Sunday, June 14, 2020

ചൊക്ളി 19

                         
 
               


നസീറിക്ക പോയേന് ചേഷാണ് പിന്നേം തെരഞ്ഞ്ട്ക്കല് വന്നേ.. രാമേട്ടന് ഷീണണ്ടായ കാലേര്ന്നു. ഒര് മാവ്ൻറെ ചില്ല തോളുമ്മേ വീണ് തോളപ്പ്ടി പൊട്ടി. തൃശ്ശൂരാസ്പത്രീല്ന്ന് എന്താണ്ടൊക്കെ ചീത് വിട്ടൂച്ചാലും രാമേട്ടൻ ഒര് വേദനക്കാര്നായി. എപ്പളും ചുളിഞ്ഞ മോറും ആയിറ്റാണ് നടക്കല്. ആ തെളിഞ്ഞ ചിറീം 'ഒക്കെമ്മക്ക് ശര്യാക്കാടാ ചെക്കാ'ന്ന് പറേലും തോർത്ത്ട്ത്ത് വട്ടത്ത്ല് വീശലും ഇല്യാണ്ടായി.

ചൊക്ളിക്ക് താമര ചേട്ത്താര് ടെ അവടെ ദെവസൂം ദെവസൂം പണീണ്ട്. രവ്യേട്ടനെ അങ്ങട്ട് കേറ്റര്ത് ന്നാ ചേട്ത്താര് പറഞ്ഞേക്കണേ. പപ്പിനീനേം കേറ്റര്ത്. ചൊക്ളീനെ പണീട്പ്പിക്കാൻ ചേട്ത്താര്ക്ക് നല്ല തൊയിരം ഇണ്ട്. അവനങ്ങനെ മിണ്ട്ല്ല.. കക്ക്ല്ല.. വെറ്തെ ഇര്ന്ന് നേരം കളേല്യാ.. ഉച്ചയ്ക്ക് കൊള്ളിയാ ചോറാ എന്താച്ചാ മിണ്ടാണ്ട് വാരിത്തിന്നും.. നസ്കലേറ്റോളും തേവടിച്ച്യോളും ചേട്ത്താര് ടെ വീട്ട്ല് കേറര്ത്. തൃശ്ശൂര്ന്ന് വല്യച്ചനും കോടംകര പള്ളീന്ന് കൊച്ചച്ചനും വെഞേരിച്ച് വീട്ടാമസം കേറ്യ വെല്യോര് തറ് വാടാണ്ത്.

രാമേട്ടൻ ചൊക്ള്യോട് പറഞ്ഞ് ല്യാ..ചായം മുക്കി വരക്കാൻ.. ചൊക്ളി ചോയിച്ചും ല്യാ. ഇപ്പോ താമര ചേട്ത്താര്ടവടെ എന്നും പണിണ്ട്.. ഇത്തിരി കൊറച്ചിലാണ്ച്ചാലും കൂലീണ്ട്..

പപ്പിനിക്ക് ഇരിക്കപ്പൊറ്തി ഇല്ല്യ.. കാറോളും വണ്ടിയോളും അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും ഓടലും തെരക്കും ജാത്തേം വിളീം തെളീം ഒക്കേ ആയിറ്റ് നല്ല കാശെറങ്ങ്ണ കള്യാണ് ഈ തെരഞ്ഞെട്ക്കല് കളി..അത് ചൊക്ളിക്ക് അറീം. ഇയ്യ് തെരക്ക് കൂട്ട്ലും കാശെലവെയ്യലും കയിഞ്ഞ്ട്ട് രവ്യേട്ടനെ ഉര്ട്ടിക്കൊല്ലാമ്പറഞ്ഞ മുക്കിയ മന്ത് രി യന്നെ പിന്നക്കും കേറി വന്നൂന്നാ പപ്പിനീരെ നെഞ്ഞത്തടിക്കലും ഓളീടലും..

ആ തെരഞ്ഞെട്ക്കല് കളി ചൊക്ളി ഇങ്ങനെ ആലോയിക്കേര്ന്ന്. അയ്യാളന്നെ മതീന്ന് എല്ലാര്ക്കും തോന്നീലോ.. അതെന്താവോ..

പപ്പിന്യാണ് പറഞ്ഞേ.. ചൊക്ള്യേ, നമ്പളോട് മുന്നിക്കോടെ രവ്യണ്ണാ ങ്ങനെ പ്രാഞ്ചി പ്രാഞ്ചി പോകറകാരണം മ്മള്ക്ക് അത് മറക്കാൻ പറ്റ്ണില്ല. രാത്രീല് തവിട് കിയി കുത്തിക്കൊടക്കും ല്ലേ.. മാര് വലി പോകറേ.. അട്ടേനെ വറ്ത്ത് കൊട്ക്കും ല്ലേ എല്മ്പ് ഒറയ്ക്കാൻ.. മ്മള് മറക്ക്ല്യ.. രവ്യണ്ണാ വാങ്കിച്ച അടി.

