊറവും വരാണ്ട് നോക്കണം.
കൂട്ടുപണിക്കാരോട് ഒക്കെ പറയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജാനൂൻറെ അമ്മ സമ്മേയ്ച്ചില്ല.. ജാനൂം തല ആട്ടീല്ല.. അമ്മ പറഞ്ഞു.. 'കൊച്ച് വരട്ടേരാ മോനേ, ഒര് കൊറ് വും വരാണ്ട് രണ്ടും രണ്ടോടത്താവട്ടെ.. അമ്പത്തേഴ് നരമ്പ് പൊട്ടുണതാ ഒര് പേറ്.. കൊച്ചിന് കൊറവൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കട്ടേരാ.'
ചണ്ണേരെ കൊച്ച് ചണ്ണ്യാവുന്നാണോ കൊറവ് ന്ന് അവര് പറേണേന്നാലോയ്ച്ചപ്പോ അവന് വെസനം തോന്നി.അതോ കർത്ത് കര്യട്ട പോലെ ഇണ്ടാവുന്നാ..
ജാനു ഒറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു.
'ഞാൻ പെറണ കൊച്ചിന് ചണ്ണേണ്ടാവില്ല..അതെന്നെപ്പോല്യന്നാ വെള്ത്ത് ചോന്ന്ട്ടന്യാ ഇരിക്ക്യാ..
ചൊക്കേട്ടനെ അമ്മ ഓരോന്ന് പർഞ്ഞ് വെഷ്മിപ്പിക്കര്ത്.'