ബാക്കിള്ളോര് മറ്ക്കും.. ഒക്കെനെ മറ്ക്കും. മനിതര് അങ്ങന്യാ.. അവങ്ക വീട്ട്ല് കഷ്ടം വരണം. അപ്പോ താൻ മറ്ക്ക് ല്ല.

ചൊക്ളിക്ക് അതറീം..

പപ്പിനി പറയാണ്ടന്നേ അതറീം. വീട്ട്ല് വന്നാപ്പോരാ.. അവനാന് വരണം.. വേറാര്ക്ക് വന്നാലും മനിഷേര് മറ്ക്കും.. സാര്ല്ല.. അത് പോട്ടേന്ന് പോട്ടേന്നാ പറയ്യും.അല്ലെങീ പിന്നേ പപ്പിനീരേ പോല്യാവണം..

ഈ ചായ്പ്പില് കേറി കെടന്നന്ന് മൊതല് അവള് രവ്യേട്ടനെ നോക്കണ കാണ്ണണം..

ചായേരേ വെള്ളം.. ബീഡി, വാട്ട്യേ മൊട്ട, മൂന്നേരോം കഞ്ഞീം കറീം.. പറ്റ്മ്പ്ളൊക്കെ ചോറ്, എർച്ചി, മീന്.., കടേന്ന് പലകാരം, നേന്ത് ര പ്പഴം, രവ്യേട്ടൻ ഒക്കേ ത് ന്നും. ഞാമ്പണ്ട് ത് തിന്ന ട്ട്ല്യാന്നോ.. ത് ന്ന്ല്ല്യാന്നോ.. ത് ന്നാൻ വെഷ്മാന്നോ.. അങ്ങ്നെ ഒന്നും പറേല്യാ..

എണ്ണ പെരട്ടും.. ചൂടൊള്ളം കൊട്ക്കും.. അവളക്ക് അറീണ മര്ന്നോളും ദൂസോം കൊട്ക്കും..

രവ്യേട്ടന് ചെടീം മരോം പൂവ്വും ല്യാണ്ട് പറ്റ്ല്യാന്ന് അറിഞ്ഞ്ട്ടാവും കാണ്ണണ ചെരട്ടേലും പെരേരെ എതയ്ക്കേം ഒക്ക്യവള് ഓരോന്ന് കുയിച്ച്ട്ടത്. ചായിപ്പ്ല്ക്ക് വന്ന പോല്യല്ല, ഇപ്പോ വീട്. ദൂസം ദൂസം ന്ന് പച്ചച്ച് വന്ന്. ..പിന്നങ്ങനേണ് മാങ്ങേണ്ടീം ചക്കക്കുരൂം പുളിങ്കുരൂം മൊളപ്പിച്ച് വഴീരേ എതയ്ക്കേ കുയിച്ച്ട്ട് തൊടങ്ങീത്..

പപ്പിനിക്ക് വാറ്റ്ണ്ട്.. അത് പെരേന്ന് ദൂര്യാ.. അവ്ടെ ആണങ്ങള് വരല്ണ്ട്.. അവള് പെരേലും കൊട്ത്തേര്ന്നു ആദിക്ക്. നസ്കലേറ്റ് രവ്യേട്ടൻ പെരേല് വന്നേപ്പിന്നെ ആണങ്ങള് വാറ്റിന് വര്ല്യ.. പൊല്ലീസാര് ആ പെരേല് വേം കേറി വര്ന്നാ അവരടെ പേടി.. പെണ്ണങ്ങള് വരും പെരേല്... ഒറ്റ വലിക്കാ മോന്തി ചിറീം തൊടച്ച് ഒര് മുറ്ക്കലും കയിച്ച് അവിറ്റോള് പോണ്ണ കാണ്ണണം.. ബയ്ങ്കരത്ത്യോള്… ശർദ്ദിക്കലൂല്യാ..കൊയലൂല്യാ..പാടലൂല്യാ..ആടലൂല്യാ..

പപ്പിനീരേ വാറ്റ് ല് ഏലക്ക ണ്ട്.. നല്ല മണാണ്.. ഒരീസം ചൊക്ളി ഇത്തിരി എട്ത്ത് ആ പെണ്ണങ്ങള്ടെ ചേല്ക്കാ കണ്ണടച്ച് മോന്തി.. എന്താപ്പോ വരാന്ന് കാണ്ണാല്ലോന്ന് ച്ച്ട്ട്..

പിന്നക്ക് വെളിവാ പോയി.. എവ്ട്യാ.. ന്താ.. ഒച്ചേണ്ടോ , ഇല്യേ.. തൂറിയാ...കെടന്നോട്ത്ത് മുള്ള്യാ..ഒന്നറീല്ല. അന്നത്തേടം എങ്ങ്ന്യാ പോയേന്നറീല്ല.. രണ്ടീസം താമരച്ചേട്ത്താര്ടവടെ പോയില്യ.. പപ്പിനീരേ ഇളീം വർത്താനോം കണ്ടപ്പോ തിരിഞ്ഞു.. രവ്യേട്ടനും ഒര് ചിറിണ്ടാര്ന്നു.

ചൊക്ളി അന്ന് നിറ്ത്തി.. അത് എട്ത്ത് കുടിക്കല്..

No comments: